English
Насловна
Različite mogućnosti sprezanja betona i čelika u mostogradnji / N. Hajdin // Spregnute konstrukcije. Beograd : Časopis Izgradnja, /1973/. Str. 30-37.

Друмски мост преко акумулације за хидроелектрану Шпиље

 

Друмски мост преко акумулације Шпиље у Македонији' Друмски мост преко акумулације Шпиље у Македонији' Попречни пресек моста

 

Мост преко акумулације за хидроелектрану Шпиље представља прву примену монтажних плоча у спрегнутој и претходно напрегнутој конструкцији већег распона.

"Мелнички мост" преко акумулације за ХЕ "Шпиље" је на путу који спаја Скопље са Дебром и даље с Охридом.

Мост се састоји од две, у статичком смислу одвојене конструкције: континуалног носача 68+83+83+68 м на правом делу моста и једног континуалног носача 2x33 м у кривини од Р=50 м. Стубови моста, на темељима у отвореној јами, пројектовани су као армирано-бетонска платна и имају висину између 35 и 45 м.

Са циљем да се време грађења смањи на минимум, на првом делу је пројектована спрегнуто-преднапрегнута конструкција с монтажним армирано-бетонским плочама. Прву пут је у нас за мост тих распона примењена ова технологија грађења. Челична конструкција моста је монтирана са стране и затим преко стубова и монтажних челичних јармова навучена на своје место. Монтажни наставци су изведени путем високовредних преднапрегнутих завртњева. Армирано-бетонске плоче, димензија приближно 2x10 м и просечне дебљине 18 цм, израђене су временски паралелно с израдом челичне конструкције, а затим, после монтаже челичне конструкције, помоћу једног крана и за ту сврху специјално израђених колица стављене на своје место. Плоче су снабдевене одговарајућим бројем отвора, који се накнадно бетонирају ради остварења спрезања. Попречне фуге између плоча имају ширину 19 цм. После увлачења каблова за преднапрезање и заваривања наставака челичне арматуре фуге се бетонирају на лицу места.

Са циљем да се оствари најповољнији распоред напрезања за сталан терет средњи ослонци моста су путем хидрауличких преса спуштени за 45, односно 63 цм.

Мост се разликује од досад у Европи изведених мостова с монтажним плочама и по томе што спрегнуте бетонске плоче учествују у ношењу и највећег дела сталног оптерећења, а не само покретног терета. Ово се постиже на тај начин што се у току монтаже, постављања плоча, заливања фуга и преднапрезања конструкција у сваком пољу ослања на по један монтажни јарам. Приликом пробног оптерећења мост је показао изванредне еластичне особине и висок модуо еластичности. Пластични угиби били су практично једнаки нули.

Предност овог система градње састоји се у великом смањењу неповољних утицаја изазваних скупљањем и течењем бетона и у могућности скраћења укупног времена изградње објекта. Мостове ове врсте и величине могуће је изградити у току једне грађевинске сезоне под условом да сви учесници у изградњи на време извршавају своје обавезе. С друге стране, њихова изградња захтева већу стручност, пажљиви рад и што је најважније добру организацију рада.

Други део Мелничког моста у кривини од Р=50 м представља сам за себе интересантан објекат. На овом делу је пројектован спрегнути континуални носач с плочом изливеном на лицу места. Мост има сандучаст попречни пресек и преднапрегнут је у зони средњег ослонца. С обзиром на значајне превисе главног носача и велики утицај торзије услед сталног и покретног терета, извршена је релативно сложена статичка анализа главног носача.

Мост је завршен и пуштен у саобраћај 1972. године.

 

Литература:

59