English
Насловна
  ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
  1948
 1. Упоредна геохемија урана и торијума са општом карактеристиком њихових лежишта у земљиној кори // Зборник студентских радова. (1. јуни 1948) 6–16.
  кључне речи: геохемија, уран, торијум, радиоактивни елементи, лежиште урана, лежиште торијума, Земљина кора, Велико медвеђе острво, Катанга, Јоахимово, Колорадо
 2. 1950
 3. Откриће хромног лискуна у Растишту, MHO Ђаково, у околини манастира Студенице // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 2 : 2 (1950) 276–277.
  кључне речи: хромни лискун, лискун, Растиште, Ђаково, Студеница манастир, Србија
 4. 1951
 5. Гарнијерит из села Такова код Горњег Милановца // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 3 : 1 (1951) 69.
  кључне речи: гарнијерит, Таково, Горњи Милановац, Србија
 6. Платина из села Велућа / Максимовић З., Лебедев С., Пашић М. // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 3 : 1 (1951) 68.
  кључне речи: платина, Велуће, Србија
 7. Припремање имерзионих средина за одређивање индекса преламања минерала. – Abstract: Preparation of immersion media for refractive index determination // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 3 : 1 (1951) 68–69.
  кључне речи: имерзионе средине, индекс преламања минерала
 8. 1952
 9. Геолошко-минералошка испитивања околине села Велућа, југоисточно од Трстеника, са нарочитим обзиром на рудне појаве. – Résumé: Résultats des recherches géologiques et minéralogiques des environ du village de Veluće, au sud-est de Trstenik (Serbie occidentale), avec vue spéciale sur les apparitions minières / Пашић M., Максимовић З. // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 23 : 4 (1952) 53–88 [+ 2 табле].
  кључне речи: рудне појаве, злато, минерали Ir-Os, хромит, Велуће, Трстеник, Србија
 10. О природи хидросиликата никла из села Ба // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 4 : 2 (1952) 283.
  кључне речи: хидросиликати никла, никал, Ба, Србија
 11. Претходни резултати проучавања појава никлових руда у селу Ба код Љига у западној Србији. – Resumé: Résultats préliminaires de l’examen des affleurements de nickel du village de Ba, prés de Ljig, dans la Serbie occidentale // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 23 : 4 (1952) 21–52 [+ 2 карте].
  кључне речи: никловa рудa, гарнијерит, хидросиликати никла, серпентинит, кречњак, хидротермална активност, површинско распадање, Ба, Љиг, Србија
 12. Резултати геолошких испитивања терена у области Гокчанице и Плане // Максимовић З., Дивљан С. // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 4 : 2 (1952) 283–284.
  кључне речи: геолошко испитивање, Гокчаница, Плана, Србија
 13. Резултати геолошко-минералошког испитивања терена у пределу села Такова и Семедража, с нарочитим обзиром на производе хидротермалне активности и појаве хидросиликата никла. – Resumé: Résultats de l’examen géologique et minéralogique du terrain dans la région du village de Takovo et de Semedraž avec vue particulière sur les produits de l’activité hydrothermale et sur les apparitions des hydrosilicates de nickel // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 22 : 3 (1952) 27–68 [+ 2 карте].
  кључне речи: хидросиликати никла, хидротермална активност, површинско распадање, серпентинит, Таково, Семедраж, Србија
 14. Тектонски односи на Рујевцу код села Ба (западна Србија) у вези са појавама хидросиликата никла. – Résumé: Les rapports tectoniques de Rujevac, au village de Ba (Serbie occidentale), en liaison avec les apparations des hydrosilicates de nickel / Максимовић Б. В., Максимовић З. J. // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 22 : 3 (1952) 15–25 [+ 1 табла].
  кључне речи: хидросиликати никла, серпентинит, кречњак, шкриљац, тектоника, Рујевац, Ба, Србија
 15. 1953
 16. Милошин : хромни халојзит // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 5 : 1 (1953) 67–68.
  кључне речи: милошин, хромни халојзит
 17. Никловито-магнезиски калцит и арагонит са Рујевца (село Ба, западна Србија). – Résumé: La calcite nickelo-magnésienne et l’aragonite de Rujevac (village de Ba, Serbie occidentale) / Максимовић З. J., Ступар Ј. Л. // Зборник радовa / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 33 : 5 (1953) 211–221.
  кључне речи: никал-магнезијски калцит, арагонит, серпентинит, Рујевац, Ба, Србија
 18. Резултати геолошко-петрографског картирања и проматрања рудних појава у области села Плане и Гокчанице на западним падинама Жељина. – Résumé: Résultate de la levée de la carte géologique et de l’observation des affleurements minièrs dans la région des villages de Plana et Gokčanica, située sur les pentes occidentales du mont Željin / Максимовић З. Ј., Дивљан С. В. // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 33 : 5 (1953) 223–256 [8 слика + 2 геол. карте].
  кључне речи: геолошко-петрографско картирање, серпентинит, гранит, диорит, андезит, гвожђевита руда, олово, цинк, арсенопирит, пирит, Плана, Гокчаница, Жељин, Србија
 19. 1954
 20. Глиновити продукти распадања серпентина у Србији // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 6 (1954) 269–292.
  кључне речи: глиновити продукти, површинско распадање, серпентинит, Србија
 21. 1957
 22. Таковит : нови минерал из Такова, Србија. Нови подаци за минерал ајдирлит. – Summary: Takovite, hydrous nickel aluminate, a new mineral // Записници Српског геолошког друштва за 1955. годину. ISSN 0372–9966. (1957) 220–224.
  кључне речи: таковит, нови минерал, ајдирлит, гарнијерит, халојзит, серпентинит, хидротермална активност, Таково, Србија
 23. 1958
 24. An essay on the synthesis of nickel hydroaluminate and nickel hydrosilicate under normal conditions // Bulletin scientifique / Conseil des Académies de la RPF de Yougoslavie. Section A. Sciences naturelles, techniques et médicales. ISSN 0350–1558. 4 : 2 (1958) 50.
  кључне речи: таковит, непуит, никал-хидроалуминат, никал-хидросиликат, синтеза
 25. Mineralogy and geochemistry of weathering and hydrothermal alteration of peridotites and serpentinites in Serbia // Bulletin scientifique / Conseil des Académies de la RPF de Yougoslavie. Section A. Sciences naturelles, techniques et médicales. ISSN 0350–1558. 4 : 2 (1958) 49.
  кључне речи: минералогија, геохемија, микроелементи, глиновити минерали, површинско распадање, хидротермална алтерација, перидотит, серпентинит, Србија
 26. 1959
 27. The use of spectrochemical analysis for estimation of exchangeable cations in clay minerals. – Abstract: The use of spectrochemical analysis for estimation of exchangeable cations in clay minerals // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 25 : 7 (1959) 163–165.
  кључне речи: спектрохемиjска анализа, изменљиви катјони, глиновити минерали, амонијум-ацетат, монморијонит, халојзит
 28. 1960
 29. Примена спектрохемиске анализе при испитивању изменљивих катјона у минералима глина. – Abstract: The use of spectrochemical analysis for estimation of exchangeable cations in clay minerals // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 241 : 18 (1960) 117–125.
  кључне речи: спектрохемиjска анализа, изменљиви катјони, глиновити минерали, микроелементи, монморијонит, халојзит
 30. Spektrohemisko odrеđivanje alkalija u ultrabazičnim stenama // I Kongres za čistu i primenjenu hemiju. Zagreb : [b. i.], 1960. Str. 114.
  кључне речи: спектрохемијска анализа, алкалије, ултрабазичне стене
 31. 1961
 32. Појава гарнијерита у реликту коре распадaња перидотита код рудника магнезита „Голеш“ // III Конгрес геолога Југославије : Будва, 27. септембар – 4. октобар 1959. Књ. 1. Титоград : Савез геолошких друштава ФНРЈ, 1961. Стр. 435.
  кључне речи: гарнијерит, перидотит, кора распадања, магнезит, рудник магнезита Голеш, Србија
 33. Regional metamorphism and metasomatism of ultramafic rocks in the region of Crna Trava (East Serbia) // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 26 : 8 (1961) 91–105.
  кључне речи: микроелементи, регионални метаморфизам, метасоматизам, ултрамафити, хлоритски шкриљац, Црна Трава, Србија
 34. Регионални метаморфизам и метасоматоза ултрабазичних стена у области Црне Траве (Источна Србија). – Abstract: Regional metamorphism and metasomatism of ultramafic rocks in the region of Crna Trava (east Serbia) // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 245 : 21 (1961) 7–35 [+ 1 табла].
  кључне речи: микроелементи, регионални метаморфизам, метасоматизам, ултрамафити, хлоритски шкриљац, Црна Трава, Србија
 35. Регионално метаморфисани серпентинити у области Црне Траве (Источна Србија). – Summary: Regionally metamorphosed serpentinites from the region of Crna Trava (east Serbia) // III Конгрес геолога Jyгocлавиje : Будва, 27. септембар – 4. октобар 1959. Kњ. 1. Титоград : Савез геолошких друштава ФНРЈ, 1961. Стр. 383–386.
  кључне речи: регионални метаморфизам, серпентинит, хлоритски шкриљац, Црна Трава, Србија
 36. Садржај и расподела литијума, натријума и калијума у нашим ултрабазичним стенама. – Abstract: The abundancy and distribution of Li, Na and K in some ultramafic rocks of Yugoslavia / Максимовић З., Максимовић С. // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 249 : 22 (1961) 191–207.
  кључне речи: литијум, натријум, калијум, ултрабазичне стене, спектрохемиjска анализа, Србија
 37. Сепиолит из Голеша код Липљана. – Abstract: Sepiolite from Goleš near Lipljan (south Serbia) / Максимовић З., Радукић Г. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 28 (1961) 309–316.
  кључне речи: сепиолит, хемијски састав, термичка анализа, рендгенска дифракција, Голеш, Липљан, Србија
 38. Тесерални и хексагонални минерали легуре Ir-Os y Велућу код Трстеника // III Конгрес геолога Југославије : Будва, 27. септембар – 4. октобар 1959. Титоград : Савез геолошких друштава ФНРЈ, 1961. Књ. 1. Стр. 436.
  кључне речи: тесерални минерали, хексагонални минерали, легурa Ir-Os, Велуће, Трстеник, Србија
 39. 1962
 40. Geohemijska prospekcija molibdena u oblasti Mačkatice. Sadržaj i raspodela molibdena u stenama, zemljištu, vegetaciji i vodama u široj oblasti Mačkatice, istočna Srbija. – Abstract: Geochemical prospecting for molybdenum. The content and distribution of molybdenum in rocks, soils, vegetation and waters of Mačkatica area / Maksimović Z., Brabec D., Nikolić V. // Referati V savetovanja geologa F.N.R. Jugoslavije. Knj. 2. Beograd : [b. i.], 1962. Str. 223–229.
  кључне речи: молибден, геохемијска проспекција, стена, земљиште, вегетација, вода, Мачкатица, Србија
 41. Хидроталкит из Голеша. – Abstract: Hydrotalcite from Goleš // Записници Српског геолошког друштва за 1958. и 1959. годину. ISSN 0372–9966. (1962) 231–235.
  кључне речи: хидроталкит, хемијски састав, серпентинит, хидротермална активност, Голеш, Србија
 42. Минерални и хемијски састав и генеза појава талка у Мачкатици и Црној Трави (источна Србија). – Abstract: Mineralogical and chemical composition and genesis of talc occurrences in Mačkatica and Crna Trava (east Serbia) // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 29 (1962) 153–162.
  кључне речи: талк, минерални састав, хемијски састав, генеза, Мачкатица, Црна Трава, Србија
 43. Mineralni i hemijski sastav relikata kоre raspadanja ultrabazičnih stena u široj okolini Vardišta kod Višegrada (Istočna Bosna). – Abstract: Mineralogical and chemical composition of weathering crust relicts on ultramafic rocks in the environs of Vardište near Višegrad (East Bosnia) / Maksimović Z., Antić R. // Geološki glasnik. ISSN 0350–235X. 6 (1962) 157–179.
  кључне речи: глиновити продукти, минерални састав, хемијски састав, микроелементи, кора распадања, ултрабазичне стене, Вардиште, Вишеград, Босна
 44. Problemi istraživanja nikla u našim ultrabazičnim stenama. – Abstract: The problems of nickel exploration in ultramafic rocks from Yugoslavia // Referati V savetovanja geologa F.N.R. Jugoslavije. Beograd : [b. i.], 1962. Str. 101–108.
  кључне речи: никал, ултрабазичне стене, силикатно лежиште никла, контактно-карстни тип, кора распадања, Србија
 45. Sadržaj i raspodela elemenata u tragovima u nekim diferencijatima ultrabazične magme. – Abstract: The abundance and distribution of trace elements in some rock types of primary peridotite suite in Yugoslavia // Referati V savetovanja geologa F.N.R. Jugoslavije. Beograd : [b. i.], 1962. Str. 271–273.
  кључне речи: микроелементи, хром, никал, кобалт, диференцијати ултрабазичне магме, Авала, Столови, Србија
 46. Спектрохемијска метода за одрeђивање трагова елемената у стенама и минералима // Максимовић З., Максимовић С. // Записници Српског геолошког друштва за 1958. и 1959. годину. ISSN 0372–9966. (1962) 13–20.
  кључне речи: спектрохемиjска анализа, микроелементи, гранит, дијабаз, минерал, тачност методе
 47. 1963
 48. The abundance and distribution of Li, Na and K in some ultramafic rocks from Yugoslavia / Maksimović Z., Maksimović S. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 32 : 9 (1963) 127–134.
  кључне речи: литијум, натријум, калијум, ултрамафити, спектрохемиjска анализа, Југославија
 49. Geochemical prospecting for molybdenum in Mačkatica area (East Serbia) / Maksimović Z., Brabec D., Nikolić V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 32 : 9 (1963) 155–167.
  кључне речи: молибден, стена, земљиште, вегетација, вода, геохемијска проспекција, Мачкатица, Србија
 50. Mineralogical and chemical composition of the silicate nickel ore from the locality Goleš near Priština (Yugoslavia) // Chimie et Industrie. ISSN 0009–4358. 90 : 3 (1963) 192.
  кључне речи: минерални састав, хемијски састав, силикатна никлова руда, Голеш, Приштина, Косово и Метохија
 51. Nickeliferrous Mine Water from the Avala Mountain near Belgrade and the Problem of its Exploitation / Lebedev S., Maksimović Z., Nikolić V. // Chimie et Industrie. ISSN 0009–4358. 90 : 3 (1963) 192–193.
  кључне речи: никал, гвожђе, рудничка вода, експлоатација, Авала, Београд, Србија
 52. 1964
 53. A contribution to the geochemical study of Avala mountain near Belgrade : a hydromorphic anomaly in the Prečica stream and its origin / Maksimović Z., Lebedev S., Nikolić V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 33 : 10 (1964) 43–50.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, хидроморфна аномалија, Пречица поток, Авала, Београд, Србија
 54. Геохемијска проспекција молибдена у области Мачкатице, источна Србија. – Summary: Geochemical prospecting for molybdenum in Mačkatica area (East Serbia) / Максимовић З., Брабец Д., Николић В. // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 259 : 25 (1964) 1–28.
  кључне речи: геохемијска проспекција, молибден, стена, земљиште, вегетација, вода, Мачкатица, Србија
 55. Прилог геохемијском испитивању Авале: хидроморфна аномалија у потоку Пречици и њено порекло. – Summary: A contribution to the geochemical study of Avala Mountain: hydromorphic anomaly in the Prečica stream and its origin / Максимовић З., Лебедев С., Николић В. // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 259 : 25 (1964) 165–180.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, хидроморфна аномалија, Пречица поток, Авала, Београд, Србија
 56. 1965
 57. Geohemija vulkanskih stena Rudničkih planina. – Summary: Geochemistry of volcanic rocks from Rudnik Mountain area / Maksimović Z., Terzić M. // I Simpozijum iz geohemije : 18–20. januar. Beograd : Srpsko geološko društvo, 1965. Str. 221–249.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, вулканске стене, алкалне стене, Рудничке планине, Србија
 58. 1966
 59. β–Kerolite-pimelite series from Goleš Mountain, Yugoslavia // Proceedings of the International Clay Conference : Jerusalem, Israel, June 20–24 / arranged by CIPEA ; edited by L. Heller and A. Weiss. Vol. 1. Jerusalem : Israel Program for Scientific Translations, 1966–1967. p. 97–105.
  кључне речи: бета-керолит, пимелит, кора распадања, лежиште никла, Голеш, Косово и Метохија, Југославија
 60. Geohemijska prospekcija bakra u zoni planina Čavka–Teslić–Zavidovići (centralna Bosna). – Summary: Geochemical prospecting for copper in the region Čavka Mt., Teslić, Zavidovići (Bosnia) / Maksimović Z., Đurić S., Brabec D., Crnković B., Pinčetić J. // Geološki glasnik. ISSN 0350–235X. 11 (1966) 417–432 [+ 1 karta].
  кључне речи: геохемијска проспекција, бакар, земљиште, поточни седименти, вода, вегетација, Чавка, Теслић, Завидовићи, Босна
 61. Mineralni i hemijski sastav kore raspadanja harcburgita u Golešu. – Summary: Mineralogical and chemical composition of the fossil weathering crust of harzburgite in Goleš, near Priština, Yugoslavia // Referati VI savetovanja. Deo 2, Mineralogija i petrografija. Rudna ležišta. Razno. Ohrid : Savez geoloških društava SFR Jugoslavije, 1966. Str. 530–546.
  кључне речи: минерални састав, хемијски састав, нонтронит, гетит, кварц, кора распадања, харцбургит, Голеш, Косово и Метохија, Србија
 62. Nikal u rudniku žive „Šuplja stena“ pod Avalom. – Summary: Nickel in mercury mine Šuplja Stena on Avala Mountain / Lebedev S., Maksimović Z. // Referati VI savetovanja. Deo 2, Mineralogija i petrografija. Rudna ležišta. Razno. Ohrid : Savez geoloških društava SFR Jugoslavije, 1966. Str. 526–529.
  кључне речи: никал, рудничка вода, рудник живе, Шупља стена, Авала, Србија
 63. Određivanje mikrokoličine žive u prirodnim materijalima // Maksimović Z., Brabec D. // II kongres za čistu i primenjenu hemiju. Beograd : [b. i.], 1966. Str. 157.
  кључне речи: микроколичине, жива, природни материјали
 64. Spektrohemijska metoda za analizu stena, minerala i zemljišta / Maksimović Z., Maksimović S. // II kongres za čistu i primenjenu hemiju. Beograd : [b. i.], 1966. Str. 157.
  кључне речи: спектрохемијска метода, стена, минерал, земљиште
 65. 1967
 66. Contribution à l’étude de la genèse des bauxites grecques. Le gisement de bauxite “Mandra II” / Maksimović Z., Papastamatiou J. // Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série B: Sciences physiques. ISSN 0366-6077. 264 : 22 (1967) 2541–2544.
  кључне речи: микроелементи, боксит, генеза боксита, лежиште боксита „Мандра II“, Грчка
 67. Determination of analytical precision in geochemistry. – Резюме: Определение воспроизводимости анализов в геохимии / Brabec D., Maksimović Z. // The structural-facial zone and the stratigraphy of the East Serbian Carpatho-Balkanids : Carpatho-Balkan Geological Association, VIII kongress [congress], Belgrade, September 1967. Beograd : [s. n.], 1967. p. 173–179.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, спектрохемиjска анализа, аналитичка прецизност
 68. Хромоносни доломит из Угљаревца код Страгара. – Summary: A chromiumbearing dolomite from Ugljarevac near Stragari (Serbia) // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 33 (1967) 303–308.
  кључне речи: хромоносни доломит, доломит, микроелементи, хемијски састав, рендгенска дифракција, Угљаревaц, Страгари, Србија
 69. Садржај и расподела живе у неким нашим стенама. – Abstract: The content and distribution of mercury in some Yugoslav rocks / Максимовић З., Брабец Д. // Реферати VI саветовања. Део 3, Реферати који нису објављени у свескама издатим пре саветовања / [приредио] Савез геолошких друштава С. Ф. Р. Југославије ; [редакциони одбор М. Страчков, Т. Иванов, Р. Стојанов]. Скопје : Геолошки завод, 1967. Стр. 63–69.
  (Посебна издања / Геолошки завод, Скопје ; бр. 2)
  кључне речи: жива, ултрабазичне стене, хидротермална алтерација, Злот, Велики Кривељ, Србија
 70. Some dispersion patterns of mercury and arsenic associated with copper mineralization in east Serbia and their application to geochemical prospecting. – Резюме: Некоторые особенности рассеяния ртути и мышьяка вокруг минерализации меди в восточной Сербии и применение этих элементов в геохимических поисках меди / Brabec D., Maksimović Z. // The structural-facial zone and the stratigraphy of the East Serbian Carpatho-Balkanids : Carpatho-Balkan Geological Association, VIII kongress [congress], Belgrade, September 1967. Beograd : [s. n.], 1967. p. 165–172.
  кључне речи: жива, арсен, бакар, геохемијска проспекција, Горња Липа, Велики Кривељ, Ваља Стрж, борски расед, Србија
 71. 1968
 72. Brza kvantitativna spektrografska metoda za analizu stena, minerala i zemljišta / Maksimović Z., Maksimović S. // II Jugoslovensko savetovanje „Spektrohemija u industriji“. Bor, 21–24. 10. 1968. [b. m.] : [b. i.], 1968. Str. 11.
  кључне речи: квантитативна спектрографска анализа, стена, минерал, земљиште
 73. The crystals of a chromium bearing smectite from Rastište near Studenica Monastery / Maksimović Z., Krstanović I. // Symposium on the structure, genesis and properties of clays and other silicate raw materials. Zagreb : [b. i.], 1968. p. 19–20.
  кључне речи: хромни смектит, Растиште, Студеница манастир, Србија
 74. Distribution of trace elements in bauxite deposits of Herzegovina, Yugoslavia // Travaux du Comité international pour l’étude des bauxites des oxydes et des hydroxides d’aluminium. ISSN 0366–6417. 5 (1968) 63–70.
  кључне речи: микроелементи, боксит, минерални састав, Херцеговина, Југославија
 75. Halloysite and Kaolinite Formed through Alteration of Ultramafic Rocks // Maksimović Z., Crnković B. // Report of the Twenty-Third Session, Czechoslovakia 1968 : International Geological Congress. Proceedings of Section 14. Prague : Academia 1968. p. 95–105.
  кључне речи: халојзит, каолинит, глиновити минерали, хемијски састав, хром, алуминијум, хидротермална алтерација, површинско распадање, ултрамафити
 76. Lithium, Sodium and Potassium in Alpine Ultramafic Rocks / Maksimović Z., Maksimović S. // Origin and Distribution of the Elements / ed. by L. H. Ahrens, Oxford ; New York : Pergamom Press, 1968. p. 761–775.
  кључне речи: литијум, натријум, калијум, алпинотипни ултрамафити, Југославија
 77. O nekim našim retkim mineralima i problemima s njima u vezi // Izveštaj Jugoslavenskog centra za kristalografiju. ISSN 0449–5756. 3 (1968) 63.
  кључне речи: ретки минерали
 78. The properties and genesis of takovite // Symposium on the structure, genesis and properties of clays and other silicate raw materials. Zagreb : [b. i.], 1968. p. 12–15.
  кључне речи: таковит, генеза таковита, својства таковита, Таково, Ба, Србија
 79. 1969
 80. Да ли је милошин само хромни халојзит? – Summary: Is miloshite only a chromium bearing halloysite? // Записници Српског геолошког друштва за 1964, 1965, 1966. и 1967. годину. ISSN 0372–9966. (1969) 815–818.
  кључне речи: милошин, хромни халојзит, халојзит, авалит, хемијски састав, Рудњак, Авала, Ба
 81. Geohemija hidrotermalnih promena oko bakrovog ležišta Gornja Lipa. – Summary: [Geochemistry of hydrothermal alteration around copper mine at Gornja Lipa] / Maksimović Z., Brabec D. // Zbornik radova / Tehnički fakultet i Institut za bakar u Boru. 9 (1969) 93–106.
  кључне речи: геохемија, хемијски састав, микроелементи, жива, хидротермална алтерација, лежиште бакра, Горња Липа, Србија
 82. Хромни смектит (волконскоит) из Растишта код манастира Студенице. – Summary: A chromium-bearing smectite (volkonskoite) from Rastište near Studenica monastery (Serbia) / Максимовић З., Крстановић И. // Записници Српског геолошког друштва за 1964, 1965, 1966. и 1967. годину. ISSN 0372–9966. (1969) 823–826.
  кључне речи: хромни смектит, волконскоит, авалит, микроелементи, Растиште, Студеница манастир, Србија
 83. Никлоносни минерали у фосилној кори распадања у Голешу. – Summary: Nickeliferous minerals found in the fossil’s crust of weathering in Goleš (Yugoslavia) // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 304 (1969) 577–596 [+ 1 табла].
  кључне речи: никлоносни минерали, никал-бета керолит, нонтронит, лизардит, сепиолит, магнетит, кристобалит, фосилна кора распадања, Голеш, Србија
 84. Physical Properties and Chemical Composition of Sphalerites from Yugoslavia / Grafenauer S., Gorenc B., Marinković V., Strmole D., Maksimović Z. // Mineralium Deposita. ISSN 0026–4598. 4 (1969) 275–282.
  кључне речи: сфалерит, физичке особине, хемијски састав, микроелементи, Југославија
 85. Појава хидросиликатa никла у фосилној кори распадања ултрабазичних стена у селу Угљаревцу код Страгара. – Summary: The occurrence of nepouite in a fossil laterite from Ugljarevac, Stragari (Serbia) // Записници Српског геолошког друштва за 1964, 1965, 1966. и 1967. годину. ISSN 0372–9966. (1969) 453–456.
  кључне речи: хидросиликати никла, непуит, монморијонит, фосилна кора распадања, ултрабазичне стене, Угљаревац, Страгари, Србија
 86. 1970
 87. Contribution to the study of genesis of Greek bauxites : chemical and mineralogical composition of Mandra II bauxite deposit / Papastamatiou J., Maksimović Z. // Annales Instituti geologici publici Hungarici. 54 : 3 (1970) 391–402.
  кључне речи: боксит, генеза боксита, хемијски састав, минерални састав, микроелементи, лежиште боксита, Мандра II, Грчка
 88. Geochemistry of alpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia // Symposium zum „Ultramafitite“, Saarbrücken 1970. Fortschritte der Mineralogie. ISSN 0015–8186. 48 : 1 (1970) I–II.
  кључне речи: геохемија, алпинотипни ултрамафити, Југославија
 89. Осoбенности и генезис таковита // Записки Всесоюзного минералогического общества. ISSN 0044–1805. 99 : 5 (1970) 595–600.
  кључне речи: таковит, генеза таковита, никал, алуминијум, рендгенска дифракција, Таково, Србија
 90. Stanje i dalji razvoj geohemije // Maksimović Z., Deleon G., Arsenijević M., Dangić A. // Simpozijum Stanje i dalji razvoj geoloških istraživanja u SR Srbiji. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1970. Str. 122–138.
  кључне речи: геохемија, развој геохемије, петрогеохемија, минералогеохемија, геохемија рудних лежишта, изотопи у геологији, геохемијска проспекција, геохемија вода и гасова, биогеохемија, органска геохемија, геохемијске методе, геохемија здравља, космохемија
 91. 1971
 92. Geochemistry of Alpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia // I Geochemical International Congress, Moscow, 1971 : Abstracts 1. Moscow : International Association of Geochemistry and Cosmochemistry : USSR Academy of Sciences, 1971. p. 67–68.
  кључне речи: геохемија, алпинотипни ултрамафити, Југославија
 93. Геохимия альпинотипных пород Югослaвии // Международный геохимический конгресс Магматические процессы. Москва : Академия наук СССР, 1971. Стр. 415–441.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, хемијски састав, алпинотипни ултрамафити, харцбургитска зона, лерзолитска зона, Југославија
 94. 1972
 95. Geohemija žive u alpinotipnim ultrabazičnim stenama Jugoslavije. – Abstract: [Geochemistry of mercury in Alpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia] // Maksimović Z., Dangić A. // VII Kongres geologa SFRJ, Zagreb, 28–30. septembra 1970. Zagreb : [b. i.], 1972. Str. 59–73.
  кључне речи: геохемија, жива, алпинотипни ултрабазити, Југославија
 96. Геохемијске карактеристике Месеца у светлости досадашњих испитивања // Записници Српског геолошког друштва за 1968, 1969. и 1970. годину. ISSN 0372–9966. (1972) 303–315.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, минерални састав, петролошки састав, хемијски састав, старост стена, Месец
 97. Литий, натрий, калий в альпинотипных ультраосновных породах / Максимович З., Максимович С. // Распространенность элементов в земной коре / ред. Л. Аренс ; [пер. с англ. и франц.]. Москва : Мир, 1972. Стр. 139–150.
  кључне речи: литијум, натријум, калијум, ултрабазичне стене, Југославија
 98. Nimesite : a new septechlorite from a bauxite deposit near Megara (Greece) // Bulletin scientifique / Conseil des Académies des sciences et des arts de la RSF de Yougoslavie. Section A. Sciences naturelles, techniques et médicales. ISSN 0350–1558. 17 : 7–8 (1972) 224–226.
  кључне речи: нимезит, нови минерал, септехлорит, боксит, рендгенска дифракција, хемијски састав, DT крива, термичка анализа, Мегара, Грчка
 99. Расејавање живе изнад скривених рудних тела и дуж раседа у Тимочкој еруптивној зони. – Summary: Mercury dispersion halos over hidden sulfide ore bodies and along the faults in the Timok igneous rock area (East Serbia) / Максимовић З., Алексић Д., Дангић А. // Гласник Природњачког музеја. Серија А, Минералогија, геологија, палеонтологија. ISSN 0367–4983. 27 (1972) 31–48.
  кључне речи: жива, скривена рудна тела, расед, Ваља Сака, Брезаник, борски расед, Тимочка еруптивна област, Србија
 100. Студија о хромним халојзитима. – Summary: The study of chromium-bearing halloysites // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 37 : 1 (1972) 159–175 [+ 2 табле].
  кључне речи: хромни халојзит, халојзит, хидротермална алтерација, контактно-карстни тип, хемијски састав, рендгенска дифракција, термичка анализа
 101. 1973
 102. Infrared study of chromium-bearing halloysites / Maksimović Z., White J. // Fourth International Clay Conference, Madrid 1972 : Proceedings. Madrid : S. E. A. [Sociedad Española de Arcillas] : A.I.P.E.A. [Association Internationale pour l’Etude des Argiles], 1973. p. 61–73.
  кључне речи: хромни халојзит, ултрамафити, хидротермална алтерација, инфрацрвена спектроскопија, рендгенска дифракција, хемијски састав, Рудњак, Ба, Србија
 103. Distribution d’oligoéléments dans les gisements de bauxite de la Grèce centrale / Maksimović Z., Papastamatiou J. // ICSOBA 3e Congrès International. Nice, 1973. [Paris] : Sedal, 1973. p. 33–46.
  кључне речи: микроелементи, лежиште боксита, спектрохемиjска анализа, Дистомон, Егзархос, Турбаци, Грчка
 104. Изоморфная серия лизардит-непуит // Записки Всесоюзного минералогического общества. ISSN 0044–1805. 102 (1973) 143–149.
  кључне речи: лизардит, непуит, изоморфна сериja, пимелит, хемијски састав, рендгенска дифракција, Ба, Љиг, Србија
 105. Nikal u nekim mediteranskim ležištima boksita. – Summary: Nickel in some Mediterranean bauxite deposits // II Jugoslovenski simpozijum o istraživanju i eksploataciji boksita : Tuzla, od 28. maja do 2. juna 1973. C-3. Tuzla : [b. i.], 1973. Str. 1–6.
  кључне речи: никал, хидросиликати никла, боксит, емисиона спектрографија, Југославија, Грчка, Медитеран
 106. Природни извори минералног порекла који угрожавају животну средину / Павловић С., Максимовић З., Николић Д. // Научни скуп Човек и животна средина : (реферати). Београд : САНУ, 1973. Стр. 1–8.
  кључне речи: природни извори, минералнa материјa, суспендоване честице, токсични елементи, геохемијска средина, животна средина, људско здравље
 107. Рудник живе под Авалом : природни извор угрожавања животне средине живом и арсеном. – Summary: Mercury mine at mount Avala – a source of environmental pollution by mercury and arsenic / Максимовић З., Дангић А. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 38 (1973) 349–358.
  кључне речи: жива, арсен, рудник, вода, хемијски талог, поточни седименти, животна средина, Пречица поток, Авала, Србија
 108. Odvisnosti med optičnimi lastnostmi rogovače in njeno kemično sestavo. – Abstract: Correlation between the optical properties of hornblende and its chemical composition / Grafenauer S., Maksimović Z., Strmole D. // Rudarsko-metalurški zbornik. ISSN 0035–9645. 1–2 (1973) 5–43.
  кључне речи: хорнбленда, андезит, тоналит, оптичке особине, хемијски састав, корелација, Југославија
 109. 1974
 110. Генеза неких медитеранских карстних лежишта боксита. – Summary: Genesis of some Mediterranean karstic bauxite deposits // Записници Српског геолошког друштва за 1973. годину. ISSN 0372–9966. (1974) 143–151.
  кључне речи: боксит, карстна лежишта, генеза, никал, таковит, Медитеран
 111. Geohemijsko-mineraloška ispitivanja ležišta dijasporskih boksita Grebnika (Kosovo) / Pavlović S., Maksimović Z., Nikolić D. // 2. jugoslovanski simpozij o aluminiju, Radenci 23.-25. aprila 1974 / v organizaciji Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti ... [et al.] ; odgovorni urednik A. Smolej. [s.l.] : [s.n.], [1974]. Str. 51–55.
  кључне речи: боксит, дијаспор, геохемија, минералогија, фосилна кора распадања, оолитна руда гвожђа, карстна средина, Гребник, Косово и Метохија, Србија
 112. The nature and nomenclature of hydrous nickel-containing silicates / Brindley G. W., Maksimović Z. // Clay Minerals. ISSN 0009–8558. 10 (1974) 271–277.
  кључне речи: никал, хидратисани силикати никла, непуит, пимелит, лизардит, керолит, нимезит, номенклатура
 113. Prilog poznavanju materijala gornjeg omotača na području Dinarida // Metalogenija i koncepcije geotektonskog razvoja Jugoslavije. Beograd : Rudarsko-geološki fakulet, 1974. Str. 73–79.
  кључне речи: геохемија, горњи омотач, перидотит, спинелски перидотит, кимберлит, Голеш, Динариди
 114. Some data on the composition of the upper mantle in the Dinarides // Metallogeny and concepts of the geotectonic development of Yugoslavia. Belgrade : Faculty of Mining and Geology, 1974. p. 89–97.
  кључне речи: геохемија, горњи омотач, перидотит, спинелски перидотит, кимберлит, Голеш, Динариди
 115. The study of trace elements in magnesite deposits of different genetic types / Maksimović Z., Dangić A. // IV Symposium IAGOD [International association on the genesis of ore deposits] : Abstracts of papers. Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 1974. p. 156–157.
  кључне речи: микроелементи, геохемија, лежиште магнезита, магнезит, генетски типови, Бела стена, Еубеја, Србија, Грчка, Аустрија
 116. Živa u različitim genetskim tipovima ležišta magnezita / Maksimović Z., Dangić A. // 8. Jugoslovenski geološki kongres [Bled, 1–5. oktobra 1974] : Povzetki referatov. Ljubljana : Slovensko geološko društvo, 1974. Str. 17–18.
  кључне речи: жива, лежиште магнезита, генетски типови
 117. 1975
 118. Genesis of some Mediterranean karstic bauxite deposits // Symposium on advances in geology, geochemistry and treatment of bauxite : IX International manifestation of ICSOBA [Dubrovnik, 20–22 October 1975] : Abstracts. [Zagreb] : Yugoslav Academy of Sciences and Arts ; ICSOBA, 1975. p. 5.
  кључне речи: боксит, карстна лежишта боксита, генеза боксита, Медитеран
 119. Геохемијске карактеристике алпинотипних ултрабазита Југославије. – Summary: The geochemical study of Аlpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 39 (1975) 231–302 [Монографија]
  кључне речи: геохемија, микроелементи, харцбургитска зона, лерзолитска зона, алпинотипни ултрабазити, Вардарска зона, Вуринос, Динариди, Југославија, Грчка
 120. Ležište crvenih i mrkih glina kod Ukrine (Bosna) : indikator geneze nekih karsnih boksita. – Summary: Red-brown clay deposits near Ukrina (Bosnia) – an indicator of the genesis of some karstic bauxites // Acta geologica. ISSN 0448–0155. 8 (1975) 203–217. Knjiga posvećena akademiku Luki Mariću.
  кључне речи: лежиште црвених глина, лежиште мрких глина, микроелементи, минерални састав, хемијски састав, индикатор генезе, карстни боксити, Укрина, Босна
 121. Nickel clay minerals in some laterites bauxites and oolitic iron ores // Sixth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Praha and Kutnà Hora, October 2–5, 1973 / ed. by J. Konta. Praha : Univerzita Karlova, Praha, 1975. p. 119–134.
  кључне речи: никал, глиновити минерали, пимелит, керолит, непуит, боксит, оолитна руда гвожђа, Голеш, Ба, Неон Кокинон, Мармара, Југославија, Грчка
 122. Rare-earth elements in some Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Roaldset E. // Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite : IX International manifestation of ICSOBA [Dubrovnik, 20 – 22 October 1975] : Abstracts. [Zagreb]: Yugoslav Academy of Sciences and Arts ; ICSOBA, 1975. p. 28.
  кључне речи: елементи ретких земаља, карстна лежишта боксита, Медитеран
 123. Trace elements in some karstic bauxite deposits of Ariège and Var (Southern France) / Caillère S., Maksimović Z., Pobeguin Th. // Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite : IX International manifestation of ICSOBA [Dubrovnik, 20 – 22 October 1975] : Abstracts. [Zagreb] : Yugoslav Academy of Sciences and Arts : ICSOBA, 1975. p. 42.
  кључне речи: елементи ретких земаља, карстна лежишта боксита, Медитеран
 124. 1976
 125. Александр Павлович Виноградов (22. август 1895 – 16. нoвембар 1975) : [некpoлoг] / Савић П., Максимовић З. // Годишњак САНУ за 1975. ISSN 0351–0336. 82 (1976) 199–200.
  кључне речи: Виноградов Александр Павлович, геохемија, некролог
 126. Les elements en traces dans quelques bauxites karstiques de l’Ariège et du Var / Caillère S., Maksimović Z., Pobeguin Th. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 13 (1976) 233–252.
  Свеска носи наслов: Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite [Dubrovnik, Yugoslavia, Oct. 20/22, 1975].
  кључне речи: микроелементи, геохемија, минералогија, карстни боксити, Аријеж, Вар, Француска
 127. Genesis of some Mediterranean karstic bauxite deposits // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 13 (1976) 1–14.
  Свеска носи наслов: Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite [Dubrovnik, Yugoslavia, Oct. 20/22, 1975].
  кључне речи: карстни боксити, микроелементи, генеза боксита, кора распадања, креда, палеоген, Медитеран
 128. Lanthanide elements in some Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Roaldset E. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 13 (1976) 199–220.
  Свеска носи наслов: Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite [Dubrovnik, Yugoslavia, Oct. 20/22, 1975].
  кључне речи: лантаниди, геохемија, минералогија, карстни боксити, Медитеран
 129. Mikroelementi u nekim našim ležištima boksita i njihov značaj. – Summary: Trace elements in some Yugoslav bauxite deposits and their significance // IV jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita [Hercegnovi, od 11. do 14. X 1976]. [Novi Sad] : Prosveta, 1976. Str. 29–33.
  кључне речи: микроелементи, боксит, лежиште боксита, тријас, јура, креда, Југославија
 130. Саопштење проф. др Зорана Максимовића у Одељењу природно-математичких наука : [Приступно саопштење поводом избора за дописног члана] // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 300 : 40 (1976) 128–132.
  кључне речи: геохемија, ултрабазичне стене, кора распадања, минерали никла, хидротермална алтерација, таковит, нимезит
 131. Živa u različitim genetskim tipovima ležišta magnezita. – Summary: Mercury in magnesite deposits of different genetic types / Maksimović Z., Dangić A. // 8. Jugoslovenski geološki kongres. Knj. 1. Ljubljana : Slovensko geološko društvo, 1976. Str. 163–178.
  кључне речи: жива, магнезит, лежиште магнезита, фосилна кора распадања, хидротермално-жични тип, хидротермално-метасоматски тип, хидротермално-седиментни тип, Србија
 132. 1977
 133. Фосилне коре распадања у Југославији и њихов значaј у рeшавању извесних геолошких проблема. – Summary: Fossil weathering crusts in Yugoslavia and their significance in the solution of some geological problems // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 302 : 42 (1977) 119–138.
  кључне речи: фосилна кора распадања, ултрабазичне стене, палеозоик, мезозоик, палеоген, каолин, карстни боксити, Голеш, Радочело, Баре, Чикатово, Југославија
 134. Fossil weathering crusts in Yugoslavia / Maksimović Z., Ivanov T., Antonijević I. // 6th Colloquium on the geology of the Aegean region : Collected Abstracts [Athens] : Institute of Geological and Mining Research, 1977. p. 132.
  кључне речи: фосилна кора распадања, Југославија
 135. Fossil weathering crusts in Yugoslavia and some geological problems // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 56 : 15 (1977) 119–130.
  кључне речи: фосилна кора распадања, палеозоик, мезозоик, палеоген, Голеш, Радочело, Чикатово, Баре, Дистомон, Југославија, Грчка
 136. Geochemical and mineralogical study of “white bauxites” from Bijele Poljane, Montenegro (Yugoslavia) // Seventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Karlovy Vary : September 28 – October 3, 1976 : [Sborník referátů] / Edited by J. Konta. Praha : Univerzita Karlova, 1977. p. 253–261.
  кључне речи: бели боксит, микроелементи, геохемија, минералогија, каолинит, бемит, бокситизација, доња креда, Бијеле Пољане, Црна Гора
 137. Geochemical Study of an Overturned Bauxite Deposit in Les Codouls (S. France) / Maksimović Z., De Weisse G. // Joint Meeting CMS and ICSOBA [14th – 20th August 1977] : Abstracts. [Kingstone] : Clay Minerals Society, 1977. p. 26.
  кључне речи: боксит, микроелементи, геохемија, јура, Ле Кодул, Француска
 138. Ni-монтморијонит код Врњачке Бање и његова генеза. – Summary: Ni-montmorillonite near Vrnjačka Banja and its genesis // Записници Српског геолошког друштва за 1975. и 1976. годину. ISSN 0372–9966. (1977) 57–59.
  кључне речи: монморијонит са никлом, кора распадања, рендгенска дифракција, хемизам, структурна формула, генеза, Врњачкa Бањa
 139. Приказ [IV] Конгреса IAGOD – 1974 у Варни. – Summary: Report on the Congress of I.A.G.O.D. in Varna 1974 / Блечић Н., Карамата С., Максимовић З. // Записници Српског геолошког друштва за 1975. и 1976. годину. ISSN 0372–9966. (1977) 35–40.
  кључне речи: конгрес IAGOD, Варна, Бугарска
 140. Properties and Genesis of Brindleyite // Joint Meeting CMS and ICSOBA [14th – 20th August 1977] : Abstracts. [Kingstone] : Clay Minerals Society, 1977. p. 7.
  кључне речи: бриндлеит, глиновити минерали, структурна формула, никал, генеза, Мармара, Грчка
 141. The study of trace elements in magnesite deposits of different genetic types / Maksimović Z., Dangić A. // Problems of ore deposition : Fourth Symposium of the International Association on the Genesis of Ore Deposits. Varna, 1974 / Editor B. Bogdanov. Vol. 2. Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 1977. p. 387–394.
  кључне речи: микроелементи, магнезит, лежиште магнезита, генетски типови
 142. Stream transport and sedimentation in Europe // National waste terminal storage program : Conference on waste-rock interactions : Report [July 6–7, 1977] : University Park. The Pennsylvania State University (Materials Research Laboratory), [University Park] : [The Pennsylvania State University], 1977. p. 49.
  кључне речи: радиоактивни отпад, цезијум-137, Ђердап, Дунав, Србија
 143. 1978
 144. Brindleyite, a nickel-rich aluminous serpentine mineral analogous to berthierine / Maksimović Z., Bish D. L. // American Mineralogist. ISSN 0003–004X. 63 (1978) 484–489.
  кључне речи: бриндлеит, нови минерал, никал, серпентин, бертијерин, нимезит, Мармара, Грчка, Бриндли Џ. В.
 145. Étude minéralogique et géochimique des bauxites à nodules complexes du gisement de Blanquette W, près Le Thoronet (Var) / Caillère S., Dietrich J. E., Maksimović Z., Pobeguin Th. // 4th International Congress for the Study of Bauxites, Alumina and Aluminum (ICSOBA) : [Athens, October 9–12 1978]. Vol. 1, Bauxites : [Athens] : National Technical University, 1978. p. 77–91.
  кључне речи: боксит, бемит, каолинит, сложена нодула, Бланкет В., Ле Тороне, Вар, Француска
 146. Geohemijske karakteristike vulkanskih stena Kopaonika. – Summary: Geochemical study of the volcanic rocks of the Kopaonik Mountain area (Yugoslavia) / Maksimović Z., Dangić A., Mićić I. // Zbornik radova IX kongresa geologa Jugoslavije, Sarajevo, 1978. Tuzla : „Univerzal“, 1978. Str. 282–291.
  кључне речи: геохемија, вулканске стене, микроелементи, олово, цинк, бакар, миоцен, Копаоник, Србија
 147. Nickel in karstic environment: in bauxites and in karstic nickel deposits // Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières. Section 2, Géologie des gîtes minéraux. ISSN 0153–6540. 3 (1978) 173–183.
  Извод у: Colloque sur la minéralogie, géochimie, géologie des minéraux et minerais nickelifères latéritiques, Orléans 17–18 juillet 1978 : (À l’occasion du Centième anniversaire de la Société française de minéralogie et cristallographie). Nancy : École nationale supérieure de géologie ; Orléans : Service géologique national B.R.G.M., 1978. p. 5–6.
  кључне речи: никал, микроелементи, карстни боксити, карстно лежиште никла, кора распадања, креда, палеоген, Балканско полуострво
 148. Minerals of the rare earth elements in karstic bauxites : synchisite-(Nd), a new mineral from Grebnik deposit / Maksimović Z., Pantó Gy. // 4th International Congress for the Study of Bauxites, Alumina and Aluminum (ICSOBA). Vol. 2, Bauxites : [Athens, October 9–12 1978]. [Athens] : National Technical University, 1978. p. 540–552.
  кључне речи: синхизит-(Nd), нови минерал, бастнезит-(La), монацит, елементи ретких земаља, карстни боксити, Гребник, Мармара, Грчка, Косово, Србија
 149. Prilog geohemijskom proučavanju boksita Jamajke i metaboksita ostrva Naksos (Grčka) // III Skup sedimentologa Jugoslavije Zagreb [14. i 15. 6. 1978] : sažeci predavanja. Zagreb : Hrvatsko geološko društvo, 1978. Str. 7.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, боксит, метабоксит, Јамајка, Наксос, Грчка
 150. The Primary Kaolin Deposits of Yugoslavia / Maksimović Z., Nikolić D. // Schriftenreihe für geologische Wissenschaften. ISSN 0323–8946. 11 (1978) 179–196.
  кључне речи: каолин, халојзит, кора распадања, хидротермална лежишта, ултрамафити, вулканске стене, примарна лежишта, палеоген, Југославија
 151. A study of chromium-bearing kaolinite from Teslić, Yugoslavia / Maksimović Z., White J. L., Logar M. // 6th International Clay Conference : Book of Summaries. Oxford : Oxford University, 1978. p. 754.
  кључне речи: хромни каолинит, Теслић, Босна
 152. The study of some bauxites by electron microprobe / Maksimović Z., Pantó Gy. // I International symposium on applied methods of local microanalysis : Abstracts. Belgrade : Belgrade University. Faculty of Mining and Geology, 1978. p. 19–22.
  кључне речи: боксит, електронска микроанализа
 153. The study of spinellides from ultramafic rocks of Yugoslavia by electron microprobe / Maksimović Z., Majer V. // I International symposium on applied methods of local microanalysis : Abstracts. Belgrade : Belgrade University. Faculty of Mining and Geology, 1978. p. 12–14.
  кључне речи: спинелиди, ултрамафити, електронска микроанализа, Југославија
 154. Trace element abundances of the aquiferous rocks in Kufra basin (Libyan Arab Republic) / Maksimović Z., Eskangi A. M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 61 : 17 (1978) 11–24.
  кључне речи: микроелементи, минералогија, аквифери, пешчар, глиновити седименти, подземне воде, мезозоик, квартар, Куфра басен, Либија
 155. Trace elements in groundwaters of the Кufrа basin (Libyan Arab Republic) / Maksimović Z., Eskangi A. M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 61 : 17 (1978) 73–93.
  кључне речи: микроелементи, подземне воде, салинитет, аквифери, Куфра басен, Либија
 156. 1979
 157. The accessory spinellides of the two major zones of ultramafic rocks in Yugoslavia / Maksimović Z., Majer V. // International ophiolite symposium [Nicosia, Cyprus, 1–8 april, 1979] : Abstracts of papers submitted. [Nicosia] : Geological Survey Department, 1979. p. 48.
  кључне речи: спинелиди, ултрамафити, акцесорни минерали, Динариди, Југославија
 158. Chromium-bearing tosudite from Takovo, Yugoslavia / Maksimović Z., Brindley G. W. // 28th Annual Clay Mineral Conference : Abstracts. Macon, Georgia : Clay Minerals Society, 1979. p. 51.
  кључне речи: хромни тосудит, Таково, Југославија
 159. Genetski оdnos između karstnih boksita i каrstnih ležišta nikla // V jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : Izvodi referata. Sarajevo : „Energoinvest“ ; Vlasenica : Rudnici boksita Vlasenica, 1979. Str. 99.
  кључне речи: карстни боксити, карстно лежиште никла, генеза
 160. Geochemical study of the Marmara bauxite deposit: implication for the genesis of brindleyite // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 15 (1979) 123–131.
  кључне речи: геохемија, минералогија, никал, бакар, елементи ретких земаља, боксит, бриндлеит, Мармара, Грчка
 161. Geochemical study of an overturned bauxite deposit in Les Codouls (S. France) / Maksimović Z., De Weisse G. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 15 (1979) 109–120.
  кључне речи: геохемија, минералогија, боксит, Ле Кодул, Француска
 162. Хромни каолинит и хромни дикит из околине Теслића. – Summary: Chromium-kaolinite and chromium-dickite from Teslić (Yugoslavia) / Максимовић З., Логар М. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 313 : 45 (1973) 15–23.
  кључне речи: хромни каолинит, хромни дикит, хидротермална алтерација, ултрамафити, Теслић, Босна
 163. Kora raspadanja nа gabru kod Teslića / Dangić A., Maksimović Z. // V jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : Izvodi referata. Sarajevo : „Energoinvest“ ; Vlasenica : Rudnici boksita Vlasenica, 1979. Str. 97.
  кључне речи: габро, кора распадања, Теслић, Босна
 164. Mineralogy and distribution of trace elements in some lateritic nickel deposits // International seminar on lateritisation processes : Abstracts of papers. Trivandrum, India : Indian national committee for international geological correlation programme. Geological survey of India, 1979. p. 19–21.
  кључне речи: микроелементи, никал, минералогија, геохемија, латеритска лежишта, површинско распадање, ултрамафити
 165. Poreklo elemenata retkih zemalja u boksitima Grebnika // V jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : Izvodi referata. Sarajevo : „Energoinvest“ ; Vlasenica : Rudnici boksita Vlasenica, 1979. Str. 79.
  кључне речи: елементи ретких земаља, порекло елемената, боксит, Гребник, Косово, Србија
 166. 1980
 167. Bastnäsite-(La) and monazite-(Nd), a new variety of monazite, from the Marmara bauxite deposit (Greece) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 72 : 20 (1980) 35–42.
  кључне речи: бастнезит-(La), монацит-(Nd), нови варијетет, елементи ретких земаља, боксит, Мармара, Грчка
 168. Hydrothermal alteration of a serpentinite near Takovo, Yugoslavia, to chromiumbearing illite/smectite, kaolinite, tosudite, and halloysite / Maksimović Z., Brindley G. W. // Clays and Clay Minerals. ISSN 0009–8604. 28 : 4 (1980) 295–302.
  кључне речи: серпентинит, хромни илит/смектит, хромни каолинит, хромни тосудит, хромни халојзит, хидротермална алтерација, Таково, Србија
 169. Неутронска активациона анализа лантанида у домаћим бокситима. – Summary: Neutron activation analysis of lanthanides in domestic bauxites / Коички С., Коички А., Максимовић З. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 317 : 46 (1980) 37–48.
  кључне речи: неутронска активациона анализа, лантаниди, боксит, Грабица, Власеница, Босна
 170. The origin of yttrium and lanthanides in karstic bauxites of the Grebnik Mountain, Yugoslavia // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 72 : 20 (1980) 1–6.
  кључне речи: итријум, лантаниди, порекло елемената, карстни боксити, неутронска активациона анализа, Гребник, Косово, Србија
 171. Problemi geneze magnezita u ultramafičnim kompleksima / Maksimović Z., Dangić A. // Alteracija stena i minerala : 100 godina geološke škole i nauke u Srbiji. Beograd, 11–12. decembar 1980 : Simpozijum. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1980. Str. 204–206.
  кључне речи: магнезит, ултрамафити, генеза магнезита, инфилтрациони тип, хидротермално-жични тип, хидротермално-седиментни тип
 172. Starost fosilnih kora raspadanja na Kosovu / Maksimović Z., Radoičić R. // Alteracija stena i minerala : 100 godina geološke škole i nauke u Srbiji. Beograd, 11–12. decembar 1980 : Simpozijum. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1980. Str. 39–43.
  кључне речи: фосилна кора распадања, старост, креда, палеоген, Гребник, Дреница, Црнољево, Косово, Србија
 173. Tipovi razvića fosilnih kora raspadanja na ultramafičnim stenama Balkanskog poluostrva // Alteracija stena i minerala : 100 godina geološke škole i nauke u Srbiji. Beograd, 11–12. decembar 1980 : Simpozijium. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1980. Str. 18–35.
  кључне речи: фосилна кора распадања, ултрамафити, никал, магнезит, горњи карбон, доња креда, палеоген, плиоцен, Балканско полуострво
 174. 1981
 175. Accessory spinels of two main zones of Alpine ultramafic rocks in Yugoslavia / Maksimović Z., Majer V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 75 : 21 (1981) 47–58.
  кључне речи: спинел, акцесорни минерали, алпинотипни ултрамафити, електронска микроанализа, Динариди, Југославија
 176. Ancient weathering sequences and weathering types of ultramafic rocks in SE Europe // 7th International Clay Conference [Bologna and Pavia, 6–12 September 1981] : Abstracts. [Bologna] : Italian Group of AIPEA, 1981. p. 192–193.
  кључне речи: ултрамафити, површинско распадање, секвенце распадања, типови распадања, никал, магнезит, карбон, доња креда, палеоген, југоисточна Европа
 177. Chromium-bearing dickite and chromium-bearing kaolinite from Teslić, Yugoslavia / Maksimović Z., White J. L., Logar M. // Clays and Clay Minerals. ISSN 0009–8604. 29: 3 (1981) 213–218.
  кључне речи: хромни дикит, хромни каолинит, инфрацрвени спектри, оптичка апсорпција, Теслић, Босна
 178. Geohemijske provincije u Jugoslaviji i endemska nefropatija. – Summary: Geochemical provinces in Yugoslavia and endemic nephropathy // I kongres nefrologa Jugoslavije: Zbornik radova. Beograd : Savez lekarskih društava Jugoslavije : Udruženje nefrologa Jugoslavije : Nefrološka sekcija Srpskog lekarskog društva, 1981. Str. 52–60.
  кључне речи: геохемијска провинција, ендемска нефропатија, олово, бакар, креда, терцијар, Западна Морава, Јужна Морава, Југославија
 179. Glavni niklonosni minerali u ležištu Fe-Ni ruda Ržanovo i Studena Voda / Maksimović Z., Pantó Gy. // Savetovanje о lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije: Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo]
  кључне речи: никлоносни минерали, руда Fe-Ni, Ржаново, Студена Вода, Македонија
 180. Hronika povodom proslave 100. godišnjice geološke škole i nаukе na Beogradskom univerzitetu (1880—1980). – Résumé: Chronique à propos du centenaire de l’école et de la science géologique à l’Université de Belgrade (1880–1980) / Stevanović P., Maksimović Z., Marković M. // Гласник Природњачког музеја. Серија А, Геолошке науке. ISSN 0353–5193. 36 (1981) 103–117.
  кључне речи: јубилеј, геолошка школа, геолошка наука, Београдски универзитет
 181. Neodimian goyazite in the bauxite deposit of Vlasenica (Yugoslavia) / Maksimović Z., Pantó Gy. // The 12th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association [Bucharest, September 8–13 1981]. [Bucharest] : Institute of geology and geophysics, 1981. p. 384–385.
  кључне речи: неодимијум-гојазит, боксит, микроелементи, електронска микроанализа, доња креда, Власеница, Босна
 182. Nickel-bearing phlogopite from the nickel-iron deposit Studena Voda (Macedonia) // Godišnjak Jugoslavenskog centra za kristalografiju. ISSN 0351–3262. 16 : 1–4 (1981) 73. [Izvod]
  кључне речи: никлоносни флогопит, структурна формула, лежиште никла и гвожђа, Студена Вода, Македонија
 183. Niklonosni lateriti Jugoslavije: starost, tipovi i uslovi postanka // Savetovanje о lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije : Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo]
  кључне речи: никлоносни латерити, старост, типови латерита, услови постанка латерита, Југославија
 184. Проблеми генезе магнезита у ултрамафитским комплексима Југославије и Грчке. – Summary: The problems of genesis of magnesites in the ultramafic complexes of Yugoslavia and Greece // Максимовић З., Дангић A. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 329 : 48 (1981) 135–146.
  кључне речи: магнезит, ултрамафити, генеза магнезита, кора распадања, инфилтрациони тип, хидротермално-жични тип, хидротермално-метасоматски тип, хидротермално-седиментни тип, Србија, Босна, Грчка
 185. Relikti donjokredne kore raspadanja ultramafita u ležištu Fe-Ni ruda Ržanovo-Studena Voda / Maksimović Z., Božinov D., Boev В. // Savetovanje o lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije : Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo]
  кључне речи: кора распадања, ултрамафити, доња креда, лежиште никла и гвожђа, Ржаново, Студена Вода, Македонија
 186. Relikti donjokredne kore raspadanja ultramafita i mafita SZ od Zvornika / Maksimović Z., Dangić A., Ranković M. // Savetovanje о lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije : Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo].
  кључне речи: кора распадања, ултрамафити, мафити, Зворник, Босна
 187. Synchisite-(Nd) from Grebnik bauxite deposit (Yugoslavia). – Резюме: (Nd)-синхизит из бокситового месторождения Гребник (Югославия) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae. ISSN 0001–5695 24 : 2–4 (1981) 217–222.
  кључне речи: синхизит-(Nd), нови минерал, елементи ретких земаља, електронска микроанализа, боксит, Гребник, Косово, Југославија
 188. Types of the fossil weathering of ultramafic rocks in SE Europe // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 75 : 21(1981) 13–26.
  кључне речи: фосилно површинско распадање, типови распадања, хидротермална алтерација, никал, магнезит, ултрамафити, горњи карбон, доња креда, палеоген, Голеш, Чикатово, Еубеја, Србија, Грчка, југоисточна Европа
 189. Зависност хемијског састава оливина од услова постанка матичних стена. – Summary: Composition of olivine as a function of the conditions of genesis / Коломејцева-Јовановић Л., Максимовић З. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 329 : 48 (1981) 95–109.
  кључне речи: оливин, хемијски састав, микроелементи, ултрамафити, метеорити, матична стена
 190. Зависимость химического состава оливинов от условий генезиса / Максимович З., Коломейцева-Йованович Л. // The 12th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association. [Bucharest, September 8–13 1981]. [Bucharest]: Institute of geology and geophysics, 1981. p. 348–349.
  кључне речи: оливин, хемијски састав, генетски услови, микроелементи, ултрамафити, метеорити
 191. 1982
 192. Mercury in Neogene hydrothermal systems in the Balkan Peninsula and genesis of magnesites / Maksimović Z., Dangić A. // VI Symposium of the International association on the genesis of ore deposits (I.A.G.O.D.) : Collected abstracts [Tbilisi, September 6–12 1982]. [Tbilisi] : I.A.G.O.D, 1982. p. 32–33.
  кључне речи: жива, магнезит, ултрамафити, хидротермални системи, неоген, Балканско полуострво
 193. Mineralogija itrijuma i lantanida u mediteranskim karstnim boksitima. – Summary: Mineralogy of yttrium and lanthanides in the Mediterranean karstic bauxites // Zbornik radova X jubilarnog kongresa geologa Jugoslavije, Budva. Knj. 1. Sarajevo : Svjetlost, 1982. Str. 309–318.
  кључне речи: минералогија, итријум, лантаниди, синхизит-(Nd), бастнезит-(La), монацит-(Nd), гојазит-(Nd), карстни боксити, Медитеран
 194. Nickel-bearing phlogopite from the nickel-iron deposit Studena Voda (Macedonia) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 80 : 22 (1982) 1–6 [+ 3 Fig.].
  кључне речи: никлоносни флогопит, лежиште никла и гвожђа, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, Студена Вода, Македонија
 195. Oxygen isotope study of chromium-bearing kaolinite and dickite from Teslić, Yugoslavia / Shieh Yuch-Ning, Maksimović Z. // Clays and Clay Minerals. ISSN 0009–8604. 30 : 4 (1982) 318–320.
  кључне речи: изотопи кисеоника, хромни каолинит, хромни дикит, ултрамафити, хидротермална алтерација, површинско распадање, Теслић, Босна
 196. Стојан Павловић : (14. јун 1903 – 12. септембар 1981) : [Некролог] // Годишњак САНУ за 1981. ISSN 0351–0336. 88 (1982) 407–409.
  кључне речи: Павловић Стојан, минералог, академик, некролог
 197. Termička istorija peridotita iz ultramafitskih masiva centralnih i unutrašnjih Dinarida. – Summary: The thermal history of peridotites from Central and Inner Dinarides / Maksimović Z., Kolomejceva-Jovanović L. // Zbornik radova X jubilarnog kongresa geologa Jugoslavije, Budva. Knj. 1. Sarajevo : Svjetlost, 1982. Str. 319–327.
  кључне речи: оливин, спинел, перидотит, ултрамафити, термичка историја, геотермометар, Динариди
 198. The main nickel-bearing phases in the Ržanovo deposit, Yugoslavia : chlorite, talc, stilpnomelane and magnesioriebeckite / Maksimović Z., Pantó Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 82 : 23 (1984) 77–96.
  кључне речи: никлоносни минерали, хлорит, талк, стилпномелан, магнезиорибекит, лежиште никла и гвожђа, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, Ржаново, Македонија
 199. Руде везане за фосилне коре распадања у Драгачеву и околини // Истраживања и могућности коришћења минерално-сировинског потенцијала Драгачева и околине: зборник са саветовања [Гуча, 4. и 5. XI 1982]. [Краљево] : Oрганизациони одбор Саветовања, 1982. Стр. 51–54.
  кључне речи: никал, магнезит, фосилна кора распадања, руда, доња креда, палеоген, Драгачево, Србија
 200. 1983
 201. Sedimentological and geochemical aspects of the origin of karstic bauxites from Vlasenica area (Yugoslavia) / Maksimović Z., Šćavničar B., Dangić A. // 4th International Association of Sedimentologists (I. A. S.) Regional Meeting, Split, 1983 : Abstracts. Split : International Assocoation of Sedimentologists, 1983. p. 102–103.
  кључне речи: седиментологија, геохемија, детритични минерали, карстни боксити, Власеница, Босна
 202. Hidroliza olivina iz dunita Goleša / Maksimović Z., Nikolić V., Todorović M. // Referati I simpozijuma Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju J.A.M. Aranđelovac : Savez geoloških društava SFRJ : Jugoslovenska asocijacija za mineralogiju, 1983. Str. 340.
  кључне речи: оливин, дунит, хидролиза, Голеш, Косово, Србија
 203. Minerali elemenata retkih zemalja u jurskim boksitima Crne Gore : hidroksilbastnezit-( Nd), novi mineral iz grupe bastnezita / Maksimović Z., Pantó Gy. // Referati I simpozijuma Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju J.A.M. Aranđelovac : Savez geoloških društava SFRJ : Jugoslovenska asocijacija za mineralogiju, 1983. Str. 342.
  кључне речи: нови минерал, хидроксил-бастнезит, неодимијум, бастнезит, боксит, елементи ретких земаља, јура, Црна Гора
 204. Mineralogy of yttrium and lanthanide elements in karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Pantó Gy. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 18 (1983) 191–200.
  Свеска носи наслов: 5th International Congress of ICSOBA, Zagreb, Sept. 26/28, 1983
  кључне речи: итријум, лантаниди, минералогија, аутигени минерали, карстни боксити
 205. The origin of karstic bauxites from the Vlasenica area, Yugoslavia. – Izvod: Poreklo karstnih boksita iz boksitnog područja Vlasenica / Maksimović Z., Šćavničar B., Dangić A. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 18 (1983) 29–38.
  Свеска носи наслов: 5th International Congress of ICSOBA, Zagreb, Sept. 26/28, 1983
  кључне речи: итријум, лантаниди, микроелементи, детритични минерали, карстни боксити, кора распадања, доња креда, Власеница, Босна
 206. Perspektivnost zapadne Srbije u pogledu otkrivanja ležišta nikla karstnog i nontronitskog tipa. – Abstract: Perspectives of discovery of the nickel deposits of karstic and nontronite type in Western Serbia // Savremeni problemi tehnologije materijala. Titovo Užice : Regionalna privredna komora ; Beograd : Republička zajednica nauke, 1983. Str. 95–102.
  кључне речи: никал, лежиште никла, карстни тип, нонтронитски тип, кора распадања, ултрабазичне стене, Србија
 207. Reworked lateritic bauxites of Triassic age near the village Ljuša, Bosnia, Yugoslavia. – Izvod: Pretaloženi lateritski boksiti trijaske starosti blizu sela Ljuše u Bosni / Trubelja F., Maksimović Z. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 18 (1983) 51–59.
  Свеска носи наслов: 5th International Congress of ICSOBA, Zagreb, Sept. 26/28, 1983
  кључне речи: микроелементи, минерални састав, површинско распадање, латеритски боксити, преталожени боксити, спилиткератофири, тријас, Љуша, Босна
 208. 1984
 209. Balkan Endemic Nephropathy in Yugoslavia and Geochemical Studies / Maksimović Z., Radovanović Z. // Trace Substances in Environmental Health. ISSN 0361–5162. 18 (1984) 230–236.
  кључне речи: ендемска нефропатија, геохемија, геохемијска провинција, речни седименти, подземне воде, етиологија, Југославија, Балканско полуострво
 210. Geochemical aspects of the genesis of karstic bauxite deposits // 27th International Geological Congress, Moscow 1984 : Abstracts. Vol. 6. Moscow : [s. n.], 1984. p. 200.
  кључне речи: геохемија, карстни боксити, генеза боксита
 211. Geochemical processes in the upper mantle with reference to spinel peridotites in the Balkan Peninsula / Maksimović Z., Jovanović L. // 27th International Geological Congress, Moscow 1984 : Abstracts. Vol. 5. Moscow : [s. n.], 1984. p. 342.
  кључне речи: геохемијски процеси, горњи омотач, спинелски перидотит, Балканско полуострво
 212. Geohemijski aspekti porekla i geneze boksita Vlasenice. – Summary: Geochemical aspects of the origin and genesis of bauxites from Vlasenica area (Yugoslavia) / Maksimović Z., Dangić A. // Radovi / ANUBIH. Odeljenje tehničkih nauka. ISSN 0350–008X. 75 : 8 (1984) 139–151.
  Свеска носи наслов: Zbornik radova povodom jubileja akademika Radoslava Jovanovića
  кључне речи: геохемија, микроелементи, елементи ретких земаља, реликтни минерали, боксит, површинско распадање, порекло, генеза боксита, доња креда, Власеница, Босна
 213. Mercury in Neogene hydrothermal systems in the Balkan Peninsula and genesis of magnesites / Maksimović Z., Dangić A. // International Association on the Genesis of Ore Deposits. (IAGOD) Symposium : Proceedings of the 6. quadrennial Symp. held in Tbilisi, USSR, Sept. 6–12, 1982. Vol. 1, Papers presented at the Symp. on topics related to general problems of ore deposits. Stuttgart : E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Science Publishers, 1984. p. 149–153.
  (Proceedings of the Quadrennial IAGOD Symposia)
  кључне речи: жива, магнезит, ултрабазичне стене, кора распадања, хидротермални системи, генеза магнезита, неоген, Балканско полуострво
 214. The thermal evolution of the ultrabasites in the Central and Internal Dinarides (Yugoslavia) / Maksimović Z., Jovanović L. // Geochemistry International. ISSN 0016–7029. 21 : 2 (1984) 59–70.
  кључне речи: оливин, спинел, ултрабазити, геотермометар, термичка еволуција, Динариди, Југославија
 215. Термическая эволюция ултраосновных пород Централных и Внутренних Динарид (Югославия). – Summary: Thermal history of peridotites from Central and Inner Dinarides in Yugoslavia / Максимович З., Јованович Л. // Геохимия. ISSN 0016–7525. 2 (1984) 147–159.
  кључне речи: оливин, спинел, ултрабазити, геотермометар, термичка еволуција, Динариди, Југославија
 216. 1985
 217. Geochemistry of diaspore and corundum-bearing metabauxites from Naxos, Greece / Feenstra A., Maksimović Z. // Metamorphism of bauxites on Naxos, Greece / A. Feenstra. Utrecht : Instituut voor Aardwetenschappen der Rijksuniversiteit, 1985. p. 137–206.
  (Geologica Ultraiectina, n. 39)
  Из садржаја: Chapter 4 : Major and trace element chemistry, and geochemical evidence of a Jurassic stratigraphic age, 137–173 ; Chapter 5 : The existence of premetamorphic trace element patterns in amphibolite facies metabauxite lenses and their use as geochemical top and bottom indicators, 175–206 / Feenstra A., Maksimović Z.
  кључне речи: геохемија, метабоксит, дијаспор, корунд, амфиболитска фација, геохемијски индикатори, Наксос, Грчка
 218. Геохемијска проучавања и ендемска нефропатија. – Summary: Geochemical studies and endemic nephropathy // III Симпозијум о ендемској нефропатији, 29. и 30. октобра 1982 / уредник Сава Петковић. Београд : Српска академија наука и уметности, 1985. Стр. 120–130.
  (Научни скупови / САНУ, 23 ; Одељење медицинских наука, 3)
  кључне речи: геохемија, ендемска нефропатија, селен, земљиште, вода за пиће
 219. Hydroxyl-bastnaesite-(Nd), a new mineral from Montenegro, Yugoslavia / Maksimović Z., Pantó Gy. // Mineralogical Magazine. ISSN 0026–461X. 49 (1985) 717–720.
  кључне речи: хидроксил-бастнезит-(Nd), нови минерал, неодимијум, елементи ретких земаља, бастнезит, карстни боксити, Никшић, Црна Гора
 220. Neodymian Goyazite in the Bauxite Deposit of Vlasenica, Yugoslavia. – Zusammenfassung: Nd-haltiger Goyazite in Bauxitlager von Vlasenica, Jugoslawien / Maksimović Z., Pantó Gy. // TMPM Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen. ISSN 0041–3763. 34 (1985) 159–165.
  кључне речи: гојазит, неодимијум, елементи ретких земаља, боксит, електронска микроанализа, Власеница, Босна
 221. Occurrence and genesis of bastnaesites and hydroxylbastnaesites in the Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Pantó Gy. // International Symposium on Bauxite Prospecting and Mining, Tapolca (Hungary) October 2-5, 1985. [s. l.] : [ICSOBA], 1985. p. 42.
  кључне речи: хидроксил-бастнезит, бастнезит, нови минерал, генеза, карстни боксити, Медитеран
 222. Premetamorphic trace element patterns in amphibolite facies metabauxites from Naxos, Greece / Feenstra A., Maksimović Z. // International Symposium on Bauxite Prospecting and Mining, Tapolca (Hungary) October 2–5, 1985. [s. l.] : [ICSOBA], 1985. p. 23.
  кључне речи: микроелементи, амфиболитска фација, метабоксит, Наксос, Грчка
 223. Savremeni problemi geohemije životne sredine // Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine : 17–19. januar 1985, Beograd : knjiga radova (izvodi). Beograd : Srpsko hemijsko društvo, 1985. Str. 17–18.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, селен, животна средина, екологија
 224. Selenium in certain river sediments in Serbia (Yugoslavia) / Maksimović Z., Ršumović M., Radošević P. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 90 : 26 (1985) 101–108.
  кључне речи: селен, речни седименти, Западна Морава, Јужна Морава, Велика Морава, Колубара, Тимок, Србија
 225. The use of trace elements to explain the genesis of karstic bauxite deposits // International Clay Conference : Abstracts. Denver : Clay Minerals Society, 1985. p. 149.
  кључне речи: микроелементи, карстни боксити, генеза
 226. X-ray powder data and unit cell of natural hydroxyl-bastnaesite-(Nd) / Farkas L., Maksimović Z., Pantó Gy. // Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte. ISSN 0028–3649. 7 (1985) 298–304.
  кључне речи: хидроксил-бастнезит-(Nd), бастнезит, јединична ћелија, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, Заград, Црна Гора
 227. 1986
 228. Geochemical study of the granitoid rocks of the Kopaonik mountain area (Yugoslavia) / Dangić A., Maksimović Z., Mićić I. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 17–31.
  кључне речи: геохемија, микроелементи, гранодиорит, кварцмонцонит, кварцдиорит, гранитоидне стене, спектрохемиjска анализа, миоцен, Копаоник, Србија
 229. Geohemijske karakteristike nekih boksita Slovenije. – Summary: Geochemical characteristics of some karstic bauxites from Slovenia, Yugoslavia / Maksimović Z., Buser S. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 33–43.
  кључне речи: геохемија, карстни боксити, микроелементи, горњи тријас, горња јура, олигоцен, Копитов грич, Логатец, Хрушица, Рудница, Словенија
 230. Ležište trijaskog glinovitog boksita u selu Bjelaj kod Bosanskog Petrovca. – Summary: Triassic ore deposit of clayey bauxite in the village of Bjelaj near Bosanski Petrovac / Trubelja F., Papeš J., Maksimović Z. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 219–226.
  кључне речи: глиновити боксит, глина, минерални састав, хемијски састав, микроелементи, тријас, Бјелај, Босански Петровац, Босна
 231. Methodology for Geochemical Mapping in Yugoslavia / Pirc S., Maksimović Z. // Proceedings of the 1st International Symposium on Geochemistry and Health held at the Royal Society [London 16–17 April 1985] / Edit. Iain Thornton. [London] : Society for Environmental Geochemistry and Health, 1986. p. 31–44.
  (Monograph Series: Environmental Geochemistry and Health).
  кључне речи: геохемијско картирање, методологија, карст, карбонатне стене, микроелементи, земљиште, вегетација, седименти, Југославија
 232. Primena elektronske mikrosonde u rešavanju nekih problema u geologiji // Naučni skup : 30 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, povodom 100 godina SANU : zbornik radova [30–31. oktobar 1986]. [Beograd] : SANU : Društvo za elektronsku mikroskopiju SR Srbije, 1986. Str. 76–82.
  кључне речи: електронска микроанализа, нови минерал, коегзистентни минерали, перидотит, метеорити, оолитне руде, сулфиди, хидротермална алтерација, примена у геологији
 233. Selen u kredno-tercijarnim eruptivnim stenama Srbije. – Summary: Selenium in the Cretaceous-Tertiary igneous rocks of Serbia / Maksimović Z., Dangić A., Ršumović M., Jović V. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 97–107.
  кључне речи: селен, еруптивне стене, креда, терцијар, Рудник, Жељин, Копаоник, Рогозна, Радан, Тимочка еруптивна област, Србија
 234. Selenium in certain river sediments in Yugoslavia / Maksimović Z., Ršumović M., Radošević P. // V skup sedimentologa Jugoslavije [Brioni 2–5. VI 1986] : Sažeci predavanja : Abstracts. [Zagreb] : Hrvatsko geološko društvo, 1986. Str. 77–80.
  кључне речи: селен, речни седименти, Југославија
 235. 1987
 236. Closing temperatures and pressures of lherzolites and harzburgites in the ophiolite complexes of the world / Maksimović Z., Jovanović L. // 5th Meeting of European Geological Societies, Dubrovnik : Book of Abstracts. Belgrade : European Centre for Peace and Development and Union of Geological Societies of Yugoslavia, 1987. p. 57–58.
  кључне речи: лерзолит, харцбургит, офиолити, температура, притисак
 237. Composition of Coexisting Minerals of Yugoslav Peridotites and the Problems of Geothermometry and Geobarometry of Two Ultramafic Zones : [abstract] / Maksimović Z., Jovanović L. // Ofioliti. ISSN 0391–2612. 12 : 1 (1987) 253.
  кључне речи: перидотит, ултрамафити, геотермометрија, геобарометрија, коегзистентни минерали
 238. Genesis of some bauxite deposits in the karst of the Dinarides // 5th Meeting of European Geological Societies, Dubrovnik : Book of Abstracts. Belgrade : European Centre for Peace and Development and Union of Geological Societies of Yugoslavia, 1987. p. 88–89.
  кључне речи: боксит, карст, генеза боксита, Динариди
 239. Geochemistry of the rare earth elements in the Mediterranean karstic bauxite deposits // 5th Meeting of European Geological Societies, Dubrovnik : Book of Abstracts. Belgrade : European Centre for Peace and Development and Union of Geological Societies of Yugoslavia, 1987. p. 59.
  кључне речи: геохемија, елементи ретких земаља, карстни боксити, Медитеран
 240. Микроелементи у јурским бокситима Црне Горе и њихов генетски значаj. – Summary: Trace elements in the Jurassic bauxites of Montenegro and their genetic significance // Зборник радова посвећен академику Зарији М. Бешићу. Титоград : ЦАНУ, 1987. Стр. 47–60.
  кључне речи: микроелементи, лантаниди, боксит, јура, генетски значај, Никшићка Жупа, Штитово, Заград, Миловићи, Црна Гора
 241. The Occurrence and Genesis of the Hydroxyl-bastnaesites from Montenegro, Yugoslavia / Maksimović Z., Pantό Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 27 (1987) 15–20 [+ Fig. 1–6].
  кључне речи: хидроксил-бастнезит, бастнезит, неодимијум, лантан, лантаниди, боксит, начин појављивања, генеза, јура, Црна Гора
 242. Састав коегзистентних минерала перидотита Југославије и проблеми геотермометрије и геобарометрије ултрамафитских зона. – Summary: Composition of coexisting minerals of Yugoslav peridotites and the problems of geothermometry and geobarometry of two ultramafic zones / Максимовић З., Коломејцева-Јовановић Л. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 349 : 51 (1987) 21–52.
  кључне речи: коегзистентни минерали, оливин, ортопироксени, клинопироксени, спинел, перидотит, геотермометрија, геобарометрија, ултрамафитске зоне, Југославија
 243. Trace Element Deficiency and Balkan Endemic Nephropathy (BEN) // Etiology of Endemic (Balkan) Nephropathy : Proceedings of the 6th Symposium on Endemic (Balkan) Nephropathy / Ed. by S. Strahinjić and V. Stefanović. Niš, University Press, 1987. p. 43–47.
  кључне речи: микроелементи, селен, дефицит, ендемска нефропатија, Балкан
 244. Trijaski glinoviti boksit u selu Bjelaj kod Bosanskog Petrovca : ležište tipa Ariège. – Summary: Triassic clayey bauxite in the village of Bjelaj near Bosanski Petrovac / Trubelja F., Maksimović Z., Papeš J. // Radovi / ANUBiH. Odeljenje tehničkih nauka. ISSN 0350–008X. 82 : 11 (1987) 63–70.
  кључне речи: глиновити боксит, минерални састав, хемијски састав, глина, микроелементи, тријас, Бјелај, Босански Петровац, Босна, Аријеж, Француска
 245. 1988
 246. Elementi retkih zemalja u boksitima Vlasenice / Maksimović Z., Dangić A.. // Minerali, stijene – izumrli i živi svijet : Naučni skup : Zbornik rezimea. Sarajevo : Zemaljski muzej BiH, 1988. Str. 12.
  кључне речи: елементи ретких земаља, боксит, Власеница, Босна
 247. Генеза медитеранских карстних боксита и карстних лежишта никла : [приступна академска беседа] // Глас / САНУ. Одељење природнo-математичких наука. ISSN 0374–7956. 353 : 52 (1988) 113–132.
  кључне речи: карстни боксити, карстно лежиште никла, генеза, микроелементи, аутигени минерали, нови минерал, фосилна кора распадања, бокситизација, Медитеран
 248. Geohemijski kriterijumi za razlikovanje karstnih boksita stvorenih in situ od pretaloženih boksita. – Summary: Geochemical criteria to differentiate karstic bauxites formed in situ from redeposited bauxites // Zbornik radova / VI skup sedimentologa Jugoslavije. [Titograd] : Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore, 1988. Str. 93–100.
  (Geološki glasnik. Posebna izdanja / Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore ; knj. 6)
  кључне речи: карстни боксити, преталожени боксити, микроелементи, геохемијски критеријуми, тријас, јура, креда, палеоген
 249. Geothermobarometry and geospeedometry of lherzolites and harzburgites from some ophiolite complexes / Maksimović Z., Jovanović L. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 98 : 30 (1988) 83–95.
  кључне речи: геобарометрија, геоспидометрија, лерзолит, харцбургит, офиолити, оливин, ортопироксени, клинопироксени, спинел, хемијски састав, температура, притисак
 250. Način pojavljivanja mikroelemenata u našim boksitima u vezi problema njihovog iskorišćavanja. – Summary: The mode of occurrence of trace elements in Yugoslav bauxites and problem of their utilization / Maksimović Z., Dangić A. // VI jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : [Herceg Novi 10–15. oktobra 1988]. [Nikšić] : Univerzitetska riječ : Organizacioni odbor VI jugoslovenskog simpozijuma о istraživanju i eksploataciji boksita, 1988. Str. 61–65.
  кључне речи: микроелементи, елементи ретких земља, секвенцијална анализа, боксит, искоришћавање, Власеница, Босна
 251. Problemi geologije kao osnovne prirodne nauke / Maksimović Z., Pantić N. // Prirodno-matematičke nauke danas i u budućnosti / priredili Ž. Čeković i J. Purić. Beograd : Prirodno-matematički fakultet, 1988 [na koricama: 1989], str. 107–118.
  кључне речи: геологија, природна наука
 252. Проблеми концентрације тешких метала у седиментима и водама река дунавског слива. – Summary: The problems of heavy metal concentration in sediments and waters of the Danube river basin / Максимовић З., Ршумовић М. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 52 (1988) 409–428.
  кључне речи: тешки метали, седименти, минерални састав, геохемијска провинција, речна водa, дунавски слив
 253. Савремени проблеми геохемије и здравља: дефицит селена. – Summary: Actual problems of geochemistry and health: deficiency of selenium // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 51 (1988) 411–419.
  кључне речи: геохемија, селен, дефицит, стена, земљиште, људско здравље, ендемска нефропатија, Кешанска болест
 254. 1989
 255. Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Pantό Gy. // 28th International Geological Congress : Book of Abstracts. Washington : [s. n.], 1989. p. 352.
  кључне речи: геохемија, елементи ретких земаља, карстни боксити, Медитеран
 256. Deficit selena u životnoj sredini u istočnoj Srbiji (zaječarski region) i moguće posledice na zdravlje / Maksimović Z., Đujić I., Jović V. // Čovek i životna sredina. ISSN 0350–526X. 14 : 4–5 (1989) 24–32.
  кључне речи: селен, стена, земљиште, речни седименти, домаће животиње, крв, коса, животна средина, људско здравље, Зајечар, Србија
 257. Dissolution kinetics of olivine and serpentinized olivine / Maksimović Z., Nikolić V., Todorović M. // 3rd International Symposium on kinetics in analytical chemistry : Book of Abstracts. Cavtat : [s. n.], 1989. p. 24.
  кључне речи: оливин, серпентинисани оливин, кинетика растварања
 258. Geothermobarometry and geospeedometry from some ophiolite complexes of the world / Maksimović Z., Jovanović L. // XIV Congress Carpatho-Balkan Geological Association, Sofia 1989. Sofia : [s. n.], 1989. p. 302–305.
  кључне речи: геотермобарометрија, геоспидометрија, офиолити
 259. Selen u magmatskim stenama istočne Srbije i sulfidnim mineralima Bora i Majdanpeka / Dangić A., Maksimović Z., Jović V., Ršumović M. // Čovek i životna sredina. ISSN 0350–526X. 14 : 4–5 (1989) 33–37.
  кључне речи: селен, магматске стене, сулфидни минерали, Бор, Мајданпек, Србија
 260. Selenium Deficiency and Balkan Endemic Nephropathy (BEN) // International Workshop on Balkan Endemic Nephropathy, Belgrade 1989 : Abstracts. [Belgrade] : [s. n.], 1989. p. 11.
  кључне речи: селен, дефицит, ендемска нефропатија, Балкан
 261. 1990
 262. Contribution to the geochemistry of Hungarian karstic bauxites and the allochtony/ autochtony problem / Maksimović Z., Pantó Gy., Mindszenty A. // Newsletter / IGCP. ISSN 0259–7039. Project 287 : Tethyan bauxites. 3 (1990) 28.
  кључне речи: карстни боксити, геохемија, проблем алохтоности– аутохтоности, Мађарска
 263. Hydrogen and oxygen isotope ratios in hydrous nickel silicates / Miljević N., Maksimović Z., Pezdič J., Van Hook A. // YUMASS-4 : četvrta letnja škola i simpozijum o spektrometriji masa : referati sa savetovanja, Donji Milanovac 17.–21.9.1990 / priredio Kiro F. Zmbov. Donji Milanovac : Institut Boris Kidrič, Vinča : Jugoslovensko društvo za spektrometriju masa : Savez tehničara i tehnologa Jugoslavije, 1990. Str. 82.
  кључне речи: хидратисани силикати никла, изотопски однос, водоник, кисеоник
 264. Influence of lifestyle and environment pollutants on selenium status in serum / Đujić I., Maksimović Z., Malić V., Vučetić J., Vrvić M. // TEMA-7 : abstracts / Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Dubrovnik, May 20-25, 1990. Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health, 1990. p. 80.
  кључне речи: селен, животна средина, загађивачи, серум
 265. Mineraloške karakteristike ležišta Studena Voda, Makedonija. – Summary: Mineralogical characteristics of the Studena Voda deposit, Macedonia (Yugoslavia) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Геолошките истражувања на минералните суровини во услови на пазарната економија и нивниот придонес за развој на земјата. Кн. 2, Минералогија и петрологија / XII конгрес на геолози на Југославија, Охрид, 1990 година. [Скопје] ; [Београд] : Геолошко друштво на Македонија : Сојуз на геолошките друштва на Југославија : Сојуз на инженери и техничари од рударска, геолошка и металуршка струка на Југославија, 1990. Стр. 132–147.
  кључне речи: лежиште никла и гвожђа, минерални састав, хемијски састав, никлоносни минерали, Студена Вода, Македонија
 266. Savremeni problemi geohemije životne sredine. – Abstract: Actual problems of environmental geochemistry // Геолошките истражувања на минералните суровини во услови на пазарната економија и нивниот придонес за развој на земјата. Кн. 3, Рудни наоѓалишта, геохемија, металогенија и економска геологија / XII конгрес на геолози на Југославија, Охрид, 1990 година [Скопје] ; [Београд] : Геолошко друштво на Македонија : Сојуз на геолошките друштва на Југославија : Сојуз на инженери и техничари од рударска, геолошка и металуршка струка на Југославија, 1990. Стр. 673–680.
  кључне речи: геохемија, селен, речни седименти, житарице, животна средина, екологија
 267. Selenium deficiency in Yugoslavia and possible effects on health / Maksimović Z., Đujić I., Jović V., Ršumović M. // 8th Meeting of the Society of Environmental Geochemistry and Health, European Group, Postgraduate Research Institute for Sedimentology, University of Reading, England 1990 : Abstracts. Reading : University of Reading, 1990. p. 6.
  кључне речи: селен, дефицит, људско здравље, Југославија
 268. Selenium status of soil, grain and human population in Serbia, Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I., Ršumović M., Jović V. // TEMA-7 : abstracts / Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Dubrovnik, May 20–25, 1990. Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health, 1990. p. 79.
  кључне речи: селен, земљиште, житарице, људска популација, људско здравље, Србија, Југославија
 269. Uranium in Mesozoic karstic bauxites of Yugoslavia and Greece / Maksimović Z., Pirc S. // International Meeting : International Geological Correlation Programme (IGCP), Project 287, Delphi, Greece 1990 : Abstracts. [s. l.] : [s. n.], 1990. p. 27.
  кључне речи: уран, мезозоик, карстни боксити, Југославија, Грчка
 270. Зависност састава и параметара елементарне ћелије спинела од услова постанка ултрамафита / Јовановић Л., Максимовић З. // Геолошките истражувања на минералните суровини во услови на пазарната економија и нивниот придонес за развој на земјата. Кн. 2, Минералогија и петрологија / XII конгрес на геолози на Југославија, Охрид, 1990 година. [Скопје] ; [Београд] : Геолошко друштво на Македонија : Сојуз на геолошките друштва на Југославија : Сојуз на инженери и техничари од рударска, геолошка и металуршка струка на Југославија, 1990. Стр. 104–109.
  кључне речи: ултрамафити, спинел, параметри елементарне ћелије, хемијски састав, услови постанка
 271. 1991
 272. Clay minerals : indicators of hydrothermal alteration of ultramafic rocks / Maksimović Z., Dangić A. // Proceedings of the 7th Euroclay Conference, Dresden 91 / edited by M. Störr, K.-H. Henning, P. Adolphi. Vol. 2. Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1991. p. 731–735.
  кључне речи: глиновити минерали, хидротермална алтерација, ултрамафити
 273. The coloring agents of chrysoprase and prasopal from Glavica nickel deposit, Yugoslavia / Maksimović Z., Pantó Gy., Poharc-Logar V., Logar M. // Proceedings of the 7th Euroclay Conference, Dresden 91 / edited by M. Störr, K.-H. Henning, P. Adolphi. Vol. 2. Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1991. p. 737–741.
  кључне речи: хризопрас, празопал, лежиште никла, агенси бојења, површинско распадање, рендгенска дифракција, инфрацрвена спектроскопија, Главица, Голеш, Косово, Југославија
 274. Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in the karst-bauxite deposits of Yugoslavia and Greece / Maksimović Z., Pantó Gy. // Geoderma. ISSN 0016–7061. 51 (1991) 93–109.
  кључне речи: елементи ретких земаља, лантаниди, геохемија, аутигени минерали, бокситизација, карстни боксити, Гребник, Штитово, Власеница, Мармара, Зион, Југославија, Грчка, Јамајка
 275. The influence of P-T conditions and cooling rates of ultramafic rocks and meteorites on crystallochemistry of spinels / Jovanović L., Maksimović Z. // Terra Abstracts. ISSN 0954–4887. 3 : 1 (1991) 407.
  Свеска носи наслов: EUG VI, Strasbourg [Sixth meeting of the European Union of Geosciences Strasbourg 24-28 March 1991]
  кључне речи: ултрамафити, метеорити, кристалохемија, спинел, П-Т услови, брзина хлађења
 276. Selenium deficiency and Balkan endemic nephropathy // Kidney International. ISSN 0085–2538. 40 : 34 (1991) 12–14.
  кључне речи: селен, дефицит, стена, земљиште, речни седименти, житарице, серум, коса, ендемска нефропатија, Балкан
 277. Selenium deficiency in Yugoslavia : [plenary lecture] // International Symposium on Selenium, Belgrade, May 12–15 1991 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1991. Str. 1.
  кључне речи: селен, дефицит, Југославија
 278. Selenium in igneous rocks of Serbia / Maksimović Z., Dangić A., Jović V., Ršumović M. // International Symposium on Selenium, Belgrade, May 12–15 1991 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1991. p. 38.
  кључне речи: селен, магматске стене, Србија
 279. Selenium status of soils, grain and human population in Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I., Ršumović M., Jović V. // Monography, Proceedings, Round Tables and Discussions of the Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animais (ТЕМА-7), Dubrovnik, May 20–25 1990. / edited by Berislav Momčilović. Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health : University of Zagreb, 1991. p. 22-5–22-6.
  (Trace Elements in Man and Animals ; 7)
  кључне речи: селен, земљиште, житарице, бели лук, коса, серум, људска популација, Југославија
 280. 1992
 281. Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in the karstic nickel deposits of Lokris area, Greece / Maksimović Z., Skarpelis N., Pantó Gy. // 7th International Congress of ICSOBA, Balatonalmádi, Hungary, June 22–26, 1992 : Abstracts. [s. l.] : [s. n.], 1992. p. 33.
  кључне речи: никал, аутигени минерали, елементи ретких земаља, карстно лежиште никла, Локрис, Грчка
 282. Blood selenium and exposure to ionizing radiation / Đujić I., Maksimović Z., Frim О. […et al.] // 5th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine, Nashville (Tennessee), 1992 : Abstract book. Nashville : Vanderbilt University School of Medicine, 1992. p. 82.
  кључне речи: селен, крв, јонизујуће зрачење
 283. Contribution to the geochemistry of the Hungarian karstic bauxites and the allochtony/ autochtony problem / Maksimović Z., Pantó Gy., Mindszenty A. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 32 : 4 (1991) [1992] 317–334.
  кључне речи: геохемија, карстни боксити, проблем алохтоности– аутохтоности, Мађарска
 284. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health / Maksimović Z., Đujić I., Jović V., Ršumović M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 105 : 33 (1992) 65–83.
  кључне речи: селен, дефицит, земљиште, житарице, бели лук, серум, коса, људско здравље, Србија
 285. Selenium deficiency in Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I., Jović V., Ršumović M. // Biological Trace Element Research. ISSN 0163–4984. 33 (1992) 187–196.
  кључне речи: селен, дефицит, земљиште, житарице, бели лук, серум, коса, људско здравље, Југославија
 286. Selenium deficiency in Yugoslavia and possible effects on health / Maksimović Z., Jović V., Đujić I., Ršumović M. // Environmental Geochemistry and Health. ISSN 0269–4042. 14 : 4 (1992) 107–111.
  кључне речи: селен, дефицит, земљиште, житарице, бели лук, серум, коса, људско здравље, Југославија
 287. Selenium in soils and some crops in Serbia / Maksimović Z., Jović V., Ršumović M. // Biological Trace Elements Research. ISSN 0163–4984. 33 (1992) 168.
  кључне речи: селен, земљиште, житарице, Србија
 288. Selenium in the igneous rocks of Serbia (Yugoslavia) / Maksimović Z., Dangić A., Jović V., Ršumović M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740.105 : 33 (1992) 23–37.
  кључне речи: селен, магматске стене, интрузивне стене, вулканске стене, жичне стене, Србија
 289. 1993
 290. Асоцијација рудних минерала у лежишту Липовац код Аранђеловца (Србијa) = The ore mineral association in the ore deposit Lipovac, near Aranđelovac (Serbia) / Обрадовић Љ., Максимовић З. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 57 : 1 (1993) 239–255.
  кључне речи: рудни минерали, спинел, сулфиди, ултрамафити, површинско распадање, метаморфизам, Липовац, Аранђеловац, Србија
 291. Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yugoslavia and Greece // Bulletin of the Geological Society of Greece. ISSN 0438–9557. 28 : 2 (1993) 429–437.
  кључне речи: аутигени минерали никла, елементи ретких земаља, карстни боксити, карстно лежиште никла, Југославија, Грчка
 292. Authigenic rare earth minerals in karstic bauxites and karstic nickel deposits / Maksimović Z., Pantó Gy. // International Conference on Rare Earth Minerals, London, 1993 : Abstracts. London : Mineralogical Society, 1993. p. 76–77.
  кључне речи: аутигени минерали, елементи ретких земаља, карстни боксити, карстно лежиште никла
 293. Хидроксил-карбонат-(Nd), нови минерал из лежишта Ниси, у области Локрис у Грчкој // Pantó Gy., Максимовић З., Скарпелис Н. // Симпозијум Југословенске асоцијације за минералогију (ЈАМ), Краљево, 1993 : изводи реферата. Краљево : Југословенска асоцијација за минералогију, 1993. Стр. 23.
  кључне речи: хидроксил-карбонат-(Nd), нови минерал, Ниси, Локрис, Грчка
 294. Mineralogy and geochemistry of the rare earth elements in the karstic nickel deposits of Lokris area, Greece / Maksimović Z., Skarpelis N., Pantó Gy. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 36 : 3 (1993) 331–342.
  кључне речи: елементи ретких земаља, минералогија, геохемија, аутигени минерали, карстно лежиште никла, Локрис, Грчка
 295. Природне легуре платинских метала из села Велуће, код Трстеника / Максимовић З., Јовановић Л. // Симпозијум Југословенске асоцијације за минералогију (ЈАМ), Краљево, 1993 : изводи реферата. Краљево : Југословенска асоцијација за минералогију, 1993. Стр. 24.
  кључне речи: природне легуре, платински метали, Велуће, Трстеник, Србија
 296. Problemi deficita selena u Srbiji. – Summary: The problems of selenium deficiency in Serbia // II simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vrnjačka Banja, 1993 : izvodi referata. Beograd : Srpsko hemijsko društvo, 1993. Str. 393–394.
  кључне речи: селен, дефицит, земљиште, житарице, бели лук, серум, коса, Србија
 297. Selen i bolesti / Đujić I., Maksimović Z., Frim О. [... et al.] // II simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vrnjačka Banja, 1993 : izvodi referata. Beograd : Srpsko hemijsko društvo, 1993. Str. 643–644.
  кључне речи: селен, дефицит, болести
 298. Селен и друге физичко-хемијске особине воде за пиће и малигна обољења / Николић M., Максимовић З., Пјеротић Љ. [… и др.] // Медицинска истраживања. ISSN 0301–083X. 26 : 1–2 (1993) 1–3.
  кључне речи: селен, вода за пиће, физичко-хемијске особине, малигна обољења
 299. Selenium status in patients with Balkan Endemic Nephropathy / Maksimović Z., Velimirović D., Đujić I., Radošević P., Bukvić D., Marić I., Ršumović M. // II naučni skup о selenu, Beograd, 22–23. jun 1993 : Apstrakti. Beograd : SANU, 1993. p. 62–63.
  кључне речи: селен, ендемска нефропатија, Балкан
 300. Selenium status of soil, grain, garlic and human serum and incidence of cancer in the community Barajevo (Belgrade) / Maksimović Z., Nikolić M., Jorga J., Ršumović M., Radošević P. // II naučni skup о selenu, Beograd, 22–23. jun 1993 : Apstrakti. Beograd : SANU, 1993. p. 60–61.
  кључне речи: селен, житарице, бели лук, серум, рак, Барајево, Београд
 301. Some problems in connection with Se-deficiency in Serbia // II naučni skup о selenu, Beograd, 22–23. jun 1993 : Apstrakti. Beograd : SANU, 1993. p. 58–59.
  кључне речи: селен, дефицит, Србија
 302. Стојан Павловић (1903–1981) / Максимовић З., Протић M. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 57 : 1 (1993) 439–442.
  кључне речи: Павловић Стојан, минералог, академик, некролог
 303. 1994
 304. Аутигени минерали никла и елемената ретких земаља у карстним бокситима и карстним лежиштима никла Југославије и Грчке. – Summary: Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yugoslavia and Greece // Записници Српског геолошког друштва [за] 1992. ISSN 0372–9966. (1994) 185–195.
  Јубиларна књига (1891–1991)
  кључне речи: никал, аутигени минерали, елементи ретких земаља, карстни боксити, карстно лежиште никла, Југославија, Грчка
 305. Геохемија ултрамафита Златибора / Максимовић З., Јовановић Л. // Научни скуп „Геологија Златибора“, Сирогојно, 1994 : Апстракти. [б. м.] : [б. и.], 1994. Стр. 9.
  кључне речи: геохемија, ултрамафити, Златибор, Србија
 306. Hydrogen and oxygen isotope ratios in chrysoprase and prasopal / Miljević N., Maksimović Z., Pezdič J., Cole D., Van Hook W. A. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 108 : 35 (1994) 19–27.
  кључне речи: хризопрас, празопал, изотопи водоника, изотопи кисеоника, никал, метеорска вода, геотермометар, Голеш, Косово, Србија
 307. Mineralogy, chemistry and origin of color of chrysoprase and green opal (prasopal) from Glavica nickel deposit, South Serbia / Maksimović Z., Pantó Gy., Poharc-Logar V., Logar M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 108 : 35 (1994) 1–18.
  кључне речи: хризопрас, празопал, минералогија, хемија, порекло боје, рендгенска дифракција, термичка анализа, инфрацрвена спектроскопија, електронска микроанализа, оптички апсорпциони спектри, Главица, Голеш, Косово
 308. Површинска алтерација ултрамафита Златибора / Научни скуп „Геологија Златибора“, Сирогојно, 1994 : Апстракти. [б. м.] : [б. и.], 1994. Стр. 10.
  кључне речи: површинска алтерација, ултрамафити, Златибор, Србија
 309. Trace element analyses of the Danube river waters and stream sediments // The Danube in Yugoslavia : contamination, protection and exploitation / editors: Draga V. Janković, Milija Ž. Jovičić. Belgrade : Institute for Biological Research “Siniša Stanković” : Institute for Development of Water Resources “Jaroslav Černi” : Federal Ministry of Science, Technology and Development : Ministry of Science and Technology of Republic Serbia : Federal Ministry for Environment Protection ; Brussels : Commission of the European Communities, 1994. p. 78–85.
  кључне речи: микроелементи, речна вода, речни седименти, глиновита фракција, Дунав
 310. 1995
 311. Authigenic rare earth minerals in karstic bauxites and karstic nickel deposits : [plenary lecture] / Maksimović Z., Pantó Gy. // 3rd Symposium on Mineralogy, Baia Mare (Romania), 1995 : Abstract volume. [s. l.] : [s. n.], 1995. p. 26.
  кључне речи: аутигени минерали, елементи ретких земаља, карстни боксити, карстно лежиште никла
 312. Hydrocarbonate-(Nd) and hydrocarbonate-(La), two new rare earth minerals from Nissi bauxite deposit, Central Greece / Pantó Gy., Maksimović Z. // XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, September 17–20, 1995, Athens (Greece) : Proceedings. Athens : Geological Society of Greece, 1995. p. 460–464.
  (Special Publications of the Geological Society of Greece ; 4/2)
  кључне речи: хидрокарбонат-(Nd), хидрокарбонат-(La), нови минерал, елементи ретких земаља, хемијски састав, рендгенска дифракција, карстни боксити, Ниси, Грчка
 313. Magnesium bicarbonate- and calcium hydroxide-type waters from ultramafic rocks in Serbia and their curative uses / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, September 17–20, 1995, Athens (Greece) : Proceedings. Athens : Geological Society of Greece, 1995. p. 898–902.
  (Special Publications of the Geological Society of Greece ; 4/3)
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, калцијум-хидроксидна вода, хемијски састав, pH вредност, ултрамафити, Србија
 314. Magnesium bicarbonate mineral water from Veluće, near Trstenik (Serbia) and its beneficial effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // 1st Regional symposium : Chemistry and environment, Vrnjačka Banja, September 25–29, 1995 : Proceedings I. Beograd : Serbian Chemical Society : Montenegrin Chemical Society, 1995. Str. 475–478.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, минерална вода, хемијски састав, биолошка улога, „Мивела“, Велуће, Трстеник, Србија
 315. Magnezijum bikarbonatne vode u Srbiji sa posebnim osvrtom na mineralnu vodu „Mivela“ iz sela Veluća, kod Trstenika / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Zbornik radova Međunarodnog savetovanja „Industrijske vode“. Beograd : Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, 1995. Str. 211–216.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, ултрамафити, pH вредност, угљен-диоксид, „Мивела“, Велуће, Трстеник, Србија
 316. Мерење геолошког времена / Максимовић З., Карамата С. // О мерењу : зборник радова / уредник Слободан Рибникар. Београд : Музеј науке и технике : Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. Стр. 37–39.
  (Свет науке и технике ; 1)
  кључне речи: геолошко време, мерење, радиоактивни изотопи, изотопска старост, време полураспада
 317. REE distribution in karstic nickel ores and bauxites of Lokris and Ghiona areas, Mainland (Greece) / Skarpelis N., Maksimović Z., Pantó Gy. // Terra Abstracts. ISSN 0954–4887. 7 : Suppl. 1 (1995) 331.
  Свеска носи наслов: EUG 8, Strasbourg [Eight Meeting of the European Union of Geosciences, April 9–13, 1995]
  кључне речи: никал, елементи ретких земаља, карстно лежиште никла, карстни боксити, Локрис, Гиона, Грчка
 318. Selenium status in patients with Balkan endemic nephropathy (BEN) in Serbia / Maksimović Z., Velimirović D., Đujić I., Radošević P., Bukvić D., Marić I., Ršumović M. // Conference on Selenium : Proceedings of the Scientific Meeting 22–23 June 1993 / Editors Z. J. Maksimović, V. M. Petrović, I. V. Spužić, M. J. Gašić. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1995. p. 177–181.
  (Scientific meetings / SASA ; 78. Department of natural and mathematical sciences ; 6)
  кључне речи: селен, ендемска нефропатија, серум, Лазаревац, Србија, Балкан
 319. Selenium status of soil, grain, garlic and human serum and incidence of cancer in the community Barajevo (Belgrade) / Maksimović Z., Nikolić M., Jorga J., Ršumović M., Radošević P. // Conference on Selenium : Proceedings of the Scientific Meeting 22–23 June 1993 / Editors Z. J. Maksimović, V. M. Petrović, I. V. Spužić, M. J. Gašić. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1995. p. 165–169.
  (Scientific meetings / SASA ; 78. Department of natural and mathematical sciences ; 6)
  кључне речи: селен, земљиште, житарице, бели лук, серум, рак, Барајево, Београд
 320. 1996
 321. Age of the fossil weathering crusts in Kosovo and Metohija, South Serbia / Maksimović Z., Radoičić R. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 112 : 36 (1996) 51–61.
  кључне речи: геолошка старост, фосилна кора распадања, елементи ретких земаља, минерални састав, креда, терцијар, Црнољево, Трстеник, Гребник, Косово и Метохија, Србија
 322. Authigenic rare earth minerals in karst-bauxites and karstic nickel deposits / Maksimović Z. J., Pantó Gy. // Rare Earth Minerals : Chemistry, Origin and Ore Deposits / edited by Adrian P. Jones, Frances Wall, C. Terry Williams. London : Chapman & Hall, 1996. p. 257–279. (The Mineralogical Society Series ; 7)
  кључне речи: аутигени минерали, елементи ретких земаља, хемијски састав, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, карстни боксити, карстно лежиште никла
 323. Different aspects of selenium research in Serbia : [plenary lecture] / Maksimović Z., Đujić I. // Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine : III International Symposium on Selenium, Belgrade, 3–5 November 1996 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1996. p. 1.
  кључне речи: селен, Србија
 324. Геохемија ултрамафита Златибора / Максимовић З., Јовановић Л. // Геологија Златибора / уредник М. Димитријевић. Београд : Геоинститут, 1996. Стр. 37.
  (Посебна издања / Геоинститут ; 18)
  кључне речи: геохемија, ултрамафити, Златибор, Србија
 325. Magnezijum bikarbonatne vode iz ultrabazičnih stena Srbije i njihov lekovit značaj / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Balneoclimatologia. ISSN 0350–5952. Suppl. 2 (1996) 71.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, ултрабазичне стене, лековити значај, Србија
 326. Магнезијум бикарбонатне и калцијум хидроксидне воде Златибора и њихов биолошки значај / Максимовић З., Јовановић Т., Ршумовић М. // Први научни скуп о штитастој жлезди, Златибор, 1994 / уредник И. Спужић. Београд : 1996. Стр. 73–80.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, калцијум-хидроксиднa водa, ултрабазичне стене, биолошки значај, Златибор, Србија
 327. Површинска алтерација ултрамафита Златибора // Геологија Златибора / уредник М. Димитријевић. Београд : Геоинститут, 1996. Стр. 39–40.
  (Посебна издања / Геоинститут ; 18)
  кључне речи: површинска алтерација, ултрамафити, Златибор, Србија
 328. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health // Anuarul Institutului Geologic al Românei. ISSN 0250–2933. 69 : suppl. 1 (1996) 115–117.
  Свеска носи наслов: The 90th Anniversary Conference of the Geological Institute of Romania.
  кључне речи: селен, дефицит, стена, земљиште, вода, житарице, бели лук, серум, коса, људско здравље, Србија
 329. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health / Maksimović Z., Đujić I. // VI International Symposium on Selenium in Biology and Medicine, Beijing (China), 1996 : Abstract book. Beijing : International Life Sciences Institute of Nutrition and Food Hygiene : Chinese Academy of Preventive Medicine, 1996. p. 43.
  кључне речи: селен, дефицит, људско здравље, Србија
 330. Selenium in soils, grass and human serum in the Zlatibor mountain area and some geomedical aspects / Maksimović Z., Ršumović M., Jović V., Kosanović M., Jovanović T. // Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine : III International Symposium on Selenium, Belgrade, 3–5 November 1996 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1996. p. 12.
  кључне речи: селен, земљиште, трава, серум, геомедицина, Златибор, Србија
 331. The problem of selenium deficiency in Serbia // Bulletin of the Geological Society of Greece. ISSN 0438–9557. 30 : 4 (1996) 57–64.
  Свеска носи наслов: Proceedings of the 7th Congress, Tessaloniki, May 1994.
  кључне речи: селен, дефицит, стена, речни седименти, житарице, бели лук, серум, коса
 332. 1997
 333. Behaviour of the rare earth elements in karstic environment / Maksimović Z., Pantó Gy. // Journal of the Czech Geological Society. ISSN 1210–8197. 42 : 3 (1997) 42.
  Свеска носи наслов: MAEGS – 10. Challenges to Chemical Geology : Abstracts.
  кључне речи: елементи ретких земаља, никал, карстни боксити, карстно лежиште никла, кора распадања, карстна средина
 334. Hydrous nickel-containing clay-like minerals in karstic environment // 11th International Clay Conference, Ottawa, 1997 : Abstracts. Ottawa : ICC97 Organizing Committee, 1997. p. A48.
  кључне речи: хидросиликати, никал, глиновити минерали, карстна средина
 335. Hydrous nickel-containing clay-like minerals in karstic environment // 11th International Clay Conference, Ottawa, 1997 : Proceedings / Editor H. Kodama. Ottawa : ICC97 Organizing Committee, 1997. p. 647–652.
  Свеска носи наслов: Clays for our future
  кључне речи: „нови минерал“, непуит, бриндлеит, таковит, карстна средина
 336. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health / Maksimović Z. J., Đujić I. // Biomedical and Environmental Sciences. ISSN 0895–3988. 10 (1997) 300–306.
  кључне речи: селен, дефицит, стена, речни седименти, вода, житарице, намирнице, серум, коса, људско здравље, Србија
 337. Takovite and a new nickel clay-like mineral from karstic deposits in Yugoslavia and Greece / Maksimović Z., Đurić S., Poharc-Logar V. // Romanian Journal of Mineralogy. ISSN 1220–5621. 78 : Suppl. 1 (1997) 50–51.
  кључне речи: таковит, нови минерал, никал, карстна лежишта, Ба, Агиос Јоанис, Југославија, Грчка
 338. Vode iz ultramafita Zlatibora i njihov uticaj na zdravlje. – Abstract: Waters from ultramafic rocks of Zlatibor Mt. and their effects on health / Maksimović Z., Ršumović M., Jovanović T. // 100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji / urednik Z. Stevanović. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1997. Str. 249–258.
  кључне речи: вода, ултрамафити, хемијски састав, pH вредност, људско здравље, Рибница, Црни Рзав, Камишна река, Златибор, Србија
 339. 1998
 340. Elementi retkih zemalja u boksitima Nikšićke Župe, Crna Gora, i njihov značaj. – Abstract: Rare earth elements in the karstic bauxites of Nikšićka Župa and their importance / Maksimović Z., Jović V., Napijalo M. // XIII kongres geologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1998. Knj. 4, Mineralne sirovine. Herceg Novi : Crnogorsko geološko društvo : Savez geoloških društava Jugoslavije, 1998. Str. 1–14.
  кључне речи: елементи ретких земаља, хидроксил-бастнезит-(Nd,La), екстракција, боксит, економски значај, јура, Никшићка Жупа, Црна Гора
 341. Fourteen years of research of selenium deficiency in Serbia : [generally plenary lecure] / Maksimović Z., Đujić I. // 3rd International Symposium “Metal Elements in Environment, Medicine and Biology”, Timisoara (Romania), 1998 : Abstracts. Timisoara : Roumanian Academy – Timisoara Branch, 1998. p. 14.
  кључне речи: селен, дефицит, Србија
 342. Magnesium bicarbonate waters from Serbia and their effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Magnesium Research. ISSN 0953–1424. 11 : 3 (1998) 197.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, магнезијум, калцијум, људско здравље, Златибор, Велуће, Србија
 343. Magnesium bicarbonate waters from Serbia and their effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // 6th European Magnesium Congress, Budapest, May 13–16, 1998 : Book of Abstracts. Budapest : Hungarian Magnesium Society, 1998. p. 85.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, магнезијум, калцијум, људско здравље, Златибор, Велуће, Србија
 344. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health // Modern geriatric school, Belgrade, May 3–12, 1998 : Abstracts. Belgrade : Institute of Gerontology, 1998. p. 1.
  кључне речи: селен, дефицит, људско здравље, Србија
 345. Selenium in Soil, Grass and Human Serum in the Zlatibor Mountain Area (Serbia) : Geo-medical Aspects / Maksimović Z., Ršumović M., Jović V., Kosanović M., Jovanović T. // Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. ISSN 0731–8898. 17 : 3–4 (1998) 221–227.
  кључне речи: селен, магнезијум, земљиште, трава, серум, геомедицина, морталитет, Златибор, Србија
 346. Selenium Research in Serbia, Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I. // Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. ISSN 0731–8898. 17 : 3–4 (1998) 165–171.
  кључне речи: селен, земљиште, житарице, бели лук, намирнице, серум, коса, Србија, Југославија
 347. Two new rare earth minerals in an unusual mineralization of the Nissi bauxite deposit, Greece / Pantó Gy., Maksimović Z. // 17th General meeting / International Mineralogical Association, Toronto, August 9–14 : Abstracts & programme. Toronto : International Mineralogical Association; 1998. p. A123.
  кључне речи: нови минерал, елементи ретких земаља, минерализација, боксит, Ниси, Грчка
 348. Environmental factors, health-related habits, and serum selenium levels in cancer patients and healthy controls / Backović D., Marinković J., Pavlica M., Maksimović Z., Nikolić M. // Biological Trace Element Research. ISSN 0163–4984. 65 (1998) 1–8.
  кључне речи: селен, фактори средине, болесници од рака, здрава контрола
 349. 1999
 350. Savremena serpentinizacija ultramafita Srbije. – Abstract: Present day serpentinization of ultramafics in Serbia / Maksimović Z., Ršumović M., Miljević N., Đurić S. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 2 (1999) 139–144.
  кључне речи: савремена серпентинизација, хемијски састав, изотопски састав, хипералкална изворска вода, слободни гасови, ултрамафити, Златибор, Србија
 351. Niklonosni talk iz najstarije, metamorfisane kore raspadanja ultramafita na Radočelu, Srbija. – Abstract: Ni-bearing talc from an old, metamorphosed weathering crust on ultramafics, in the Radočelo Mt., Serbia / Maksimović Z., Popović R., Prelević D., Petrović-Prelević I. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 2 (1999) 55–58.
  кључне речи: никлоносни талк, никал, хемијски састав, рендгенска дифракција, јединична ћелија, метаморфисана кора распадања, ултрамафити, Радочело, Србија
 352. Savremeno površinsko raspadanje ultramafita Srbije. – Abstract: Present day weathering of ultramafic rocks in Serbia / Maksimović Z., Petrović-Prelević I., Poharc-Logar V. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 2 (1999) 1–9.
  кључне речи: савремено површинско распадање, ултрамафити, микроелементи, хемијски састав, термичка анализа, рендгенска дифракција, инфрацрвени спектри, Маљен, Златибор, Голеш, Србија
 353. Magnesium and calcium in drinking water in relation to cardiovascular mortality in Serbia / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M., Đorđević M. // Magnesium in the Environment and in Organisms. Belgrade : Serbian Academy of Science and Arts, 1999. p. 21–27.
  (Scientific Meetings / SASA; 92. Department of Mathematics, Physics and Geo Sciences; 1. Department of Chemical and Biological Sciences; 1)
  кључне речи: магнезијум, калцијум, натријум, вода за пиће, тврдоћа воде, кардиоваскуларни морталитет, Србија
 354. Magnesium in some mineral waters from Serbia and their influence on health / Jovanović T., Maksimović Z. // Magnesium in the Environment and in Organisms. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1999. p. 39–47.
  (Scientific Meetings / SASA; 92. Department of Mathematics, Physics and Geo Sciences; 1. Department of Chemical and Biological Sciences; 1)
  кључне речи: магнезијум, минерална вода, хемијски састав, људско здравље, Велуће, „Мивела“, „Скадарлија“, „Карађорђе“, Србија
 355. Present day weathering and serpentinization of ultramafic rocks in Serbia // Romanian Journal of Mineralogy. ISSN 1220–5621. 79 : Suppl. 1 (1999) 43.
  Свеска носи наслов: Fifth Symposium on Mineralogy : Bucharest 18–20 September 1999.
  кључне речи: савремено површинско распадање, серпентинизација, ултрамафити, Србија
 356. 2000
 357. Waters issuing from ultramafic rocks in Serbia and Bosnia and their effects on human health. – Извод: Воде из ултрамафичних стена у Србији и Босни и њихов ефекат на људско здравље / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Banja Luka ; Serbian Sarajevo : The Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, 2000. p. 505–512.
  кључне речи: магнезијум-бикарбонатна вода, хипералкална вода, магнезијум, натријум, калцијум, калијум, pH вредност, тврдоћа воде, ултрамафити, серпентинизација, људско здравље, Златибор, Србија, Босна
 358. Metamophosed Paleozоic serpentinites with metamophosed weathering crust and reworked Ni-Fe ore in Radočelo Mt., Serbia. – Извод: Метаморфисани палеозојски серпентинити са метаморфисаном кором распадања и преталоженим Ni-Fe рудама на планини Радочело, Србија / Maksimović Z., Pantó Gy., Nagy G., Popović R. // Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Banja Luka ; Serbian Sarajevo : The Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, 2000. p. 313–321.
  кључне речи: серпентинит, метаморфисана кора распадања, руда Ni-Fe, хемијски састав, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, палеозоик, Радочело, Србија
 359. 2001
 360. Hidratisani minerali nikla u karstnoj sredini. – Abstract: Hydrous nickel-containing clay-like minerals in the karstic environment // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 3 (2001) 1–8.
  кључне речи: „нови минерал“, непуит, бриндлеит, таковит, карстна средина, Ба, Србија
 361. Rivesit bogat gvožđem sa Radočela, novi član grupe hidrotalkita. – Abstract: Ironrich reevesite from Radočelo Mt., Serbia, a new member of the hydrotalcite group / Maksimović Z., Panto Đ., Nađ G. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 3 (2001) 49–52.
  кључне речи: преталожена руда Ni-Fe, ривесит, нови минерал, хидроталкит, структурна формула, електронска микроанализа, Радочело, Србија
 362. Two new rare earth minerals in an unusual mineralization of the Nissi bauxite deposit, Greece / Pantó Gy., Maksimović Z. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 44: 1 (2001) 81–93.
  кључне речи: нови минерал, елементи ретких земаља, бастнезит, карстни боксити, лежиште никла, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, Ниси, Локрис, Грчка
 363. 2002
 364. Iron-rich reevesite from the Ni-Fe ores of Mt. Radočelo, Serbia, a possible new member of the hydrotalcite subgroup / Maksimović Z., Pantó Gy. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 45 : 4 (2002) 373–383.
  кључне речи: кора распадања, преталожена руда Ni-Fe, ривесит, хидроталкит, палеозоик, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, Радочело, Србија
 365. 2003
 366. An unknown Ni-Al hydrosilicate // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 46: 3 (2003) 313–320.
  кључне речи: карстно лежиште никла, непознати хидросиликат Ni-Al, таковит, халојзит, хемијски састав, рендгенска дифракција, термичка анализа, инфрацрвени спектри
 367. Dijasporski boksiti sa Grebnika (Kosovo i Metohija). – Abstract: Diasporic bauxites of the Grebnik Mt., Kosovo and Metohia / Maksimović Z., Pantó Gy. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 4 : 4 (2003) 1–7.
  кључне речи: дијаспорски боксит, никлоносни хлорит, никал, елементи ретких земаља, микроелементи, хемијски састав, минерални састав, Гребник, Косово и Метохија, Србија
 368. 2004
 369. Karstic Nickel Deposit in the Village Ba, near Ljig, Western Serbia: Ni-bearing Minerals and their Genesis // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 128 : 42 (2004) 342–361.
  кључне речи: карстно лежиште никла, хром-никлоносни смектит, непуит, таковит, нови минерал Ni-Al, никлоносни гетит, гипсит, халојзит, никал-кобалтни асболан, никал-магнезијски калцит, хемијски састав, рендгенска дифракција, термичка анализа, инфрацрвени спектри, Ба, Љиг, Србија
 370. Rare earth elements and nickel in the Grebnik diasporic bauxite deposit, Metohija (Kosovo) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 47: 2–3 (2004) 259–268.
  кључне речи: дијаспорски боксит, елементи ретких земаља, никал, аутигени минерали, никлоносни хлорит, хемијски састав, минерални састав, Гребник, Косово и Метохија, Србија
 371. Rare earth elements and authigenic RE minerals in the karst-bauxite deposits // 32nd International Geological Congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : Abstracts. Session 326–28. [s. l.] : [s. n.], 2004. p. 92.
  кључне речи: бокситизација, геохемија, елементи ретких земаља, аутигени минерали, карстни боксити, Црна Гора, Грчка, Мађарска, Јамајка
 372. 2005
 373. Rare earth elements in the karstic bauxites of Nikšićka Župa, Montenegro, and their importance / Maksimović Z., Jović V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 130 : 43 (2005) 1–11.
  кључне речи: карстни боксити, лантаниди, елементи ретких земаља, екстракција, хемијски састав, минерални састав, рендгенска дифракција, електронска микроанализа, Заград, Никшићка Жупа, Црна Гора
 374. Waters issuing from ultramafic rocks of Zlatibor Mountain and their effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences mathématiques et naturelles, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 130 : 43 (2005) 13–23.
  кључне речи: ултрамафити, вода, магнезијум-бикарбонатна вода, калцијум-хидроксидна вода, изотопски састав, хемијски састав, pH вредност, тврдоћа воде, биолошка улога, Златибор, Србија
 375. Лиственити у ултрамафитима Гокчанице и Плане на западним и северозападним падинама Жељина. – Abstract: Listvenites in ultramafics of Gokčanica and Plana on western and southwestern slopes of Željin, Serbia / Максимовић З., Прелевић Д., Петровић-Прелевић И. // 14. Конгрес геолога Србије и Црне Горе, Нови Сад, 18–20. октобар 2005 : Књига апстраката. Београд : Српско геолошко друштво, 2005. Стр. 71–72.
  кључне речи: ултрамафити, лиственит, Гокчаница, Плана, Жељин, Србија
 376. Из историје геологије у Србији : [приказ књиге: Видојко Јовић, Из историје геологије у Србији, Јантар група, Београд 2002, 264 стране] / Phlogiston. ISSN 0354–6640. 13 (2005) 187.
  кључне речи: историја геологије, приказ књиге, Јовић Видојко
 377. 2006
 378. Genesis of karstic bauxites based on the authigenic nickel- and REE-minerals / Maksimović Z., Pantó Gy. // Proceedings of the XVIII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association : September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia. Belgrade : Serbian Geological Society, 2006. p. 330–333.
  кључне речи: карстни боксити, аутигени минерали, геохемијска баријера, генеза боксита, никал, елементи ретких земаља
 379. Hydrothermal alteration products of ultramafics, including listvenites, on the western slopes of Željin Mountain (Serbia) // Maksimović Z., Prelević D., Petrović-Prelević I. // Proceedings of the XVIII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association : September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia. Belgrade : Serbian Geological Society, 2006. p. 333–335.
  кључне речи: хидротермална алтерација, перидотит, лиственит, хромни глиновити продукти, K-метасоматоза, Жељин, Србија
 380. Селен у земљишту, трави и серуму у златиборском подручју: геомедицински аспекти. – Abstract: Selenium in soil, grass and human serum in the Zlatibor Mountain (Serbia): geomedical aspects // Максимовић З., Јовић В., Ршумовић М., Јовановић Т. // Tуристичка валоризација планине Таре : зборник. Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Бајина Башта : Спортско-туристички центар Бајина Башта. 2006. Стр. 71–76.
  кључне речи: селен, земљиште, трава, серум, геомедицина, Златибор, Србија
 381. Магнезијум бикарбонатне и калцијум хидроксидне воде из ултрамафитских стена Златибора и њихов утицај на здравље // Максимовић З., Јовановић Т., Ршумовић М. // Tуристичка валоризација планине Таре : зборник. Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Бајина Башта : Спортско-туристички центар, 2006. Стр. 87–94.
  кључне речи: ултрамафити, калцијум-бикарбонатнa водa, калцијум-хидроксиднa водa, геомедицински аспекти, Златибор, Србија