Српски
Main page
  STUDIES AND PAPERS
  1948
 1. Упоредна геохемија урана и торијума са општом карактеристиком њихових лежишта у земљиној кори // Зборник студентских радова. (1. јуни 1948) 6–16.
  key words: geochemistry, uranium, thorium, radioactive elements, uranium deposit, thorium deposit, Earth’s crust, Great Bear Lake, Katanga, Joachimovo, Colorado
 2. 1950
 3. Откриће хромног лискуна у Растишту, MHO Ђаково, у околини манастира Студенице // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 2 : 2 (1950) 276–277.
  key words: chromium mica, mica, Rastište, Đakovo, Studenica Monastery, Serbia
 4. 1951
 5. Гарнијерит из села Такова код Горњег Милановца // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 3 : 1 (1951) 69.
  key words: garnierite, Takovo, Gornji Milanovac, Serbia
 6. Платина из села Велућа / Максимовић З., Лебедев С., Пашић М. // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 3 : 1 (1951) 68.
  key words: platinum, Veluće, Serbia
 7. Припремање имерзионих средина за одређивање индекса преламања минерала. – Abstract: Preparation of immersion media for refractive index determination // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 3 : 1 (1951) 68–69.
  key words: immersion media, refractive index of minerals
 8. 1952
 9. Геолошко-минералошка испитивања околине села Велућа, југоисточно од Трстеника, са нарочитим обзиром на рудне појаве. – Résumé: Résultats des recherches géologiques et minéralogiques des environ du village de Veluće, au sud-est de Trstenik (Serbie occidentale), avec vue spéciale sur les apparitions minières / Пашић M., Максимовић З. // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 23 : 4 (1952) 53–88 [+ 2 табле].
  key words: ore deposits, gold, minerals Ir-Os, chromite, Veluće, Trstenik, Serbia
 10. О природи хидросиликата никла из села Ба // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 4 : 2 (1952) 283.
  key words: nickel hydrosilicate, nickel, Ba, Serbia
 11. Претходни резултати проучавања појава никлових руда у селу Ба код Љига у западној Србији. – Resumé: Résultats préliminaires de l’examen des affleurements de nickel du village de Ba, prés de Ljig, dans la Serbie occidentale // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 23 : 4 (1952) 21–52 [+ 2 карте].
  key words: nickel ore, garnierite, nickel hydrosilicate, serpentinite, limestone, hydrothermal activity, weathering, Ba, Ljig, Serbia
 12. Резултати геолошких испитивања терена у области Гокчанице и Плане // Максимовић З., Дивљан С. // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 4 : 2 (1952) 283–284.
  key words: geological investigation, Gokčanica, Plana, Serbia
 13. Резултати геолошко-минералошког испитивања терена у пределу села Такова и Семедража, с нарочитим обзиром на производе хидротермалне активности и појаве хидросиликата никла. – Resumé: Résultats de l’examen géologique et minéralogique du terrain dans la région du village de Takovo et de Semedraž avec vue particulière sur les produits de l’activité hydrothermale et sur les apparitions des hydrosilicates de nickel // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 22 : 3 (1952) 27–68 [+ 2 карте].
  key words: nickel hydrosilicate, hydrothermal activity, weathering, serpentinite, Takovo, Semedraž, Serbia
 14. Тектонски односи на Рујевцу код села Ба (западна Србија) у вези са појавама хидросиликата никла. – Résumé: Les rapports tectoniques de Rujevac, au village de Ba (Serbie occidentale), en liaison avec les apparations des hydrosilicates de nickel / Максимовић Б. В., Максимовић З. J. // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 22 : 3 (1952) 15–25 [+ 1 табла].
  key words: nickel hydrosilicate, serpentinite, limestone, schist, tectonics, Rujevac, Ba, Serbia
 15. 1953
 16. Милошин : хромни халојзит // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 5 : 1 (1953) 67–68.
  key words: miloshite, chromium-bearing halloysite
 17. Никловито-магнезиски калцит и арагонит са Рујевца (село Ба, западна Србија). – Résumé: La calcite nickelo-magnésienne et l’aragonite de Rujevac (village de Ba, Serbie occidentale) / Максимовић З. J., Ступар Ј. Л. // Зборник радовa / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 33 : 5 (1953) 211–221.
  key words: nickel-magnesium calcite, aragonite, serpentinite, Rujevac, Ba, Serbia
 18. Резултати геолошко-петрографског картирања и проматрања рудних појава у области села Плане и Гокчанице на западним падинама Жељина. – Résumé: Résultate de la levée de la carte géologique et de l’observation des affleurements minièrs dans la région des villages de Plana et Gokčanica, située sur les pentes occidentales du mont Željin / Максимовић З. Ј., Дивљан С. В. // Зборник радова / САН, Геолошки институт. ISSN 0408–9626. 33 : 5 (1953) 223–256 [8 слика + 2 геол. карте].
  key words: geological-petrographic mapping, serpentinite, granite, diorite, andesite, iron ore, lead, zinc, arsenopyrite, pyrite, Plana, Gokčanica, Željin Mountain, Serbia
 19. 1954
 20. Глиновити продукти распадања серпентина у Србији // Гласник САН. ISSN 0374–082X. 6 (1954) 269–292.
  key words: clayey products, weathering, serpentinite, Serbia
 21. 1957
 22. Таковит : нови минерал из Такова, Србија. Нови подаци за минерал ајдирлит. – Summary: Takovite, hydrous nickel aluminate, a new mineral // Записници Српског геолошког друштва за 1955. годину. ISSN 0372–9966. (1957) 220–224.
  key words: takovite, new mineral, aidyrlite, garnierite, halloysite, serpentinite, hydrothermal activity, Takovo, Serbiа
 23. 1958
 24. An essay on the synthesis of nickel hydroaluminate and nickel hydrosilicate under normal conditions // Bulletin scientifique / Conseil des Académies de la RPF de Yougoslavie. Section A. Sciences naturelles, techniques et médicales. ISSN 0350–1558. 4 : 2 (1958) 50.
  key words: takovite, nepouite, nickel hydroaluminate, nickel hydrosilicate, synthesis
 25. Mineralogy and geochemistry of weathering and hydrothermal alteration of peridotites and serpentinites in Serbia // Bulletin scientifique / Conseil des Académies de la RPF de Yougoslavie. Section A. Sciences naturelles, techniques et médicales. ISSN 0350–1558. 4 : 2 (1958) 49.
  key words: mineralogy, geochemistry, trace elements, clay minerals, weathering, hydrothermal alteration, peridotite, serpentinite, Serbia
 26. 1959
 27. The use of spectrochemical analysis for estimation of exchangeable cations in clay minerals. – Abstract: The use of spectrochemical analysis for estimation of exchangeable cations in clay minerals // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 25 : 7 (1959) 163–165.
  key words: spectrochemical analysis, exchangeable cations, clay minerals, ammonium acetate, montmorillonite, halloysite
 28. 1960
 29. Примена спектрохемиске анализе при испитивању изменљивих катјона у минералима глина. – Abstract: The use of spectrochemical analysis for estimation of exchangeable cations in clay minerals // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 241 : 18 (1960) 117–125.
  key words: spectrochemical analysis, exchangeable cations, clay minerals, trace elements, montmorillonite, halloysite
 30. Spektrohemisko odrеđivanje alkalija u ultrabazičnim stenama // I Kongres za čistu i primenjenu hemiju. Zagreb : [b. i.], 1960. Str. 114.
  key words: spectrochemical analysis, alkalies, ultrabasic rocks
 31. 1961
 32. Појава гарнијерита у реликту коре распадaња перидотита код рудника магнезита „Голеш“ // III Конгрес геолога Југославије : Будва, 27. септембар – 4. октобар 1959. Књ. 1. Титоград : Савез геолошких друштава ФНРЈ, 1961. Стр. 435.
  key words: garnierite, peridotite, weathering crust, magnesite, magnesite mine Goleš, Serbia
 33. Regional metamorphism and metasomatism of ultramafic rocks in the region of Crna Trava (East Serbia) // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 26 : 8 (1961) 91–105.
  key words: trace elements, regional metamorphism, metasomatism, ultramafic rocks, chlorite schist, Crna Trava, Serbia
 34. Регионални метаморфизам и метасоматоза ултрабазичних стена у области Црне Траве (Источна Србија). – Abstract: Regional metamorphism and metasomatism of ultramafic rocks in the region of Crna Trava (east Serbia) // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 245 : 21 (1961) 7–35 [+ 1 табла].
  key words: trace elements, regional metamorphism, metasomatism, ultramafic rocks, chlorite schist, Crna Trava, Serbia
 35. Регионално метаморфисани серпентинити у области Црне Траве (Источна Србија). – Summary: Regionally metamorphosed serpentinites from the region of Crna Trava (east Serbia) // III Конгрес геолога Jyгocлавиje : Будва, 27. септембар – 4. октобар 1959. Kњ. 1. Титоград : Савез геолошких друштава ФНРЈ, 1961. Стр. 383–386.
  key words: regional metamorphism, serpentinite, chlorite schist, Crna Trava, Serbia
 36. Садржај и расподела литијума, натријума и калијума у нашим ултрабазичним стенама. – Abstract: The abundancy and distribution of Li, Na and K in some ultramafic rocks of Yugoslavia / Максимовић З., Максимовић С. // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 249 : 22 (1961) 191–207.
  key words: lithium, sodium, potassium, ultrabasic rocks, spectrochemical analysis, Serbia
 37. Сепиолит из Голеша код Липљана. – Abstract: Sepiolite from Goleš near Lipljan (south Serbia) / Максимовић З., Радукић Г. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 28 (1961) 309–316.
  key words: sepiolite, chemical composition, thermal analysis, X-ray diffraction, Goleš, Lipljan, Serbia
 38. Тесерални и хексагонални минерали легуре Ir-Os y Велућу код Трстеника // III Конгрес геолога Југославије : Будва, 27. септембар – 4. октобар 1959. Титоград : Савез геолошких друштава ФНРЈ, 1961. Књ. 1. Стр. 436.
  key words: teseral minerals, hexagonal minerals, Ir-Os alloy, Veluće, Trstenik, Serbia
 39. 1962
 40. Geohemijska prospekcija molibdena u oblasti Mačkatice. Sadržaj i raspodela molibdena u stenama, zemljištu, vegetaciji i vodama u široj oblasti Mačkatice, istočna Srbija. – Abstract: Geochemical prospecting for molybdenum. The content and distribution of molybdenum in rocks, soils, vegetation and waters of Mačkatica area / Maksimović Z., Brabec D., Nikolić V. // Referati V savetovanja geologa F.N.R. Jugoslavije. Knj. 2. Beograd : [b. i.], 1962. Str. 223–229.
  key words: molybdenum, geochemical prospecting, rock, soil, vegetation, water, Mačkatica, Serbia
 41. Хидроталкит из Голеша. – Abstract: Hydrotalcite from Goleš // Записници Српског геолошког друштва за 1958. и 1959. годину. ISSN 0372–9966. (1962) 231–235.
  key words: hydrotalcite, chemical composition, serpentinite, hydrothermal activity, Goleš, Serbia
 42. Минерални и хемијски састав и генеза појава талка у Мачкатици и Црној Трави (источна Србија). – Abstract: Mineralogical and chemical composition and genesis of talc occurrences in Mačkatica and Crna Trava (east Serbia) // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 29 (1962) 153–162.
  key words: talc, mineral composition, chemical composition, genesis, Mačkatica, Crna Trava, Serbia
 43. Mineralni i hemijski sastav relikata kоre raspadanja ultrabazičnih stena u široj okolini Vardišta kod Višegrada (Istočna Bosna). – Abstract: Mineralogical and chemical composition of weathering crust relicts on ultramafic rocks in the environs of Vardište near Višegrad (East Bosnia) / Maksimović Z., Antić R. // Geološki glasnik. ISSN 0350–235X. 6 (1962) 157–179.
  key words: clay products, mineral composition, chemical composition, trace elements, weathering crust, ultrabasic rocks, Vardište, Višegrad, Bosnia
 44. Problemi istraživanja nikla u našim ultrabazičnim stenama. – Abstract: The problems of nickel exploration in ultramafic rocks from Yugoslavia // Referati V savetovanja geologa F.N.R. Jugoslavije. Beograd : [b. i.], 1962. Str. 101–108.
  key words: nickel, ultrabasic rocks, silicate deposit of nickel, contact-karst type, weathering crust, Serbia
 45. Sadržaj i raspodela elemenata u tragovima u nekim diferencijatima ultrabazične magme. – Abstract: The abundance and distribution of trace elements in some rock types of primary peridotite suite in Yugoslavia // Referati V savetovanja geologa F.N.R. Jugoslavije. Beograd : [b. i.], 1962. Str. 271–273.
  key words: trace elements, chromium, nickel, cobalt, peridotite suite, Avala, Stolovi, Serbia
 46. Спектрохемијска метода за одрeђивање трагова елемената у стенама и минералима // Максимовић З., Максимовић С. // Записници Српског геолошког друштва за 1958. и 1959. годину. ISSN 0372–9966. (1962) 13–20.
  key words: spectrochemical analysis, trace elements, granite, diabase, mineral, accuracy
 47. 1963
 48. The abundance and distribution of Li, Na and K in some ultramafic rocks from Yugoslavia / Maksimović Z., Maksimović S. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 32 : 9 (1963) 127–134.
  key words: lithium, sodium, potassium, ultramafic rocks, spectrochemical analysis, Yugoslavia
 49. Geochemical prospecting for molybdenum in Mačkatica area (East Serbia) / Maksimović Z., Brabec D., Nikolić V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 32 : 9 (1963) 155–167.
  key words: molybdenum, rock, soil, vegetation, water, geochemical prospecting, Mačkatica, Serbia
 50. Mineralogical and chemical composition of the silicate nickel ore from the locality Goleš near Priština (Yugoslavia) // Chimie et Industrie. ISSN 0009–4358. 90 : 3 (1963) 192.
  key words: mineral composition, chemical composition, silicate nickel ore, Goleš, Priština, Kosovo and Metohija
 51. Nickeliferrous Mine Water from the Avala Mountain near Belgrade and the Problem of its Exploitation / Lebedev S., Maksimović Z., Nikolić V. // Chimie et Industrie. ISSN 0009–4358. 90 : 3 (1963) 192–193.
  key words: nickel, iron, mine water, exploatation, Avala, Belgrade, Serbia
 52. 1964
 53. A contribution to the geochemical study of Avala mountain near Belgrade : a hydromorphic anomaly in the Prečica stream and its origin / Maksimović Z., Lebedev S., Nikolić V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 33 : 10 (1964) 43–50.
  key words: geochemistry, trace elements, hydromorphic anomaly, Prečica stream, Avala, Belgrade, Serbia
 54. Геохемијска проспекција молибдена у области Мачкатице, источна Србија. – Summary: Geochemical prospecting for molybdenum in Mačkatica area (East Serbia) / Максимовић З., Брабец Д., Николић В. // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 259 : 25 (1964) 1–28.
  key words: geochemical prospecting, molybdenum, rock, soil, vegetation, water, Mačkatica, Serbia
 55. Прилог геохемијском испитивању Авале: хидроморфна аномалија у потоку Пречици и њено порекло. – Summary: A contribution to the geochemical study of Avala Mountain: hydromorphic anomaly in the Prečica stream and its origin / Максимовић З., Лебедев С., Николић В. // Глас / САН. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 259 : 25 (1964) 165–180.
  key words: geochemistry, trace elements, hydromorphic anomaly, Prečica stream, Avala, Belgrade, Serbia
 56. 1965
 57. Geohemija vulkanskih stena Rudničkih planina. – Summary: Geochemistry of volcanic rocks from Rudnik Mountain area / Maksimović Z., Terzić M. // I Simpozijum iz geohemije : 18–20. januar. Beograd : Srpsko geološko društvo, 1965. Str. 221–249.
  key words: geochemistry, trace elements, volcanic rocks, alkali rocks, Rudnik Mountains, Serbia
 58. 1966
 59. β–Kerolite-pimelite series from Goleš Mountain, Yugoslavia // Proceedings of the International Clay Conference : Jerusalem, Israel, June 20–24 / arranged by CIPEA ; edited by L. Heller and A. Weiss. Vol. 1. Jerusalem : Israel Program for Scientific Translations, 1966–1967. p. 97–105.
  key words: beta-kerolite, pimelite, weathering crust, nickel deposit, Goleš mountain, Kosovo and Metohija, Yugoslavia
 60. Geohemijska prospekcija bakra u zoni planina Čavka–Teslić–Zavidovići (centralna Bosna). – Summary: Geochemical prospecting for copper in the region Čavka Mt., Teslić, Zavidovići (Bosnia) / Maksimović Z., Đurić S., Brabec D., Crnković B., Pinčetić J. // Geološki glasnik. ISSN 0350–235X. 11 (1966) 417–432 [+ 1 karta].
  key words: geochemical prospecting, copper, soil, stream sediments, water, vegetation, Čavka, Teslić, Zavidovići, Bosnia
 61. Mineralni i hemijski sastav kore raspadanja harcburgita u Golešu. – Summary: Mineralogical and chemical composition of the fossil weathering crust of harzburgite in Goleš, near Priština, Yugoslavia // Referati VI savetovanja. Deo 2, Mineralogija i petrografija. Rudna ležišta. Razno. Ohrid : Savez geoloških društava SFR Jugoslavije, 1966. Str. 530–546.
  key words: mineral composition, chemical composition, nontronite, goethite, quartz, weathering crust, harzburgite, Goleš, Kosovo and Metohija, Serbia
 62. Nikal u rudniku žive „Šuplja stena“ pod Avalom. – Summary: Nickel in mercury mine Šuplja Stena on Avala Mountain / Lebedev S., Maksimović Z. // Referati VI savetovanja. Deo 2, Mineralogija i petrografija. Rudna ležišta. Razno. Ohrid : Savez geoloških društava SFR Jugoslavije, 1966. Str. 526–529.
  key words: nickel, mine water, mercury mine, Šuplja Stena, Avala Mountain, Serbia
 63. Određivanje mikrokoličine žive u prirodnim materijalima // Maksimović Z., Brabec D. // II kongres za čistu i primenjenu hemiju. Beograd : [b. i.], 1966. Str. 157.
  key words: microamounts, mercury, natural materials
 64. Spektrohemijska metoda za analizu stena, minerala i zemljišta / Maksimović Z., Maksimović S. // II kongres za čistu i primenjenu hemiju. Beograd : [b. i.], 1966. Str. 157.
  key words: spectrochemical method, rock, mineral, soil
 65. 1967
 66. Contribution à l’étude de la genèse des bauxites grecques. Le gisement de bauxite “Mandra II” / Maksimović Z., Papastamatiou J. // Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série B: Sciences physiques. ISSN 0366-6077. 264 : 22 (1967) 2541–2544.
  key words: trace elements, bauxite, genesis of bauxite, bauxite deposit “Mandra II”, Greece
 67. Determination of analytical precision in geochemistry. – Резюме: Определение воспроизводимости анализов в геохимии / Brabec D., Maksimović Z. // The structural-facial zone and the stratigraphy of the East Serbian Carpatho-Balkanids : Carpatho-Balkan Geological Association, VIII kongress [congress], Belgrade, September 1967. Beograd : [s. n.], 1967. p. 173–179.
  key words: geochemistry, trace elements, spectrochemical analysis, analytical precision
 68. Хромоносни доломит из Угљаревца код Страгара. – Summary: A chromiumbearing dolomite from Ugljarevac near Stragari (Serbia) // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 33 (1967) 303–308.
  key words: chromium-bearing dolomite, dolomite, trace elements, chemical composition, X-ray diffraction, Ugljarevac, Stragari, Serbia
 69. Садржај и расподела живе у неким нашим стенама. – Abstract: The content and distribution of mercury in some Yugoslav rocks / Максимовић З., Брабец Д. // Реферати VI саветовања. Део 3, Реферати који нису објављени у свескама издатим пре саветовања / [приредио] Савез геолошких друштава С. Ф. Р. Југославије ; [редакциони одбор М. Страчков, Т. Иванов, Р. Стојанов]. Скопје : Геолошки завод, 1967. Стр. 63–69.
  (Посебна издања / Геолошки завод, Скопје ; бр. 2)
  key words: mercury, ultrabasic rocks, hydrothermal alteration, Zlot, Veliki Krivelj, Serbia
 70. Some dispersion patterns of mercury and arsenic associated with copper mineralization in east Serbia and their application to geochemical prospecting. – Резюме: Некоторые особенности рассеяния ртути и мышьяка вокруг минерализации меди в восточной Сербии и применение этих элементов в геохимических поисках меди / Brabec D., Maksimović Z. // The structural-facial zone and the stratigraphy of the East Serbian Carpatho-Balkanids : Carpatho-Balkan Geological Association, VIII kongress [congress], Belgrade, September 1967. Beograd : [s. n.], 1967. p. 165–172.
  key words: mercury, arsenic, copper, geochemical prospecting, Gornja Lipa, Veliki Krivelj, Valja Strž, Bor fault, Serbia
 71. 1968
 72. Brza kvantitativna spektrografska metoda za analizu stena, minerala i zemljišta / Maksimović Z., Maksimović S. // II Jugoslovensko savetovanje „Spektrohemija u industriji“. Bor, 21–24. 10. 1968. [b. m.] : [b. i.], 1968. Str. 11.
  key words: quantitative spectrochemical analysis, rock, mineral, soil
 73. The crystals of a chromium bearing smectite from Rastište near Studenica Monastery / Maksimović Z., Krstanović I. // Symposium on the structure, genesis and properties of clays and other silicate raw materials. Zagreb : [b. i.], 1968. p. 19–20.
  key words: chromium-bearing smectite, Rastište, Studenica Monastery, Serbia
 74. Distribution of trace elements in bauxite deposits of Herzegovina, Yugoslavia // Travaux du Comité international pour l’étude des bauxites des oxydes et des hydroxides d’aluminium. ISSN 0366–6417. 5 (1968) 63–70.
  key words: trace elements, bauxite, mineral composition, Herzegovina, Yugoslavia
 75. Halloysite and Kaolinite Formed through Alteration of Ultramafic Rocks // Maksimović Z., Crnković B. // Report of the Twenty-Third Session, Czechoslovakia 1968 : International Geological Congress. Proceedings of Section 14. Prague : Academia 1968. p. 95–105.
  key words: halloysite, kaolinite, clay minerals, chemical composition, chromium, aluminum, hydrothermal alteration, weathering, ultramafic rocks
 76. Lithium, Sodium and Potassium in Alpine Ultramafic Rocks / Maksimović Z., Maksimović S. // Origin and Distribution of the Elements / ed. by L. H. Ahrens, Oxford ; New York : Pergamom Press, 1968. p. 761–775.
  key words: lithium, sodium, potassium, Alpine-type ultramafic rocks, Yugoslavia
 77. O nekim našim retkim mineralima i problemima s njima u vezi // Izveštaj Jugoslavenskog centra za kristalografiju. ISSN 0449–5756. 3 (1968) 63.
  key words: rare minerals
 78. The properties and genesis of takovite // Symposium on the structure, genesis and properties of clays and other silicate raw materials. Zagreb : [b. i.], 1968. p. 12–15.
  key words: takovite, genesis of takovite, properties of takovite, Takovo, Ba, Serbia
 79. 1969
 80. Да ли је милошин само хромни халојзит? – Summary: Is miloshite only a chromium bearing halloysite? // Записници Српског геолошког друштва за 1964, 1965, 1966. и 1967. годину. ISSN 0372–9966. (1969) 815–818.
  key words: miloshite, chromium-bearing halloysite, halloysite, avalite, chemical composition, Rudnjak, Avala, Ba
 81. Geohemija hidrotermalnih promena oko bakrovog ležišta Gornja Lipa. – Summary: [Geochemistry of hydrothermal alteration around copper mine at Gornja Lipa] / Maksimović Z., Brabec D. // Zbornik radova / Tehnički fakultet i Institut za bakar u Boru. 9 (1969) 93–106.
  key words: geochemistry, chemical composition, trace elements, mercury, hydrothermal alteration, copper deposit, Gornja Lipa, Serbia
 82. Хромни смектит (волконскоит) из Растишта код манастира Студенице. – Summary: A chromium-bearing smectite (volkonskoite) from Rastište near Studenica monastery (Serbia) / Максимовић З., Крстановић И. // Записници Српског геолошког друштва за 1964, 1965, 1966. и 1967. годину. ISSN 0372–9966. (1969) 823–826.
  key words: chromium-bearing smectite, volkonskoite, avalite, trace elements, Rastište, Studenica Monastery, Serbia
 83. Никлоносни минерали у фосилној кори распадања у Голешу. – Summary: Nickeliferous minerals found in the fossil’s crust of weathering in Goleš (Yugoslavia) // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 304 (1969) 577–596 [+ 1 табла].
  key words: nickeliferous minerals, nickel-beta kerolite, nontronite, lizardite, sepiolite, magnetite, crystobalite, fossil weathering crust, Goleš, Serbia
 84. Physical Properties and Chemical Composition of Sphalerites from Yugoslavia / Grafenauer S., Gorenc B., Marinković V., Strmole D., Maksimović Z. // Mineralium Deposita. ISSN 0026–4598. 4 (1969) 275–282.
  key words: sphalerite, physical properties, chemical composition, trace elements, Yugoslavia
 85. Појава хидросиликатa никла у фосилној кори распадања ултрабазичних стена у селу Угљаревцу код Страгара. – Summary: The occurrence of nepouite in a fossil laterite from Ugljarevac, Stragari (Serbia) // Записници Српског геолошког друштва за 1964, 1965, 1966. и 1967. годину. ISSN 0372–9966. (1969) 453–456.
  key words: nickel hydrosilicate, nepouite, montmorillonite, fossil weathering crust, ultramafic rock, Ugljarevac, Stragari, Serbia
 86. 1970
 87. Contribution to the study of genesis of Greek bauxites : chemical and mineralogical composition of Mandra II bauxite deposit / Papastamatiou J., Maksimović Z. // Annales Instituti geologici publici Hungarici. 54 : 3 (1970) 391–402.
  key words: bauxite, genesis of bauxite, chemical composition, mineral composition, trace elements, bauxite deposit, Mandra II, Greece
 88. Geochemistry of alpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia // Symposium zum „Ultramafitite“, Saarbrücken 1970. Fortschritte der Mineralogie. ISSN 0015–8186. 48 : 1 (1970) I–II.
  key words: geochemistry, Alpine-type ultramafic rocks, Yugoslavia
 89. Осoбенности и генезис таковита // Записки Всесоюзного минералогического общества. ISSN 0044–1805. 99 : 5 (1970) 595–600.
  key words: takovite, genesis of takovite, nickel, aluminum, X-ray diffraction, Takovo, Serbia
 90. Stanje i dalji razvoj geohemije // Maksimović Z., Deleon G., Arsenijević M., Dangić A. // Simpozijum Stanje i dalji razvoj geoloških istraživanja u SR Srbiji. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1970. Str. 122–138.
  key words: geochemistry, development of geochemistry, petrogeochemistry, mineralogeochemistry, geochemistry of ore deposits, isotopes in geology, geochemical prospecting, water and gas geochemistry, biogeochemistry, organic geochemistry, geochemical methods, geochemistry of health, cosmochemistry
 91. 1971
 92. Geochemistry of Alpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia // I Geochemical International Congress, Moscow, 1971 : Abstracts 1. Moscow : International Association of Geochemistry and Cosmochemistry : USSR Academy of Sciences, 1971. p. 67–68.
  key words: geochemistry, Alpine-type ultramafic rocks, Yugoslavia
 93. Геохимия альпинотипных пород Югослaвии // Международный геохимический конгресс Магматические процессы. Москва : Академия наук СССР, 1971. Стр. 415–441.
  key words: geochemistry, trace elements, chemical composition, Alpinetype ultramafic rocks, harzburgite zone, lherzolite zone, Yugoslavia
 94. 1972
 95. Geohemija žive u alpinotipnim ultrabazičnim stenama Jugoslavije. – Abstract: [Geochemistry of mercury in Alpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia] // Maksimović Z., Dangić A. // VII Kongres geologa SFRJ, Zagreb, 28–30. septembra 1970. Zagreb : [b. i.], 1972. Str. 59–73.
  key words: geochemistry, mercury, Alpine-type ultrabasic rocks, Yugoslavia
 96. Геохемијске карактеристике Месеца у светлости досадашњих испитивања // Записници Српског геолошког друштва за 1968, 1969. и 1970. годину. ISSN 0372–9966. (1972) 303–315.
  key words: geochemistry, trace elements, mineral composition, petrologic composition, chemical composition, age of rocks, Moon
 97. Литий, натрий, калий в альпинотипных ультраосновных породах / Максимович З., Максимович С. // Распространенность элементов в земной коре / ред. Л. Аренс ; [пер. с англ. и франц.]. Москва : Мир, 1972. Стр. 139–150.
  key words: lithium, sodium, potassium, ultramafic rocks, Yugoslavia
 98. Nimesite : a new septechlorite from a bauxite deposit near Megara (Greece) // Bulletin scientifique / Conseil des Académies des sciences et des arts de la RSF de Yougoslavie. Section A. Sciences naturelles, techniques et médicales. ISSN 0350–1558. 17 : 7–8 (1972) 224–226.
  key words: nimesite, new mineral, septechlorite, bauxite, X-ray diffraction, chemical composition, DT-curve, thermal analysis, Megara, Greece
 99. Расејавање живе изнад скривених рудних тела и дуж раседа у Тимочкој еруптивној зони. – Summary: Mercury dispersion halos over hidden sulfide ore bodies and along the faults in the Timok igneous rock area (East Serbia) / Максимовић З., Алексић Д., Дангић А. // Гласник Природњачког музеја. Серија А, Минералогија, геологија, палеонтологија. ISSN 0367–4983. 27 (1972) 31–48.
  key words: mercury, hidden ore bodies, fault, Valja Saka, Brezanik, Bor fault, Timok igneous rock area, Serbia
 100. Студија о хромним халојзитима. – Summary: The study of chromium-bearing halloysites // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 37 : 1 (1972) 159–175 [+ 2 табле].
  key words: chromium-bearing halloysite, halloysite, hydrothermal alteration, contact-karstic type, chemical composition, X-ray diffraction, thermal analysis
 101. 1973
 102. Infrared study of chromium-bearing halloysites / Maksimović Z., White J. // Fourth International Clay Conference, Madrid 1972 : Proceedings. Madrid : S. E. A. [Sociedad Española de Arcillas] : A.I.P.E.A. [Association Internationale pour l’Etude des Argiles], 1973. p. 61–73.
  key words: chromium-bearing halloysite, ultramafic rocks, hydrothermal alteration, infrared spectroscopy, X-ray diffraction, chemical composition, Rudnjak, Ba, Serbia
 103. Distribution d’oligoéléments dans les gisements de bauxite de la Grèce centrale / Maksimović Z., Papastamatiou J. // ICSOBA 3e Congrès International. Nice, 1973. [Paris] : Sedal, 1973. p. 33–46.
  key words: trace elements, bauxite deposit, spectrochemical analysis, Distomon, Exarchos, Tourbatsi, Greece
 104. Изоморфная серия лизардит-непуит // Записки Всесоюзного минералогического общества. ISSN 0044–1805. 102 (1973) 143–149.
  key words: lizardite, nepouite, isomorphous series, pimelite, chemical composition, X-ray diffraction, Ba, Ljig, Serbia
 105. Nikal u nekim mediteranskim ležištima boksita. – Summary: Nickel in some Mediterranean bauxite deposits // II Jugoslovenski simpozijum o istraživanju i eksploataciji boksita : Tuzla, od 28. maja do 2. juna 1973. C-3. Tuzla : [b. i.], 1973. Str. 1–6.
  key words: nickel, hydrous nickel clay minerals, bauxite, emission spectrography, Yugoslavia, Greece, Mediterranean
 106. Природни извори минералног порекла који угрожавају животну средину / Павловић С., Максимовић З., Николић Д. // Научни скуп Човек и животна средина : (реферати). Београд : САНУ, 1973. Стр. 1–8.
  key words: natural sources, mineral matter, suspended particles, toxic elements, geochemical environment, environment, human health
 107. Рудник живе под Авалом : природни извор угрожавања животне средине живом и арсеном. – Summary: Mercury mine at mount Avala – a source of environmental pollution by mercury and arsenic / Максимовић З., Дангић А. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 38 (1973) 349–358.
  key words: mercury, arsenic, ore mine, water, chemical deposit, stream sediments, environment, Prečica stream, Avala, Serbia
 108. Odvisnosti med optičnimi lastnostmi rogovače in njeno kemično sestavo. – Abstract: Correlation between the optical properties of hornblende and its chemical composition / Grafenauer S., Maksimović Z., Strmole D. // Rudarsko-metalurški zbornik. ISSN 0035–9645. 1–2 (1973) 5–43.
  key words: hornblende, andesite, tonalite, optical properties, chemical composition, correlation, Yugoslavia
 109. 1974
 110. Генеза неких медитеранских карстних лежишта боксита. – Summary: Genesis of some Mediterranean karstic bauxite deposits // Записници Српског геолошког друштва за 1973. годину. ISSN 0372–9966. (1974) 143–151.
  key words: bauxite, karstic deposits, genesis, nickel, takovite, Mediterranean
 111. Geohemijsko-mineraloška ispitivanja ležišta dijasporskih boksita Grebnika (Kosovo) / Pavlović S., Maksimović Z., Nikolić D. // 2. jugoslovanski simpozij o aluminiju, Radenci 23.-25. aprila 1974 / v organizaciji Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti ... [et al.] ; odgovorni urednik A. Smolej. [s.l.] : [s.n.], [1974]. Str. 51–55.
  key words: bauxite, diaspore, geochemistry, mineralogy, fossil weathering crust, oolitic iron ore, karstic environment, Grebnik, Kosovo and Metohija, Serbia
 112. The nature and nomenclature of hydrous nickel-containing silicates / Brindley G. W., Maksimović Z. // Clay Minerals. ISSN 0009–8558. 10 (1974) 271–277.
  key words: nickel, hydrous nickel-containing silicates, nepouite, pimelite, lizardite, kerolite, nimesite, nomenclature
 113. Prilog poznavanju materijala gornjeg omotača na području Dinarida // Metalogenija i koncepcije geotektonskog razvoja Jugoslavije. Beograd : Rudarsko-geološki fakulet, 1974. Str. 73–79.
  key words: geochemistry, upper mantle, peridotite, spinel peridotite, kimberlite, Goleš, Dinarides
 114. Some data on the composition of the upper mantle in the Dinarides // Metallogeny and concepts of the geotectonic development of Yugoslavia. Belgrade : Faculty of Mining and Geology, 1974. p. 89–97.
  key words: geochemistry, upper mantle, peridotite, spinel peridotite, kimberlite, Goleš, Dinarides
 115. The study of trace elements in magnesite deposits of different genetic types / Maksimović Z., Dangić A. // IV Symposium IAGOD [International association on the genesis of ore deposits] : Abstracts of papers. Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 1974. p. 156–157.
  key words: trace elements, geochemistry, magnesite deposit, magnesite, genetic types, Bela Stena, Euboea, Serbia, Greece, Austria
 116. Živa u različitim genetskim tipovima ležišta magnezita / Maksimović Z., Dangić A. // 8. Jugoslovenski geološki kongres [Bled, 1–5. oktobra 1974] : Povzetki referatov. Ljubljana : Slovensko geološko društvo, 1974. Str. 17–18.
  key words: mercury, magnesite deposit, genetic types
 117. 1975
 118. Genesis of some Mediterranean karstic bauxite deposits // Symposium on advances in geology, geochemistry and treatment of bauxite : IX International manifestation of ICSOBA [Dubrovnik, 20–22 October 1975] : Abstracts. [Zagreb] : Yugoslav Academy of Sciences and Arts ; ICSOBA, 1975. p. 5.
  key words: bauxite, karstic bauxite deposits, genesis of bauxite, Mediterranean
 119. Геохемијске карактеристике алпинотипних ултрабазита Југославије. – Summary: The geochemical study of Аlpine-type ultramafic rocks of Yugoslavia // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 39 (1975) 231–302 [Монографија]
  key words: geochemistry, trace elements, harzburgite zone, lherzolite zone, Alpine-type ultrabasic rocks, Vardar zone, Vourinos, Dinarides, Yugoslavia, Greece
 120. Ležište crvenih i mrkih glina kod Ukrine (Bosna) : indikator geneze nekih karsnih boksita. – Summary: Red-brown clay deposits near Ukrina (Bosnia) – an indicator of the genesis of some karstic bauxites // Acta geologica. ISSN 0448–0155. 8 (1975) 203–217. Knjiga posvećena akademiku Luki Mariću.
  key words: red clay deposit, brown clay deposit, trace elements, mineral composition, chemical composition, indicator of genesis, karstic bauxites, Ukrina, Bosnia
 121. Nickel clay minerals in some laterites bauxites and oolitic iron ores // Sixth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Praha and Kutnà Hora, October 2–5, 1973 / ed. by J. Konta. Praha : Univerzita Karlova, Praha, 1975. p. 119–134.
  key words: nickel, clay minerals, pimelite, kerolite, nepouite, bauxite, oolitic iron ore, Goleš, Ba, Neon Kokkinon, Marmara, Yugoslavia, Greece
 122. Rare-earth elements in some Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Roaldset E. // Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite : IX International manifestation of ICSOBA [Dubrovnik, 20 – 22 October 1975] : Abstracts. [Zagreb]: Yugoslav Academy of Sciences and Arts ; ICSOBA, 1975. p. 28.
  key words: rare-earth elements, karstic bauxite deposits, Mediterranean
 123. Trace elements in some karstic bauxite deposits of Ariège and Var (Southern France) / Caillère S., Maksimović Z., Pobeguin Th. // Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite : IX International manifestation of ICSOBA [Dubrovnik, 20 – 22 October 1975] : Abstracts. [Zagreb] : Yugoslav Academy of Sciences and Arts : ICSOBA, 1975. p. 42.
  key words: karstic bauxites, trace elements, Ariège, Var, France
 124. 1976
 125. Александр Павлович Виноградов (22. август 1895 – 16. нoвембар 1975) : [некpoлoг] / Савић П., Максимовић З. // Годишњак САНУ за 1975. ISSN 0351–0336. 82 (1976) 199–200.
  key words: Vinogradov Aleksandr Pavlovich, geochemistry, in memoriam
 126. Les elements en traces dans quelques bauxites karstiques de l’Ariège et du Var / Caillère S., Maksimović Z., Pobeguin Th. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 13 (1976) 233–252.
  Свеска носи наслов: Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite [Dubrovnik, Yugoslavia, Oct. 20/22, 1975].
  key words: trace elements, geochemistry, mineralogy, karstic bauxites, Ariège, Var, France
 127. Genesis of some Mediterranean karstic bauxite deposits // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 13 (1976) 1–14.
  Свеска носи наслов: Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite [Dubrovnik, Yugoslavia, Oct. 20/22, 1975].
  key words: karstic bauxites, trace elements, genesis of bauxite, weathering crust, Cretaceous, Paleogene, Mediterranean
 128. Lanthanide elements in some Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Roaldset E. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 13 (1976) 199–220.
  Свеска носи наслов: Symposium on advances in geology, geochemistry, and treatment of bauxite [Dubrovnik, Yugoslavia, Oct. 20/22, 1975].
  key words: lanthanides, geochemistry, mineralogy, karstic bauxites, Mediterranean
 129. Mikroelementi u nekim našim ležištima boksita i njihov značaj. – Summary: Trace elements in some Yugoslav bauxite deposits and their significance // IV jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita [Hercegnovi, od 11. do 14. X 1976]. [Novi Sad] : Prosveta, 1976. Str. 29–33.
  key words: trace elements, bauxite, bauxite deposit, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Yugoslavia
 130. Саопштење проф. др Зорана Максимовића у Одељењу природно-математичких наука : [Приступно саопштење поводом избора за дописног члана] // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 300 : 40 (1976) 128–132.
  key words: geochemistry, ultrabasic rocks, weathering crust, nickel minerals, hydrothermal alteration, takovite, nimesite
 131. Živa u različitim genetskim tipovima ležišta magnezita. – Summary: Mercury in magnesite deposits of different genetic types / Maksimović Z., Dangić A. // 8. Jugoslovenski geološki kongres. Knj. 1. Ljubljana : Slovensko geološko društvo, 1976. Str. 163–178.
  key words: mercury, magnesite, magnesite deposit, fossil weathering crust, hydrothermal-vein type, hydrothermal-metasomatic type, hydrothermalsedimentary type, Serbia
 132. 1977
 133. Фосилне коре распадања у Југославији и њихов значaј у рeшавању извесних геолошких проблема. – Summary: Fossil weathering crusts in Yugoslavia and their significance in the solution of some geological problems // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 302 : 42 (1977) 119–138.
  key words: fossil weathering crust, ultrabasic rocks, Paleozoic, Mesozoic, Paleogene, kaolin, karstic bauxites, Goleš, Radočelo, Bare, Čikatovo, Yugoslavia
 134. Fossil weathering crusts in Yugoslavia / Maksimović Z., Ivanov T., Antonijević I. // 6th Colloquium on the geology of the Aegean region : Collected Abstracts [Athens] : Institute of Geological and Mining Research, 1977. p. 132.
  key words: fossil weathering crust, Yugoslavia
 135. Fossil weathering crusts in Yugoslavia and some geological problems // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 56 : 15 (1977) 119–130.
  key words: fossil weathering crust, Paleozoic, Mesozoic, Paleogene, Goleš, Radočelo, Čikatovo, Bare, Distomon, Yugoslavia, Greece
 136. Geochemical and mineralogical study of “white bauxites” from Bijele Poljane, Montenegro (Yugoslavia) // Seventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Karlovy Vary : September 28 – October 3, 1976 : [Sborník referátů] / Edited by J. Konta. Praha : Univerzita Karlova, 1977. p. 253–261.
  key words: white bauxite, trace elements, geochemistry, mineralogy, kaolinite, boehmite, bauxitization, Lower Cretaceous, Bijele Poljane, Montenegro
 137. Geochemical Study of an Overturned Bauxite Deposit in Les Codouls (S. France) / Maksimović Z., De Weisse G. // Joint Meeting CMS and ICSOBA [14th – 20th August 1977] : Abstracts. [Kingstone] : Clay Minerals Society, 1977. p. 26.
  key words: bauxite, trace elements, geochemistry, Jurassic, Les Codouls, France
 138. Ni-монтморијонит код Врњачке Бање и његова генеза. – Summary: Ni-montmorillonite near Vrnjačka Banja and its genesis // Записници Српског геолошког друштва за 1975. и 1976. годину. ISSN 0372–9966. (1977) 57–59.
  key words: nickel-montmorillonite, weathering crust, X-ray diffraction, chemistry, structural formula, genesis, Vrnjačka Banja, Serbia
 139. Приказ [IV] Конгреса IAGOD – 1974 у Варни. – Summary: Report on the Congress of I.A.G.O.D. in Varna 1974 / Блечић Н., Карамата С., Максимовић З. // Записници Српског геолошког друштва за 1975. и 1976. годину. ISSN 0372–9966. (1977) 35–40.
  key words: Congress IAGOD, Varna, Bulgaria
 140. Properties and Genesis of Brindleyite // Joint Meeting CMS and ICSOBA [14th – 20th August 1977] : Abstracts. [Kingstone] : Clay Minerals Society, 1977. p. 7.
  key words: brindleyite, clay minerals, structural formula, nickel, genesis, Marmara, Greece
 141. The study of trace elements in magnesite deposits of different genetic types / Maksimović Z., Dangić A. // Problems of ore deposition : Fourth Symposium of the International Association on the Genesis of Ore Deposits. Varna, 1974 / Editor B. Bogdanov. Vol. 2. Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 1977. p. 387–394.
  key words: trace elements, magnesite, magnesite deposit, genetic types
 142. Stream transport and sedimentation in Europe // National waste terminal storage program : Conference on waste-rock interactions : Report [July 6–7, 1977] : University Park. The Pennsylvania State University (Materials Research Laboratory), [University Park] : [The Pennsylvania State University], 1977. p. 49.
  key words: radioactive waste, cesium-137, Iron Gate, Danube, Serbia
 143. 1978
 144. Brindleyite, a nickel-rich aluminous serpentine mineral analogous to berthierine / Maksimović Z., Bish D. L. // American Mineralogist. ISSN 0003–004X. 63 (1978) 484–489.
  key words: brindleyite, new mineral, nickel, serpentine, berthierine, nimesite, Marmara, Greece, Brindley G. W.
 145. Étude minéralogique et géochimique des bauxites à nodules complexes du gisement de Blanquette W, près Le Thoronet (Var) / Caillère S., Dietrich J. E., Maksimović Z., Pobeguin Th. // 4th International Congress for the Study of Bauxites, Alumina and Aluminum (ICSOBA) : [Athens, October 9–12 1978]. Vol. 1, Bauxites : [Athens] : National Technical University, 1978. p. 77–91.
  key words: bauxite, boehmite, kaolinite, complex nodule, Blanquette W., Le Thoronet, Var, France
 146. Geohemijske karakteristike vulkanskih stena Kopaonika. – Summary: Geochemical study of the volcanic rocks of the Kopaonik Mountain area (Yugoslavia) / Maksimović Z., Dangić A., Mićić I. // Zbornik radova IX kongresa geologa Jugoslavije, Sarajevo, 1978. Tuzla : „Univerzal“, 1978. Str. 282–291.
  key words: geochemistry, volcanic rocks, trace elements, lead, zinc, copper, Miocene, Kopaonik, Serbia
 147. Nickel in karstic environment: in bauxites and in karstic nickel deposits // Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières. Section 2, Géologie des gîtes minéraux. ISSN 0153–6540. 3 (1978) 173–183.
  Извод у: Colloque sur la minéralogie, géochimie, géologie des minéraux et minerais nickelifères latéritiques, Orléans 17–18 juillet 1978 : (À l’occasion du Centième anniversaire de la Société française de minéralogie et cristallographie). Nancy : École nationale supérieure de géologie ; Orléans : Service géologique national B.R.G.M., 1978. p. 5–6.
  key words: nickel, trace elements, karstic bauxites, karstic nickel deposit, weathering crust, Cretaceous, Paleogene, Balkan Peninsula
 148. Minerals of the rare earth elements in karstic bauxites : synchisite-(Nd), a new mineral from Grebnik deposit / Maksimović Z., Pantó Gy. // 4th International Congress for the Study of Bauxites, Alumina and Aluminum (ICSOBA). Vol. 2, Bauxites : [Athens, October 9–12 1978]. [Athens] : National Technical University, 1978. p. 540–552.
  key words: synchisite-(Nd), new mineral, bastnaesite-(La), monazite, rare earth elements, karstic bauxites, Grebnik, Kosovo, Marmara, Greece, Serbia
 149. Prilog geohemijskom proučavanju boksita Jamajke i metaboksita ostrva Naksos (Grčka) // III Skup sedimentologa Jugoslavije Zagreb [14. i 15. 6. 1978] : sažeci predavanja. Zagreb : Hrvatsko geološko društvo, 1978. Str. 7.
  key words: geochemistry, trace elements, bauxite, metabauxite, Jamaica, Naxos, Greece
 150. The Primary Kaolin Deposits of Yugoslavia / Maksimović Z., Nikolić D. // Schriftenreihe für geologische Wissenschaften. ISSN 0323–8946. 11 (1978) 179–196.
  key words: kaolin, halloysite, weathering crust, hydrothermal deposits, ultramafic rocks, volcanic rocks, primary deposits, Paleogene, Yugoslavia
 151. A study of chromium-bearing kaolinite from Teslić, Yugoslavia / Maksimović Z., White J. L., Logar M. // 6th International Clay Conference : Book of Summaries. Oxford : Oxford University, 1978. p. 754.
  key words: chromium-bearing kaolinite, Teslić, Bosnia
 152. The study of some bauxites by electron microprobe / Maksimović Z., Pantó Gy. // I International symposium on applied methods of local microanalysis : Abstracts. Belgrade : Belgrade University. Faculty of Mining and Geology, 1978. p. 19–22.
  key words: bauxite, electron microprobe
 153. The study of spinellides from ultramafic rocks of Yugoslavia by electron microprobe / Maksimović Z., Majer V. // I International symposium on applied methods of local microanalysis : Abstracts. Belgrade : Belgrade University. Faculty of Mining and Geology, 1978. p. 12–14.
  key words: spinellides, ultramafic rocks, electron microprobe, Yugoslavia
 154. Trace element abundances of the aquiferous rocks in Kufra basin (Libyan Arab Republic) / Maksimović Z., Eskangi A. M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 61 : 17 (1978) 11–24.
  key words: trace elements, mineralogy, aquiferous rocks, sandstone, clayey sediments, groundwaters, Mesozoic, Quaternary, Kufra basin, Libyan Arab Republic
 155. Trace elements in groundwaters of the Кufrа basin (Libyan Arab Republic) / Maksimović Z., Eskangi A. M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 61 : 17 (1978) 73–93.
  key words: trace elements, groundwaters, salinity, aquiferous rocks, Kufra basin, Libyan Arab Republic
 156. 1979
 157. The accessory spinellides of the two major zones of ultramafic rocks in Yugoslavia / Maksimović Z., Majer V. // International ophiolite symposium [Nicosia, Cyprus, 1–8 april, 1979] : Abstracts of papers submitted. [Nicosia] : Geological Survey Department, 1979. p. 48.
  key words: spinellides, ultramafic rocks, accessory minerals, Dinarides, Yugoslavia
 158. Chromium-bearing tosudite from Takovo, Yugoslavia / Maksimović Z., Brindley G. W. // 28th Annual Clay Mineral Conference : Abstracts. Macon, Georgia : Clay Minerals Society, 1979. p. 51.
  key words: chromium-bearing tosudite, Takovo, Yugoslavia
 159. Genetski оdnos između karstnih boksita i каrstnih ležišta nikla // V jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : Izvodi referata. Sarajevo : „Energoinvest“ ; Vlasenica : Rudnici boksita Vlasenica, 1979. Str. 99.
  key words: karstic bauxites, karstic nickel deposit, genesis
 160. Geochemical study of the Marmara bauxite deposit: implication for the genesis of brindleyite // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 15 (1979) 123–131.
  key words: geochemistry, mineralogy, nickel, copper, rare earth elements, bauxite, brindleyite, Marmara, Greece
 161. Geochemical study of an overturned bauxite deposit in Les Codouls (S. France) / Maksimović Z., De Weisse G. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 15 (1979) 109–120.
  key words: geochemistry, mineralogy, bauxite, Les Codouls, France
 162. Хромни каолинит и хромни дикит из околине Теслића. – Summary: Chromium-kaolinite and chromium-dickite from Teslić (Yugoslavia) / Максимовић З., Логар М. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 313 : 45 (1973) 15–23.
  key words: chromium-bearing kaolinite, chromium-bearing dickite, hydrothermal alteration, ultramafic rocks, Teslić, Bosnia
 163. Kora raspadanja nа gabru kod Teslića / Dangić A., Maksimović Z. // V jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : Izvodi referata. Sarajevo : „Energoinvest“ ; Vlasenica : Rudnici boksita Vlasenica, 1979. Str. 97.
  key words: gabbro, weathering crust, Teslić, Bosnia
 164. Mineralogy and distribution of trace elements in some lateritic nickel deposits // International seminar on lateritisation processes : Abstracts of papers. Trivandrum, India : Indian national committee for international geological correlation programme. Geological survey of India, 1979. p. 19–21.
  key words: trace elements, nickel, mineralogy, geochemistry, lateritic deposits, weathering, ultramafic rocks
 165. Poreklo elemenata retkih zemalja u boksitima Grebnika // V jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : Izvodi referata. Sarajevo : „Energoinvest“ ; Vlasenica : Rudnici boksita Vlasenica, 1979. Str. 79.
  key words: rare earth elements, origin of elements, bauxite, Grebnik, Kosovo, Serbia
 166. 1980
 167. Bastnäsite-(La) and monazite-(Nd), a new variety of monazite, from the Marmara bauxite deposit (Greece) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 72 : 20 (1980) 35–42.
  key words: bastnaesite-(La), monazite-(Nd), new variety, rare earth elements, bauxite, Marmara, Greece
 168. Hydrothermal alteration of a serpentinite near Takovo, Yugoslavia, to chromiumbearing illite/smectite, kaolinite, tosudite, and halloysite / Maksimović Z., Brindley G. W. // Clays and Clay Minerals. ISSN 0009–8604. 28 : 4 (1980) 295–302.
  key words: serpentinite, chromium-bearing illite/smectite, chromiumbearing kaolinite, chromium-bearing tosudite, chromium-bearing halloysite, hydrothermal alteration, Takovo, Serbia
 169. Неутронска активациона анализа лантанида у домаћим бокситима. – Summary: Neutron activation analysis of lanthanides in domestic bauxites / Коички С., Коички А., Максимовић З. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 317 : 46 (1980) 37–48.
  key words: neutron activation analysis, lanthanides, bauxite, Grabica, Vlasenica, Bosnia
 170. The origin of yttrium and lanthanides in karstic bauxites of the Grebnik Mountain, Yugoslavia // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 72 : 20 (1980) 1–6.
  key words: yttrium, lanthanides, origin of elements, karstic bauxites, neutron activation analysis, Grebnik, Kosovo, Serbia
 171. Problemi geneze magnezita u ultramafičnim kompleksima / Maksimović Z., Dangić A. // Alteracija stena i minerala : 100 godina geološke škole i nauke u Srbiji. Beograd, 11–12. decembar 1980 : Simpozijum. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1980. Str. 204–206.
  key words: magnesite, ultramafic rocks, genesis of magnesite, infiltration type, hydrothermal-vein type, hydrothermal-sedimentary type
 172. Starost fosilnih kora raspadanja na Kosovu / Maksimović Z., Radoičić R. // Alteracija stena i minerala : 100 godina geološke škole i nauke u Srbiji. Beograd, 11–12. decembar 1980 : Simpozijum. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1980. Str. 39–43.
  key words: fossil weathering crust, age, Cretaceous, Paleogene, Grebnik, Drenica, Crnoljevo, Kosovo, Serbia
 173. Tipovi razvića fosilnih kora raspadanja na ultramafičnim stenama Balkanskog poluostrva // Alteracija stena i minerala : 100 godina geološke škole i nauke u Srbiji. Beograd, 11–12. decembar 1980 : Simpozijium. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1980. Str. 18–35.
  key words: fossil weathering crust, ultramafic rocks, nickel, magnesite, Upper Carboniferous, Lower Cretaceous, Paleogene, Pliocene, Balkan Peninsula
 174. 1981
 175. Accessory spinels of two main zones of Alpine ultramafic rocks in Yugoslavia / Maksimović Z., Majer V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 75 : 21 (1981) 47–58.
  key words: spinel, accessory minerals, Alpine-type ultramafic rocks, electron microprobe, Dinarides, Yugoslavia
 176. Ancient weathering sequences and weathering types of ultramafic rocks in SE Europe // 7th International Clay Conference [Bologna and Pavia, 6–12 September 1981] : Abstracts. [Bologna] : Italian Group of AIPEA, 1981. p. 192–193.
  key words: ultramafic rocks, weathering, weathering sequences, weathering types, nickel, magnesite, Carboniferous, Lower Cretaceous, Paleogene, Southeastern Europe
 177. Chromium-bearing dickite and chromium-bearing kaolinite from Teslić, Yugoslavia / Maksimović Z., White J. L., Logar M. // Clays and Clay Minerals. ISSN 0009–8604. 29: 3 (1981) 213–218.
  key words: chromium-bearing dickite, chromium-bearing kaolinite, infrared spectra, optical absorption, Teslić, Bosnia
 178. Geohemijske provincije u Jugoslaviji i endemska nefropatija. – Summary: Geochemical provinces in Yugoslavia and endemic nephropathy // I kongres nefrologa Jugoslavije: Zbornik radova. Beograd : Savez lekarskih društava Jugoslavije : Udruženje nefrologa Jugoslavije : Nefrološka sekcija Srpskog lekarskog društva, 1981. Str. 52–60.
  key words: geochemical province, endemic nephropathy, lead, copper, Cretaceous, Tertiary, West Morava river, South Morava river, Yugoslavia
 179. Glavni niklonosni minerali u ležištu Fe-Ni ruda Ržanovo i Studena Voda / Maksimović Z., Pantó Gy. // Savetovanje о lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije: Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo]
  key words: nickeliferous minerals, iron-nickel ore, Ržanovo, Studena Voda, Macedonia
 180. Hronika povodom proslave 100. godišnjice geološke škole i nаukе na Beogradskom univerzitetu (1880—1980). – Résumé: Chronique à propos du centenaire de l’école et de la science géologique à l’Université de Belgrade (1880–1980) / Stevanović P., Maksimović Z., Marković M. // Гласник Природњачког музеја. Серија А, Геолошке науке. ISSN 0353–5193. 36 (1981) 103–117.
  key words: jubilee, geological school, geological science, Belgrade University
 181. Neodimian goyazite in the bauxite deposit of Vlasenica (Yugoslavia) / Maksimović Z., Pantó Gy. // The 12th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association [Bucharest, September 8–13 1981]. [Bucharest] : Institute of geology and geophysics, 1981. p. 384–385.
  key words: neodymian-goyazite, bauxite, trace elements, electron microprobe, Lower Cretaceous, Vlasenica, Bosnia
 182. Nickel-bearing phlogopite from the nickel-iron deposit Studena Voda (Macedonia) // Godišnjak Jugoslavenskog centra za kristalografiju. ISSN 0351–3262. 16 : 1–4 (1981) 73. [Izvod]
  key words: nickel-bearing phlogopite, structural formula, nickel-iron deposit, Studena Voda, Macedonia
 183. Niklonosni lateriti Jugoslavije: starost, tipovi i uslovi postanka // Savetovanje о lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije : Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo]
  key words: nickel-bearing laterite, age, types of laterites, conditions of laterite formation, Yugoslavia
 184. Проблеми генезе магнезита у ултрамафитским комплексима Југославије и Грчке. – Summary: The problems of genesis of magnesites in the ultramafic complexes of Yugoslavia and Greece // Максимовић З., Дангић A. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 329 : 48 (1981) 135–146.
  key words: magnesite, ultramafic rocks, genesis of magnesite, weathering crust, infiltration type, hydrothermal-vein type, hydrothermal-metasomatic type, hydrothermal-sedimentary type, Serbia, Bosnia, Greece
 185. Relikti donjokredne kore raspadanja ultramafita u ležištu Fe-Ni ruda Ržanovo-Studena Voda / Maksimović Z., Božinov D., Boev В. // Savetovanje o lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije : Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo]
  key words: weathering crust, ultramafic rocks, Lower Cretaceous, nickeliron deposit, Ržanovo, Studena Voda, Macedonia
 186. Relikti donjokredne kore raspadanja ultramafita i mafita SZ od Zvornika / Maksimović Z., Dangić A., Ranković M. // Savetovanje о lateritskim Fe-Ni rudama Jugoslavije : Izvodi referata. Kavadarci : [b. i.], 1981. [Umnoženo].
  key words: weathering crust, ultramafic rocks, mafic rocks, Zvornik, Bosnia
 187. Synchisite-(Nd) from Grebnik bauxite deposit (Yugoslavia). – Резюме: (Nd)-синхизит из бокситового месторождения Гребник (Югославия) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae. ISSN 0001–5695 24 : 2–4 (1981) 217–222.
  key words: synchisite-(Nd), new mineral, rare earthe elements, electron microprobe, bauxite, Grebnik, Kosovo, Yugoslavia
 188. Types of the fossil weathering of ultramafic rocks in SE Europe // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 75 : 21(1981) 13–26.
  key words: fossil weathering, weathering types, hydrothermal alteration, nickel, magnesite, ultramafic rocks, Upper Carboniferous, Lower Cretaceous, Paleogene, Goleš, Čikatovo, Euboea, Serbia, Greece, Southeastern Europe
 189. Зависност хемијског састава оливина од услова постанка матичних стена. – Summary: Composition of olivine as a function of the conditions of genesis / Коломејцева-Јовановић Л., Максимовић З. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 329 : 48 (1981) 95–109.
  key words: olivine, chemical composition, trace elements, ultramafic rocks, meteorites, parent rock
 190. Зависимость химического состава оливинов от условий генезиса / Максимович З., Коломейцева-Йованович Л. // The 12th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association. [Bucharest, September 8–13 1981]. [Bucharest]: Institute of geology and geophysics, 1981. p. 348–349.
  key words: olivine, chemical composition, genetic conditions, trace elements, ultramafic rocks, meteorites
 191. 1982
 192. Mercury in Neogene hydrothermal systems in the Balkan Peninsula and genesis of magnesites / Maksimović Z., Dangić A. // VI Symposium of the International association on the genesis of ore deposits (I.A.G.O.D.) : Collected abstracts [Tbilisi, September 6–12 1982]. [Tbilisi] : I.A.G.O.D, 1982. p. 32–33.
  key words: mercury, magnesite, ultramafic rocks, hydrothermal systems, Neogene, Balkan Peninsula
 193. Mineralogija itrijuma i lantanida u mediteranskim karstnim boksitima. – Summary: Mineralogy of yttrium and lanthanides in the Mediterranean karstic bauxites // Zbornik radova X jubilarnog kongresa geologa Jugoslavije, Budva. Knj. 1. Sarajevo : Svjetlost, 1982. Str. 309–318.
  key words: mineralogy, yttrium, lanthanides, synchisite-(Nd), bastnaesite-(La), monazite-(Nd), goyazite-(Nd), karstic bauxites, Mediterranean
 194. Nickel-bearing phlogopite from the nickel-iron deposit Studena Voda (Macedonia) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 80 : 22 (1982) 1–6 [+ 3 Fig.].
  key words: nickel-bearing phlogopite, nickel-iron deposit, X-ray diffraction, electron microprobe, Studena Voda, Macedonia
 195. Oxygen isotope study of chromium-bearing kaolinite and dickite from Teslić, Yugoslavia / Shieh Yuch-Ning, Maksimović Z. // Clays and Clay Minerals. ISSN 0009–8604. 30 : 4 (1982) 318–320.
  key words: oxygen isotopes, chromium-bearing kaolinite, chromiumbearing dickite, ultramafic rocks, hydrothermal alteration, weathering, Teslić, Bosnia
 196. Стојан Павловић : (14. јун 1903 – 12. септембар 1981) : [Некролог] // Годишњак САНУ за 1981. ISSN 0351–0336. 88 (1982) 407–409.
  key words: Pavlović Stojan, mineralogist, academician, in memoriam
 197. Termička istorija peridotita iz ultramafitskih masiva centralnih i unutrašnjih Dinarida. – Summary: The thermal history of peridotites from Central and Inner Dinarides / Maksimović Z., Kolomejceva-Jovanović L. // Zbornik radova X jubilarnog kongresa geologa Jugoslavije, Budva. Knj. 1. Sarajevo : Svjetlost, 1982. Str. 319–327.
  key words: olivine, spinel, peridotite, ultramafic rocks, thermal history, geothermometer, Dinarides
 198. The main nickel-bearing phases in the Ržanovo deposit, Yugoslavia : chlorite, talc, stilpnomelane and magnesioriebeckite / Maksimović Z., Pantó Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 82 : 23 (1984) 77–96.
  key words: nickel-bearing minerals, chlorite, talc, stilpnomelane, magne sioriebeckite, nickel-iron deposit, X-ray diffraction, electron microprobe, Ržanovo, Macedonia
 199. Руде везане за фосилне коре распадања у Драгачеву и околини // Истраживања и могућности коришћења минерално-сировинског потенцијала Драгачева и околине: зборник са саветовања [Гуча, 4. и 5. XI 1982]. [Краљево] : Oрганизациони одбор Саветовања, 1982. Стр. 51–54.
  key words: nickel, magnesite, fossil weathering crust, ore, Lower Cretaceous, Paleogene, Dragačevo, Serbia
 200. 1983
 201. Sedimentological and geochemical aspects of the origin of karstic bauxites from Vlasenica area (Yugoslavia) / Maksimović Z., Šćavničar B., Dangić A. // 4th International Association of Sedimentologists (I. A. S.) Regional Meeting, Split, 1983 : Abstracts. Split : International Assocoation of Sedimentologists, 1983. p. 102–103.
  key words: sedimentology, geochemistry, detrital minerals, karstic bauxites, Vlasenica, Bosnia
 202. Hidroliza olivina iz dunita Goleša / Maksimović Z., Nikolić V., Todorović M. // Referati I simpozijuma Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju J.A.M. Aranđelovac : Savez geoloških društava SFRJ : Jugoslovenska asocijacija za mineralogiju, 1983. Str. 340.
  key words: olivine, dunite, hydrolysis, Goleš, Kosovo, Serbia
 203. Minerali elemenata retkih zemalja u jurskim boksitima Crne Gore : hidroksilbastnezit-( Nd), novi mineral iz grupe bastnezita / Maksimović Z., Pantó Gy. // Referati I simpozijuma Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju J.A.M. Aranđelovac : Savez geoloških društava SFRJ : Jugoslovenska asocijacija za mineralogiju, 1983. Str. 342.
  key words: new mineral, hydroxyl-bastnaesite, neodymium, bastnaesite, bauxite, rare-earth elements, Jurassic, Montenegro
 204. Mineralogy of yttrium and lanthanide elements in karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Pantó Gy. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 18 (1983) 191–200.
  Свеска носи наслов: 5th International Congress of ICSOBA, Zagreb, Sept. 26/28, 1983
  key words: yttrium, lanthanide elements, mineralogy, authigenic minerals, karstic bauxites
 205. The origin of karstic bauxites from the Vlasenica area, Yugoslavia. – Izvod: Poreklo karstnih boksita iz boksitnog područja Vlasenica / Maksimović Z., Šćavničar B., Dangić A. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 18 (1983) 29–38.
  Свеска носи наслов: 5th International Congress of ICSOBA, Zagreb, Sept. 26/28, 1983
  key words: yttrium, lanthanide elements, trace elements, detrital minerals, karstic bauxites, weathering crust, Lower Cretaceous, Vlasenica, Bosnia
 206. Perspektivnost zapadne Srbije u pogledu otkrivanja ležišta nikla karstnog i nontronitskog tipa. – Abstract: Perspectives of discovery of the nickel deposits of karstic and nontronite type in Western Serbia // Savremeni problemi tehnologije materijala. Titovo Užice : Regionalna privredna komora ; Beograd : Republička zajednica nauke, 1983. Str. 95–102.
  key words: nickel, nickel deposit, karstic type, nontronite type, weathering crust, ultrabasic rocks, Serbia
 207. Reworked lateritic bauxites of Triassic age near the village Ljuša, Bosnia, Yugoslavia. – Izvod: Pretaloženi lateritski boksiti trijaske starosti blizu sela Ljuše u Bosni / Trubelja F., Maksimović Z. // Travaux ICSOBA. ISSN 0350–7548. 18 (1983) 51–59.
  Свеска носи наслов: 5th International Congress of ICSOBA, Zagreb, Sept. 26/28, 1983
  key words: trace elements, mineral composition, weathering, lateritic bauxites, reworked bauxites, spilite-keratophyres, Triassic, Ljuša, Bosnia
 208. 1984
 209. Balkan Endemic Nephropathy in Yugoslavia and Geochemical Studies / Maksimović Z., Radovanović Z. // Trace Substances in Environmental Health. ISSN 0361–5162. 18 (1984) 230–236.
  key words: endemic nephropathy, geochemistry, geochemical province, river sediments, groundwaters, etiology, Yugoslavia, Balkan Peninsula
 210. Geochemical aspects of the genesis of karstic bauxite deposits // 27th International Geological Congress, Moscow 1984 : Abstracts. Vol. 6. Moscow : [s. n.], 1984. p. 200.
  key words: geochemistry, karstic bauxites, genesis of bauxite
 211. Geochemical processes in the upper mantle with reference to spinel peridotites in the Balkan Peninsula / Maksimović Z., Jovanović L. // 27th International Geological Congress, Moscow 1984 : Abstracts. Vol. 5. Moscow : [s. n.], 1984. p. 342.
  key words: geochemical processes, upper mantle, spinel peridotite, Balkan Peninsula
 212. Geohemijski aspekti porekla i geneze boksita Vlasenice. – Summary: Geochemical aspects of the origin and genesis of bauxites from Vlasenica area (Yugoslavia) / Maksimović Z., Dangić A. // Radovi / ANUBIH. Odeljenje tehničkih nauka. ISSN 0350–008X. 75 : 8 (1984) 139–151.
  Свеска носи наслов: Zbornik radova povodom jubileja akademika Radoslava Jovanovića
  key words: geochemistry, trace elements, rare earth elements, relict minerals, bauxite, weathering, origin, genesis of bauxite, Lower Cretaceous, Vlasenica, Bosnia
 213. Mercury in Neogene hydrothermal systems in the Balkan Peninsula and genesis of magnesites / Maksimović Z., Dangić A. // International Association on the Genesis of Ore Deposits. (IAGOD) Symposium : Proceedings of the 6. quadrennial Symp. held in Tbilisi, USSR, Sept. 6–12, 1982. Vol. 1, Papers presented at the Symp. on topics related to general problems of ore deposits. Stuttgart : E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Science Publishers, 1984. p. 149–153.
  (Proceedings of the Quadrennial IAGOD Symposia)
  key words: mercury, magnesite, ultrabasic rocks, weathering crust, hydrothermal systems, genesis of magnesite, Neogene, Balkan Peninsula
 214. The thermal evolution of the ultrabasites in the Central and Internal Dinarides (Yugoslavia) / Maksimović Z., Jovanović L. // Geochemistry International. ISSN 0016–7029. 21 : 2 (1984) 59–70.
  key words: olivine, spinel, ultrabasites, geothermometer, thermal evolution, Dinarides, Yugoslavia
 215. Термическая эволюция ултраосновных пород Централных и Внутренних Динарид (Югославия). – Summary: Thermal history of peridotites from Central and Inner Dinarides in Yugoslavia / Максимович З., Јованович Л. // Геохимия. ISSN 0016–7525. 2 (1984) 147–159.
  key words: olivine, spinel, ultrabasites, geothermometer, thermal evolution, Dinarides, Yugoslavia
 216. 1985
 217. Geochemistry of diaspore and corundum-bearing metabauxites from Naxos, Greece / Feenstra A., Maksimović Z. // Metamorphism of bauxites on Naxos, Greece / A. Feenstra. Utrecht : Instituut voor Aardwetenschappen der Rijksuniversiteit, 1985. p. 137–206.
  (Geologica Ultraiectina, n. 39)
  Из садржаја: Chapter 4 : Major and trace element chemistry, and geochemical evidence of a Jurassic stratigraphic age, 137–173 ; Chapter 5 : The existence of premetamorphic trace element patterns in amphibolite facies metabauxite lenses and their use as geochemical top and bottom indicators, 175–206 / Feenstra A., Maksimović Z.
  key words: geochemistry, metabauxite, diaspore, corundum, amphibolite facies, geochemical indicators, Naxos, Greece
 218. Геохемијска проучавања и ендемска нефропатија. – Summary: Geochemical studies and endemic nephropathy // III Симпозијум о ендемској нефропатији, 29. и 30. октобра 1982 / уредник Сава Петковић. Београд : Српска академија наука и уметности, 1985. Стр. 120–130.
  (Научни скупови / САНУ, 23 ; Одељење медицинских наука, 3)
  key words: geochemistry, endemic nephropathy, selenium, soil, drinking water
 219. Hydroxyl-bastnaesite-(Nd), a new mineral from Montenegro, Yugoslavia / Maksimović Z., Pantó Gy. // Mineralogical Magazine. ISSN 0026–461X. 49 (1985) 717–720.
  key words: hydroxyl-bastnaesite-(Nd), new mineral, neodymium, rare earth elements, bastnaesite, karstic bauxites, Nikšić, Montenegro
 220. Neodymian Goyazite in the Bauxite Deposit of Vlasenica, Yugoslavia. – Zusammenfassung: Nd-haltiger Goyazite in Bauxitlager von Vlasenica, Jugoslawien / Maksimović Z., Pantó Gy. // TMPM Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen. ISSN 0041–3763. 34 (1985) 159–165.
  key words: goyazite, neodymium, rare earth elements, bauxite, electron microprobe, Vlasenica, Bosnia
 221. Occurrence and genesis of bastnaesites and hydroxylbastnaesites in the Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Pantó Gy. // International Symposium on Bauxite Prospecting and Mining, Tapolca (Hungary) October 2-5, 1985. [s. l.] : [ICSOBA], 1985. p. 42.
  key words: hydroxyl-bastnaesite, bastnaesite, new mineral, genesis, karstic bauxites, Mediterranean
 222. Premetamorphic trace element patterns in amphibolite facies metabauxites from Naxos, Greece / Feenstra A., Maksimović Z. // International Symposium on Bauxite Prospecting and Mining, Tapolca (Hungary) October 2–5, 1985. [s. l.] : [ICSOBA], 1985. p. 23.
  key words: trace elements, amphibolite facies, metabauxite, Naxos, Greece
 223. Savremeni problemi geohemije životne sredine // Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine : 17–19. januar 1985, Beograd : knjiga radova (izvodi). Beograd : Srpsko hemijsko društvo, 1985. Str. 17–18.
  key words: geochemistry, trace elements, selenium, environment, ecology
 224. Selenium in certain river sediments in Serbia (Yugoslavia) / Maksimović Z., Ršumović M., Radošević P. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 90 : 26 (1985) 101–108.
  key words: selenium, river sediments, West Morava river, South Morava river, Great Morava river, Kolubara, Timok, Serbia
 225. The use of trace elements to explain the genesis of karstic bauxite deposits // International Clay Conference : Abstracts. Denver : Clay Minerals Society, 1985. p. 149.
  key words: trace elements, karstic bauxites, genesis
 226. X-ray powder data and unit cell of natural hydroxyl-bastnaesite-(Nd) / Farkas L., Maksimović Z., Pantó Gy. // Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte. ISSN 0028–3649. 7 (1985) 298–304.
  key words: hydroxyl-bastnaesite-(Nd), bastnaesite, unit cell, X-ray diffraction, electron microprobe, Zagrad, Montenegro
 227. 1986
 228. Geochemical study of the granitoid rocks of the Kopaonik mountain area (Yugoslavia) / Dangić A., Maksimović Z., Mićić I. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 17–31.
  key words: geochemistry, trace elements, granodiorite, quartzmonzonite, quartzdiorite, granitoid rocks, spectrochemical analysis, Miocene, Kopaonik, Serbia
 229. Geohemijske karakteristike nekih boksita Slovenije. – Summary: Geochemical characteristics of some karstic bauxites from Slovenia, Yugoslavia / Maksimović Z., Buser S. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 33–43.
  key words: geochemistry, karstic bauxites, trace elements, Upper Triassic, Upper Jurassic, Oligocene, Kopitov grič, Logatec, Hrušica, Rudnica, Slovenia
 230. Ležište trijaskog glinovitog boksita u selu Bjelaj kod Bosanskog Petrovca. – Summary: Triassic ore deposit of clayey bauxite in the village of Bjelaj near Bosanski Petrovac / Trubelja F., Papeš J., Maksimović Z. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 219–226.
  key words: clayey bauxite, clay, mineral composition, chemical composition, trace elements, Triassic, Bjelaj, Bosanski Petrovac, Bosnia
 231. Methodology for Geochemical Mapping in Yugoslavia / Pirc S., Maksimović Z. // Proceedings of the 1st International Symposium on Geochemistry and Health held at the Royal Society [London 16–17 April 1985] / Edit. Iain Thornton. [London] : Society for Environmental Geochemistry and Health, 1986. p. 31–44.
  (Monograph Series: Environmental Geochemistry and Health).
  key words: geochemical mapping, methodology, karst, carbonate rocks, trace elements, soil, vegetation, sediments, Yugoslavia
 232. Primena elektronske mikrosonde u rešavanju nekih problema u geologiji // Naučni skup : 30 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, povodom 100 godina SANU : zbornik radova [30–31. oktobar 1986]. [Beograd] : SANU : Društvo za elektronsku mikroskopiju SR Srbije, 1986. Str. 76–82.
  key words: electron microprobe, new mineral, coexisting minerals, peridotite, meteorites, oolithic ores, sulphides, hydrothermal alteration, use in geology
 233. Selen u kredno-tercijarnim eruptivnim stenama Srbije. – Summary: Selenium in the Cretaceous-Tertiary igneous rocks of Serbia / Maksimović Z., Dangić A., Ršumović M., Jović V. // XI kongres geologa Jugoslavije : Tara 1986. Knj. 3, Petrologija, geohemija, tektonika. [Beograd] : Srpsko geološko društvo : Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, 1986. Str. 97–107.
  key words: selenium, igneous rocks, Cretaceous, Tertiary, Rudnik, Željin, Kopaonik, Rogozna, Radan, Timok igneous rock area, Serbia
 234. Selenium in certain river sediments in Yugoslavia / Maksimović Z., Ršumović M., Radošević P. // V skup sedimentologa Jugoslavije [Brioni 2–5. VI 1986] : Sažeci predavanja : Abstracts. [Zagreb] : Hrvatsko geološko društvo, 1986. Str. 77–80.
  key words: selenium, river sediments, Yugoslavia
 235. 1987
 236. Closing temperatures and pressures of lherzolites and harzburgites in the ophiolite complexes of the world / Maksimović Z., Jovanović L. // 5th Meeting of European Geological Societies, Dubrovnik : Book of Abstracts. Belgrade : European Centre for Peace and Development and Union of Geological Societies of Yugoslavia, 1987. p. 57–58.
  key words: lherzolite, harzburgite, ophiolites, temperature, pressure
 237. Composition of Coexisting Minerals of Yugoslav Peridotites and the Problems of Geothermometry and Geobarometry of Two Ultramafic Zones : [abstract] / Maksimović Z., Jovanović L. // Ofioliti. ISSN 0391–2612. 12 : 1 (1987) 253.
  key words: peridotite, ultramafic rocks, geothermometry, geobarometry, coexisting minerals
 238. Genesis of some bauxite deposits in the karst of the Dinarides // 5th Meeting of European Geological Societies, Dubrovnik : Book of Abstracts. Belgrade : European Centre for Peace and Development and Union of Geological Societies of Yugoslavia, 1987. p. 88–89.
  key words: bauxite, karst, genesis of bauxite, Dinarides
 239. Geochemistry of the rare earth elements in the Mediterranean karstic bauxite deposits // 5th Meeting of European Geological Societies, Dubrovnik : Book of Abstracts. Belgrade : European Centre for Peace and Development and Union of Geological Societies of Yugoslavia, 1987. p. 59.
  key words: geochemistry, rare earth elements, karstic bauxites, Mediterranean
 240. Микроелементи у јурским бокситима Црне Горе и њихов генетски значаj. – Summary: Trace elements in the Jurassic bauxites of Montenegro and their genetic significance // Зборник радова посвећен академику Зарији М. Бешићу. Титоград : ЦАНУ, 1987. Стр. 47–60.
  key words: trace elements, lanthanides, bauxite, Jurassic, genetic significance, Nikšićka Župa, Štitovo, Zagrad, Milovići, Montenegro
 241. The Occurrence and Genesis of the Hydroxyl-bastnaesites from Montenegro, Yugoslavia / Maksimović Z., Pantό Gy. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 27 (1987) 15–20 [+ Fig. 1–6].
  key words: hydroxyl-bastnaesite, bastnaesite, neodymium, lanthan, lanthanides, bauxite, occurrence, genesis, Jurassic, Montenegro
 242. Састав коегзистентних минерала перидотита Југославије и проблеми геотермометрије и геобарометрије ултрамафитских зона. – Summary: Composition of coexisting minerals of Yugoslav peridotites and the problems of geothermometry and geobarometry of two ultramafic zones / Максимовић З., Коломејцева-Јовановић Л. // Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. ISSN 0374–7956. 349 : 51 (1987) 21–52.
  key words: coexisting minerals, olivine, orthopyroxenes, clinopyroxenes, spinel, peridotite, ultramafic zones, geothermometry, geobarometry, Yugoslavia
 243. Trace Element Deficiency and Balkan Endemic Nephropathy (BEN) // Etiology of Endemic (Balkan) Nephropathy : Proceedings of the 6th Symposium on Endemic (Balkan) Nephropathy / Ed. by S. Strahinjić and V. Stefanović. Niš, University Press, 1987. p. 43–47.
  key words: trace elements, selenium, deficiency, endemic nephropathy, Balkan
 244. Trijaski glinoviti boksit u selu Bjelaj kod Bosanskog Petrovca : ležište tipa Ariège. – Summary: Triassic clayey bauxite in the village of Bjelaj near Bosanski Petrovac / Trubelja F., Maksimović Z., Papeš J. // Radovi / ANUBiH. Odeljenje tehničkih nauka. ISSN 0350–008X. 82 : 11 (1987) 63–70.
  key words: clayey bauxite, mineral composition, chemical composition, clay, trace elements, Triassic, Bjelaj, Bosanski Petrovac, Bosnia, Ariège, France
 245. 1988
 246. Elementi retkih zemalja u boksitima Vlasenice / Maksimović Z., Dangić A.. // Minerali, stijene – izumrli i živi svijet : Naučni skup : Zbornik rezimea. Sarajevo : Zemaljski muzej BiH, 1988. Str. 12.
  key words: rare earth elements, bauxite, Vlasenica, Bosnia
 247. Генеза медитеранских карстних боксита и карстних лежишта никла : [приступна академска беседа] // Глас / САНУ. Одељење природнo-математичких наука. ISSN 0374–7956. 353 : 52 (1988) 113–132.
  key words: karstic bauxites, karstic nickel deposit, genesis, trace elements, authigenic minerals, new mineral, fossil weathering crust, bauxitization, Mediterranean
 248. Geohemijski kriterijumi za razlikovanje karstnih boksita stvorenih in situ od pretaloženih boksita. – Summary: Geochemical criteria to differentiate karstic bauxites formed in situ from redeposited bauxites // Zbornik radova / VI skup sedimentologa Jugoslavije. [Titograd] : Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore, 1988. Str. 93–100.
  (Geološki glasnik. Posebna izdanja / Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore ; knj. 6)
  key words: karstic bauxites, redeposited bauxites, trace elements, geochemical criteria, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Paleogene
 249. Geothermobarometry and geospeedometry of lherzolites and harzburgites from some ophiolite complexes / Maksimović Z., Jovanović L. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 98 : 30 (1988) 83–95.
  key words: geothermobarometry, geospeedometry, lherzolite, harzburgite, ophiolites, olivine, orthopyroxenes, clinopyroxenes, spinel, chemical composition, temperature, pressure
 250. Način pojavljivanja mikroelemenata u našim boksitima u vezi problema njihovog iskorišćavanja. – Summary: The mode of occurrence of trace elements in Yugoslav bauxites and problem of their utilization / Maksimović Z., Dangić A. // VI jugoslovenski simpozijum о istraživanju i eksploataciji boksita : [Herceg Novi 10–15. oktobra 1988]. [Nikšić] : Univerzitetska riječ : Organizacioni odbor VI jugoslovenskog simpozijuma о istraživanju i eksploataciji boksita, 1988. Str. 61–65.
  key words: trace elements, rare earth elements, sequential analysis, bauxite, utilization, Vlasenica, Bosnia
 251. Problemi geologije kao osnovne prirodne nauke / Maksimović Z., Pantić N. // Prirodno-matematičke nauke danas i u budućnosti / priredili Ž. Čeković i J. Purić. Beograd : Prirodno-matematički fakultet, 1988 [na koricama: 1989], str. 107–118.
  key words: geology, natural science
 252. Проблеми концентрације тешких метала у седиментима и водама река дунавског слива. – Summary: The problems of heavy metal concentration in sediments and waters of the Danube river basin / Максимовић З., Ршумовић М. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 52 (1988) 409–428.
  key words: heavy metals, sediments, mineral composition, geochemical province, river water, Danube river basin
 253. Савремени проблеми геохемије и здравља: дефицит селена. – Summary: Actual problems of geochemistry and health: deficiency of selenium // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 51 (1988) 411–419.
  key words: geochemistry, selenium, deficiency, rock, soil, human health, endemic nephropathy, Keshan disease
 254. 1989
 255. Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in Mediterranean karstic bauxite deposits / Maksimović Z., Pantό Gy. // 28th International Geological Congress : Book of Abstracts. Washington : [s. n.], 1989. p. 352.
  key words: geochemistry, rare earth elements, karstic bauxites, Mediterranean
 256. Deficit selena u životnoj sredini u istočnoj Srbiji (zaječarski region) i moguće posledice na zdravlje / Maksimović Z., Đujić I., Jović V. // Čovek i životna sredina. ISSN 0350–526X. 14 : 4–5 (1989) 24–32.
  key words: selenium, rock, soil, river sediments, domestic animals, blood, scalp hair, environment, human health, Zaječar, Serbia
 257. Dissolution kinetics of olivine and serpentinized olivine / Maksimović Z., Nikolić V., Todorović M. // 3rd International Symposium on kinetics in analytical chemistry : Book of Abstracts. Cavtat : [s. n.], 1989. p. 24.
  key words: olivine, serpentinized olivine, dissolution kinetics
 258. Geothermobarometry and geospeedometry from some ophiolite complexes of the world / Maksimović Z., Jovanović L. // XIV Congress Carpatho-Balkan Geological Association, Sofia 1989. Sofia : [s. n.], 1989. p. 302–305.
  key words: geothermobarometry, geospeedometry, ophiolites
 259. Selen u magmatskim stenama istočne Srbije i sulfidnim mineralima Bora i Majdanpeka / Dangić A., Maksimović Z., Jović V., Ršumović M. // Čovek i životna sredina. ISSN 0350–526X. 14 : 4–5 (1989) 33–37.
  key words: selenium, sulphide minerals, igneous rocks, Bor, Majdanpek, Serbia
 260. Selenium Deficiency and Balkan Endemic Nephropathy (BEN) // International Workshop on Balkan Endemic Nephropathy, Belgrade 1989 : Abstracts. [Belgrade] : [s. n.], 1989. p. 11.
  key words: selenium, deficiency, endemic nephropathy, Balkan
 261. 1990
 262. Contribution to the geochemistry of Hungarian karstic bauxites and the allochtony/ autochtony problem / Maksimović Z., Pantó Gy., Mindszenty A. // Newsletter / IGCP. ISSN 0259–7039. Project 287 : Tethyan bauxites. 3 (1990) 28.
  key words: karstic bauxites, geochemistry, allochtony–autochtony problem, Hungary
 263. Hydrogen and oxygen isotope ratios in hydrous nickel silicates / Miljević N., Maksimović Z., Pezdič J., Van Hook A. // YUMASS-4 : četvrta letnja škola i simpozijum o spektrometriji masa : referati sa savetovanja, Donji Milanovac 17.–21.9.1990 / priredio Kiro F. Zmbov. Donji Milanovac : Institut Boris Kidrič, Vinča : Jugoslovensko društvo za spektrometriju masa : Savez tehničara i tehnologa Jugoslavije, 1990. Str. 82.
  key words: hydrous nickel silicates, isotope ratio, hydrogen, oxygen
 264. Influence of lifestyle and environment pollutants on selenium status in serum / Đujić I., Maksimović Z., Malić V., Vučetić J., Vrvić M. // TEMA-7 : abstracts / Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Dubrovnik, May 20-25, 1990. Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health, 1990. p. 80.
  key words: selenium, environment, pollutants, serum
 265. Mineraloške karakteristike ležišta Studena Voda, Makedonija. – Summary: Mineralogical characteristics of the Studena Voda deposit, Macedonia (Yugoslavia) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Геолошките истражувања на минералните суровини во услови на пазарната економија и нивниот придонес за развој на земјата. Кн. 2, Минералогија и петрологија / XII конгрес на геолози на Југославија, Охрид, 1990 година. [Скопје] ; [Београд] : Геолошко друштво на Македонија : Сојуз на геолошките друштва на Југославија : Сојуз на инженери и техничари од рударска, геолошка и металуршка струка на Југославија, 1990. Стр. 132–147.
  key words: nickel-iron deposit, mineral composition, chemical composition, nickel-bearing minerals, Studena Voda, Macedonia
 266. Savremeni problemi geohemije životne sredine. – Abstract: Actual problems of environmental geochemistry // Геолошките истражувања на минералните суровини во услови на пазарната економија и нивниот придонес за развој на земјата. Кн. 3, Рудни наоѓалишта, геохемија, металогенија и економска геологија / XII конгрес на геолози на Југославија, Охрид, 1990 година [Скопје] ; [Београд] : Геолошко друштво на Македонија : Сојуз на геолошките друштва на Југославија : Сојуз на инженери и техничари од рударска, геолошка и металуршка струка на Југославија, 1990. Стр. 673–680.
  key words: geochemistry, selenium, river sediments, grain, environment, ecology
 267. Selenium deficiency in Yugoslavia and possible effects on health / Maksimović Z., Đujić I., Jović V., Ršumović M. // 8th Meeting of the Society of Environmental Geochemistry and Health, European Group, Postgraduate Research Institute for Sedimentology, University of Reading, England 1990 : Abstracts. Reading : University of Reading, 1990. p. 6.
  key words: selenium, deficiency, human health, Yugoslavia
 268. Selenium status of soil, grain and human population in Serbia, Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I., Ršumović M., Jović V. // TEMA-7 : abstracts / Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Dubrovnik, May 20–25, 1990. Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health, 1990. p. 79.
  key words: selenium, soil, grain, human population, human health, Serbia, Yugoslavia
 269. Uranium in Mesozoic karstic bauxites of Yugoslavia and Greece / Maksimović Z., Pirc S. // International Meeting : International Geological Correlation Programme (IGCP), Project 287, Delphi, Greece 1990 : Abstracts. [s. l.] : [s. n.], 1990. p. 27.
  key words: uranium, Mesozoic, karstic bauxites, Yugoslavia, Greece
 270. Зависност састава и параметара елементарне ћелије спинела од услова постанка ултрамафита / Јовановић Л., Максимовић З. // Геолошките истражувања на минералните суровини во услови на пазарната економија и нивниот придонес за развој на земјата. Кн. 2, Минералогија и петрологија / XII конгрес на геолози на Југославија, Охрид, 1990 година. [Скопје] ; [Београд] : Геолошко друштво на Македонија : Сојуз на геолошките друштва на Југославија : Сојуз на инженери и техничари од рударска, геолошка и металуршка струка на Југославија, 1990. Стр. 104–109.
  key words: ultramafic rocks, spinel, unit cell parameters, chemical composition, conditions of formation
 271. 1991
 272. Clay minerals : indicators of hydrothermal alteration of ultramafic rocks / Maksimović Z., Dangić A. // Proceedings of the 7th Euroclay Conference, Dresden 91 / edited by M. Störr, K.-H. Henning, P. Adolphi. Vol. 2. Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1991. p. 731–735.
  key words: clay minerals, hydrothermal alteration, ultramafic rocks
 273. The coloring agents of chrysoprase and prasopal from Glavica nickel deposit, Yugoslavia / Maksimović Z., Pantó Gy., Poharc-Logar V., Logar M. // Proceedings of the 7th Euroclay Conference, Dresden 91 / edited by M. Störr, K.-H. Henning, P. Adolphi. Vol. 2. Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1991. p. 737–741.
  key words: chrysoprase, prasopal, nickel deposit, coloring agents, weathering, X-ray diffraction, infrared spectroscopy, Glavica, Goleš, Kosovo, Yugoslavia
 274. Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in the karst-bauxite deposits of Yugoslavia and Greece / Maksimović Z., Pantó Gy. // Geoderma. ISSN 0016–7061. 51 (1991) 93–109.
  key words: rare earth elements, lanthanides, geochemistry, authigenic minerals, bauxitization, karstic bauxites, Grebnik, Štitovo, Vlasenica, Marmara, Mount Zion, Yugoslavia, Greece, Jamaica
 275. The influence of P-T conditions and cooling rates of ultramafic rocks and meteorites on crystallochemistry of spinels / Jovanović L., Maksimović Z. // Terra Abstracts. ISSN 0954–4887. 3 : 1 (1991) 407.
  Свеска носи наслов: EUG VI, Strasbourg [Sixth meeting of the European Union of Geosciences Strasbourg 24-28 March 1991]
  key words: ultramafic rocks, meteorites, crystallochemistry, spinel, P-T conditions, cooling rate
 276. Selenium deficiency and Balkan endemic nephropathy // Kidney International. ISSN 0085–2538. 40 : 34 (1991) 12–14.
  key words: selenium, deficiency, rock, soil, river sediments, grain, human serum, scalp hair, endemic nephropathy, Balkan
 277. Selenium deficiency in Yugoslavia : [plenary lecture] // International Symposium on Selenium, Belgrade, May 12–15 1991 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1991. Str. 1.
  key words: selenium, deficiency, Yugoslavia
 278. Selenium in igneous rocks of Serbia / Maksimović Z., Dangić A., Jović V., Ršumović M. // International Symposium on Selenium, Belgrade, May 12–15 1991 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1991. p. 38.
  key words: selenium, igneous rocks, Serbia
 279. Selenium status of soils, grain and human population in Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I., Ršumović M., Jović V. // Monography, Proceedings, Round Tables and Discussions of the Seventh International Symposium on Trace Elements in Man and Animais (ТЕМА-7), Dubrovnik, May 20–25 1990. / edited by Berislav Momčilović. Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health : University of Zagreb, 1991. p. 22-5–22-6.
  (Trace Elements in Man and Animals ; 7)
  key words: selenium, soil, grain, garlic, scalp hair, blood serum, human population, Yugoslavia
 280. 1992
 281. Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in the karstic nickel deposits of Lokris area, Greece / Maksimović Z., Skarpelis N., Pantó Gy. // 7th International Congress of ICSOBA, Balatonalmádi, Hungary, June 22–26, 1992 : Abstracts. [s. l.] : [s. n.], 1992. p. 33.
  key words: nickel, authigenic minerals, rare earth elements, karstic nickel deposit, Lokris, Greece
 282. Blood selenium and exposure to ionizing radiation / Đujić I., Maksimović Z., Frim О. […et al.] // 5th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine, Nashville (Tennessee), 1992 : Abstract book. Nashville : Vanderbilt University School of Medicine, 1992. p. 82.
  key words: selenium, blood, ionizing radiation
 283. Contribution to the geochemistry of the Hungarian karstic bauxites and the allochtony/ autochtony problem / Maksimović Z., Pantó Gy., Mindszenty A. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 32 : 4 (1991) [1992] 317–334.
  key words: geochemistry, karstic bauxites, allochtony–autochtony problem, Hungary
 284. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health / Maksimović Z., Đujić I., Jović V., Ršumović M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 105 : 33 (1992) 65–83.
  key words: selenium, deficiency, soil, grain, garlic, blood serum, scalp hair, human health, Serbia
 285. Selenium deficiency in Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I., Jović V., Ršumović M. // Biological Trace Element Research. ISSN 0163–4984. 33 (1992) 187–196.
  key words: selenium, deficiency, soil, grain, garlic, blood serum, scalp hair, human health, Yugoslavia
 286. Selenium deficiency in Yugoslavia and possible effects on health / Maksimović Z., Jović V., Đujić I., Ršumović M. // Environmental Geochemistry and Health. ISSN 0269–4042. 14 : 4 (1992) 107–111.
  key words: selenium, deficiency, soil, grain, garlic, blood serum, scalp hair, human health, Yugoslavia
 287. Selenium in soils and some crops in Serbia / Maksimović Z., Jović V., Ršumović M. // Biological Trace Elements Research. ISSN 0163–4984. 33 (1992) 168.
  key words: selenium, soil, grain, Serbia
 288. Selenium in the igneous rocks of Serbia (Yugoslavia) / Maksimović Z., Dangić A., Jović V., Ršumović M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740.105 : 33 (1992) 23–37.
  key words: selenium, igneous rocks, intrusive rocks, volcanic rocks, vein rocks, Serbia
 289. 1993
 290. Асоцијација рудних минерала у лежишту Липовац код Аранђеловца (Србијa) = The ore mineral association in the ore deposit Lipovac, near Aranđelovac (Serbia) / Обрадовић Љ., Максимовић З. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 57 : 1 (1993) 239–255.
  key words: ore minerals, spinel, sulphides, ultramafic rocks, weathering, metamorphism, Lipovac, Aranđelovac, Serbia
 291. Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yugoslavia and Greece // Bulletin of the Geological Society of Greece. ISSN 0438–9557. 28 : 2 (1993) 429–437.
  key words: authigenic nickel minerals, rare earth elements, karstic bauxites, karstic nickel deposit, Yugoslavia, Greece
 292. Authigenic rare earth minerals in karstic bauxites and karstic nickel deposits / Maksimović Z., Pantó Gy. // International Conference on Rare Earth Minerals, London, 1993 : Abstracts. London : Mineralogical Society, 1993. p. 76–77.
  key words: authigenic minerals, rare earth elements, karstic bauxites, karstic nickel deposit
 293. Хидроксил-карбонат-(Nd), нови минерал из лежишта Ниси, у области Локрис у Грчкој // Pantó Gy., Максимовић З., Скарпелис Н. // Симпозијум Југословенске асоцијације за минералогију (ЈАМ), Краљево, 1993 : изводи реферата. Краљево : Југословенска асоцијација за минералогију, 1993. Стр. 23.
  key words: hydroxylcarbonate-(Nd), new mineral, Nissi, Lokris, Greece
 294. Mineralogy and geochemistry of the rare earth elements in the karstic nickel deposits of Lokris area, Greece / Maksimović Z., Skarpelis N., Pantó Gy. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 36 : 3 (1993) 331–342.
  key words: rare earth elements, mineralogy, geochemistry, authigenic minerals, karstic nickel deposit, Lokris, Greece
 295. Природне легуре платинских метала из села Велуће, код Трстеника / Максимовић З., Јовановић Л. // Симпозијум Југословенске асоцијације за минералогију (ЈАМ), Краљево, 1993 : изводи реферата. Краљево : Југословенска асоцијација за минералогију, 1993. Стр. 24.
  key words: natural alloys, platinum group of elements, Veluće, Trstenik, Serbia
 296. Problemi deficita selena u Srbiji. – Summary: The problems of selenium deficiency in Serbia // II simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vrnjačka Banja, 1993 : izvodi referata. Beograd : Srpsko hemijsko društvo, 1993. Str. 393–394.
  key words: selenium, deficiency, soil, grain, garlic, blood serum, scalp hair, Serbia
 297. Selen i bolesti / Đujić I., Maksimović Z., Frim О. [... et al.] // II simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vrnjačka Banja, 1993 : izvodi referata. Beograd : Srpsko hemijsko društvo, 1993. Str. 643–644.
  key words: selenium, deficiency, diseases
 298. Селен и друге физичко-хемијске особине воде за пиће и малигна обољења / Николић M., Максимовић З., Пјеротић Љ. [… и др.] // Медицинска истраживања. ISSN 0301–083X. 26 : 1–2 (1993) 1–3.
  key words: selenium, drinking water, physico-chemical properties, malignant diseases
 299. Selenium status in patients with Balkan Endemic Nephropathy / Maksimović Z., Velimirović D., Đujić I., Radošević P., Bukvić D., Marić I., Ršumović M. // II naučni skup о selenu, Beograd, 22–23. jun 1993 : Apstrakti. Beograd : SANU, 1993. p. 62–63.
  key words: selenium, endemic nephropathy, Balkan
 300. Selenium status of soil, grain, garlic and human serum and incidence of cancer in the community Barajevo (Belgrade) / Maksimović Z., Nikolić M., Jorga J., Ršumović M., Radošević P. // II naučni skup о selenu, Beograd, 22–23. jun 1993 : Apstrakti. Beograd : SANU, 1993. p. 60–61.
  key words: selenium, grain, garlic, human serum, cancer, Barajevo, Belgrade
 301. Some problems in connection with Se-deficiency in Serbia // II naučni skup о selenu, Beograd, 22–23. jun 1993 : Apstrakti. Beograd : SANU, 1993. p. 58–59.
  key words: selenium, deficiency, Serbia
 302. Стојан Павловић (1903–1981) / Максимовић З., Протић M. // Геолошки анали Балканског полуострва. ISSN 0350–0608. 57 : 1 (1993) 439–442.
  key words: Pavlović Stojan, mineralogist, academician, in memoriam
 303. 1994
 304. Аутигени минерали никла и елемената ретких земаља у карстним бокситима и карстним лежиштима никла Југославије и Грчке. – Summary: Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yugoslavia and Greece // Записници Српског геолошког друштва [за] 1992. ISSN 0372–9966. (1994) 185–195.
  Јубиларна књига (1891–1991)
  key words: nickel, authigenic minerals, rare earth minerals, karstic bauxites, karstic nickel deposit, Yugoslavia, Greece
 305. Геохемија ултрамафита Златибора / Максимовић З., Јовановић Л. // Научни скуп „Геологија Златибора“, Сирогојно, 1994 : Апстракти. [б. м.] : [б. и.], 1994. Стр. 9.
  key words: geochemistry, ultramafic rocks, Zlatibor, Serbia
 306. Hydrogen and oxygen isotope ratios in chrysoprase and prasopal / Miljević N., Maksimović Z., Pezdič J., Cole D., Van Hook W. A. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 108 : 35 (1994) 19–27.
  key words: chrysoprase, prasopal, hydrogen isotopes, oxygen isotopes, nickel, meteoric water, geothermometer, Goleš, Kosovo, Serbia
 307. Mineralogy, chemistry and origin of color of chrysoprase and green opal (prasopal) from Glavica nickel deposit, South Serbia / Maksimović Z., Pantó Gy., Poharc-Logar V., Logar M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 108 : 35 (1994) 1–18.
  key words: chrysoprase, prasopal, mineralogy, chemistry, origin of color, X-ray diffraction, thermal analysis, infrared spectroscopy, electron microprobe, optical absorption spectra, Glavica, Goleš, Kosovo
 308. Површинска алтерација ултрамафита Златибора / Научни скуп „Геологија Златибора“, Сирогојно, 1994 : Апстракти. [б. м.] : [б. и.], 1994. Стр. 10.
  key words: surface alteration, ultramafic rocks, Zlatibor, Serbia
 309. Trace element analyses of the Danube river waters and stream sediments // The Danube in Yugoslavia : contamination, protection and exploitation / editors: Draga V. Janković, Milija Ž. Jovičić. Belgrade : Institute for Biological Research “Siniša Stanković” : Institute for Development of Water Resources “Jaroslav Černi” : Federal Ministry of Science, Technology and Development : Ministry of Science and Technology of Republic Serbia : Federal Ministry for Environment Protection ; Brussels : Commission of the European Communities, 1994. p. 78–85.
  key words: trace elements, river water, river sediments, clay fraction, Danube
 310. 1995
 311. Authigenic rare earth minerals in karstic bauxites and karstic nickel deposits : [plenary lecture] / Maksimović Z., Pantó Gy. // 3rd Symposium on Mineralogy, Baia Mare (Romania), 1995 : Abstract volume. [s. l.] : [s. n.], 1995. p. 26.
  key words: authigenic minerals, rare earth elements, karstic bauxites, karstic nickel deposit
 312. Hydrocarbonate-(Nd) and hydrocarbonate-(La), two new rare earth minerals from Nissi bauxite deposit, Central Greece / Pantó Gy., Maksimović Z. // XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, September 17–20, 1995, Athens (Greece) : Proceedings. Athens : Geological Society of Greece, 1995. p. 460–464.
  (Special Publications of the Geological Society of Greece ; 4/2)
  key words: hydrocarbonate-(Nd), hydrocarbonate-(La), new mineral, rare earth minerals, chemical composition, X-ray diffraction, karstic bauxites, Nissi, Greece
 313. Magnesium bicarbonate- and calcium hydroxide-type waters from ultramafic rocks in Serbia and their curative uses / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, September 17–20, 1995, Athens (Greece) : Proceedings. Athens : Geological Society of Greece, 1995. p. 898–902.
  (Special Publications of the Geological Society of Greece ; 4/3)
  key words: magnesium bicarbonate water, calcium hydroxide water, chemical composition, pH value, ultramafic rocks, Serbia
 314. Magnesium bicarbonate mineral water from Veluće, near Trstenik (Serbia) and its beneficial effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // 1st Regional symposium : Chemistry and environment, Vrnjačka Banja, September 25–29, 1995 : Proceedings I. Beograd : Serbian Chemical Society : Montenegrin Chemical Society, 1995. Str. 475–478.
  key words: magnesium bicarbonate water, mineral water, chemical composition, biological role, “Mivela”, Veluće, Trstenik, Serbia
 315. Magnezijum bikarbonatne vode u Srbiji sa posebnim osvrtom na mineralnu vodu „Mivela“ iz sela Veluća, kod Trstenika / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Zbornik radova Međunarodnog savetovanja „Industrijske vode“. Beograd : Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, 1995. Str. 211–216.
  key words: magnesium bicarbonate water, mineral water, ultramafic rocks, pH value, carbon dioxide, “Mivela”, Veluće, Trstenik, Serbia
 316. Мерење геолошког времена / Максимовић З., Карамата С. // О мерењу : зборник радова / уредник Слободан Рибникар. Београд : Музеј науке и технике : Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. Стр. 37–39.
  (Свет науке и технике ; 1)
  key words: geological time, measurement, radioactive isotopes, isotopic age, half-time
 317. REE distribution in karstic nickel ores and bauxites of Lokris and Ghiona areas, Mainland (Greece) / Skarpelis N., Maksimović Z., Pantó Gy. // Terra Abstracts. ISSN 0954–4887. 7 : Suppl. 1 (1995) 331.
  Свеска носи наслов: EUG 8, Strasbourg [Eight Meeting of the European Union of Geosciences, April 9–13, 1995]
  key words: nickel, rare earth elements, karstic bauxites, karstic nickel deposit, Lokris, Ghiona, Greece
 318. Selenium status in patients with Balkan endemic nephropathy (BEN) in Serbia / Maksimović Z., Velimirović D., Đujić I., Radošević P., Bukvić D., Marić I., Ršumović M. // Conference on Selenium : Proceedings of the Scientific Meeting 22–23 June 1993 / Editors Z. J. Maksimović, V. M. Petrović, I. V. Spužić, M. J. Gašić. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1995. p. 177–181.
  (Scientific meetings / SASA ; 78. Department of natural and mathematical sciences ; 6)
  key words: selenium, endemic nephropathy, blood serum, Lazarevac, Serbia, Balkan
 319. Selenium status of soil, grain, garlic and human serum and incidence of cancer in the community Barajevo (Belgrade) / Maksimović Z., Nikolić M., Jorga J., Ršumović M., Radošević P. // Conference on Selenium : Proceedings of the Scientific Meeting 22–23 June 1993 / Editors Z. J. Maksimović, V. M. Petrović, I. V. Spužić, M. J. Gašić. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1995. p. 165–169.
  (Scientific meetings / SASA ; 78. Department of natural and mathematical sciences ; 6)
  key words: selenium, soil, grain, garlic, human serum, cancer, Barajevo, Belgrade
 320. 1996
 321. Age of the fossil weathering crusts in Kosovo and Metohija, South Serbia / Maksimović Z., Radoičić R. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 112 : 36 (1996) 51–61.
  key words: geological age, fossil weathering crust, rare earth elements, mineral composition, Cretaceous, Tertiary, Crnoljevo, Trstenik, Grebnik, Kosovo and Metohija, Serbia
 322. Authigenic rare earth minerals in karst-bauxites and karstic nickel deposits / Maksimović Z. J., Pantó Gy. // Rare Earth Minerals : Chemistry, Origin and Ore Deposits / edited by Adrian P. Jones, Frances Wall, C. Terry Williams. London : Chapman & Hall, 1996. p. 257–279. (The Mineralogical Society Series ; 7)
  key words: authigenic minerals, rare earth minerals, chemical composition, Xray diffraction, electron microprobe, karstic bauxites, karstic nickel deposit
 323. Different aspects of selenium research in Serbia : [plenary lecture] / Maksimović Z., Đujić I. // Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine : III International Symposium on Selenium, Belgrade, 3–5 November 1996 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1996. p. 1.
  key words: selenium, Serbia
 324. Геохемија ултрамафита Златибора / Максимовић З., Јовановић Л. // Геологија Златибора / уредник М. Димитријевић. Београд : Геоинститут, 1996. Стр. 37.
  (Посебна издања / Геоинститут ; 18)
  key words: geochemistry, ultramafic rocks, Zlatibor, Serbia
 325. Magnezijum bikarbonatne vode iz ultrabazičnih stena Srbije i njihov lekovit značaj / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Balneoclimatologia. ISSN 0350–5952. Suppl. 2 (1996) 71.
  key words: magnesium bicarbonate water, ultrabasic rocks, health effect, Serbia
 326. Магнезијум бикарбонатне и калцијум хидроксидне воде Златибора и њихов биолошки значај / Максимовић З., Јовановић Т., Ршумовић М. // Први научни скуп о штитастој жлезди, Златибор, 1994 / уредник И. Спужић. Београд : 1996. Стр. 73–80.
  key words: magnesium bicarbonate water, calcium hydroxide water, ultrabasic rocks, biological importance, Zlatibor, Serbia
 327. Површинска алтерација ултрамафита Златибора // Геологија Златибора / уредник М. Димитријевић. Београд : Геоинститут, 1996. Стр. 39–40.
  (Посебна издања / Геоинститут ; 18)
  key words: surface alteration, ultramafic rocks, Zlatibor, Serbia
 328. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health // Anuarul Institutului Geologic al Românei. ISSN 0250–2933. 69 : suppl. 1 (1996) 115–117.
  Свеска носи наслов: The 90th Anniversary Conference of the Geological Institute of Romania.
  key words: selenium, deficiency, rock, soil, grain, garlic, blood serum, scalp hair, human health, Serbia
 329. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health / Maksimović Z., Đujić I. // VI International Symposium on Selenium in Biology and Medicine, Beijing (China), 1996 : Abstract book. Beijing : International Life Sciences Institute of Nutrition and Food Hygiene : Chinese Academy of Preventive Medicine, 1996. p. 43.
  key words: selenium, deficiency, human health, Serbia
 330. Selenium in soils, grass and human serum in the Zlatibor mountain area and some geomedical aspects / Maksimović Z., Ršumović M., Jović V., Kosanović M., Jovanović T. // Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine : III International Symposium on Selenium, Belgrade, 3–5 November 1996 : Abstracts. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1996. p. 12.
  key words: selenium, soils, grass, blood serum, geomedicine, Zlatibor, Serbia
 331. The problem of selenium deficiency in Serbia // Bulletin of the Geological Society of Greece. ISSN 0438–9557. 30 : 4 (1996) 57–64.
  Свеска носи наслов: Proceedings of the 7th Congress, Tessaloniki, May 1994.
  key words: selenium, deficiency, rock, river sediments, grain, garlic, human serum, scalp hair
 332. 1997
 333. Behaviour of the rare earth elements in karstic environment / Maksimović Z., Pantó Gy. // Journal of the Czech Geological Society. ISSN 1210–8197. 42 : 3 (1997) 42.
  Свеска носи наслов: MAEGS – 10. Challenges to Chemical Geology : Abstracts.
  key words: rare earth elements, nickel, karstic bauxites, karstic nickel deposit, weathering crust, karstic environment
 334. Hydrous nickel-containing clay-like minerals in karstic environment // 11th International Clay Conference, Ottawa, 1997 : Abstracts. Ottawa : ICC97 Organizing Committee, 1997. p. A48.
  key words: hydrosilicates, nickel, clay minerals, karstic environment
 335. Hydrous nickel-containing clay-like minerals in karstic environment // 11th International Clay Conference, Ottawa, 1997 : Proceedings / Editor H. Kodama. Ottawa : ICC97 Organizing Committee, 1997. p. 647–652.
  Свеска носи наслов: Clays for our future
  key words: “new mineral”, nepouite, brindleyite, takovite, karstic environment
 336. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health / Maksimović Z. J., Đujić I. // Biomedical and Environmental Sciences. ISSN 0895–3988. 10 (1997) 300–306.
  key words: selenium, deficiency, rock, river sediments, water, grain, food, blood serum, scalp hair, human health, Serbia
 337. Takovite and a new nickel clay-like mineral from karstic deposits in Yugoslavia and Greece / Maksimović Z., Đurić S., Poharc-Logar V. // Romanian Journal of Mineralogy. ISSN 1220–5621. 78 : Suppl. 1 (1997) 50–51.
  key words: takovite, new mineral, nickel, karstic deposits, Ba village, Aghios Ioannis, Yugoslavia, Greece
 338. Vode iz ultramafita Zlatibora i njihov uticaj na zdravlje. – Abstract: Waters from ultramafic rocks of Zlatibor Mt. and their effects on health / Maksimović Z., Ršumović M., Jovanović T. // 100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji / urednik Z. Stevanović. Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 1997. Str. 249–258.
  key words: water, ultramafic rocks, chemical composition, pH value, human health, Ribnica, Crni Rzav, Kamišna river, Zlatibor, Serbia
 339. 1998
 340. Elementi retkih zemalja u boksitima Nikšićke Župe, Crna Gora, i njihov značaj. – Abstract: Rare earth elements in the karstic bauxites of Nikšićka Župa and their importance / Maksimović Z., Jović V., Napijalo M. // XIII kongres geologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1998. Knj. 4, Mineralne sirovine. Herceg Novi : Crnogorsko geološko društvo : Savez geoloških društava Jugoslavije, 1998. Str. 1–14.
  key words: rare earth elements, hydroxyl-bastnaesite-(Nd,La), extraction, bauxite, economic importance, Jurassic, Nikšićka Župa, Montenegro
 341. Fourteen years of research of selenium deficiency in Serbia : [generally plenary lecure] / Maksimović Z., Đujić I. // 3rd International Symposium “Metal Elements in Environment, Medicine and Biology”, Timisoara (Romania), 1998 : Abstracts. Timisoara : Roumanian Academy – Timisoara Branch, 1998. p. 14.
  key words: selenium, deficiency, Serbia
 342. Magnesium bicarbonate waters from Serbia and their effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Magnesium Research. ISSN 0953–1424. 11 : 3 (1998) 197.
  key words: magnesium bicarbonate water, magnesium, calcium, human health, Zlatibor, Veluće, Serbia
 343. Magnesium bicarbonate waters from Serbia and their effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // 6th European Magnesium Congress, Budapest, May 13–16, 1998 : Book of Abstracts. Budapest : Hungarian Magnesium Society, 1998. p. 85.
  key words: magnesium bicarbonate water, magnesium, calcium, human health, Zlatibor, Veluće, Serbia
 344. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health // Modern geriatric school, Belgrade, May 3–12, 1998 : Abstracts. Belgrade : Institute of Gerontology, 1998. p. 1.
  key words: selenium, deficiency, human health, Serbia
 345. Selenium in Soil, Grass and Human Serum in the Zlatibor Mountain Area (Serbia) : Geo-medical Aspects / Maksimović Z., Ršumović M., Jović V., Kosanović M., Jovanović T. // Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. ISSN 0731–8898. 17 : 3–4 (1998) 221–227.
  key words: selenium, magnesium, soil, grass, blood serum, geomedicine, mortality, Zlatibor, Serbia
 346. Selenium Research in Serbia, Yugoslavia / Maksimović Z., Đujić I. // Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. ISSN 0731–8898. 17 : 3–4 (1998) 165–171.
  key words: selenium, soil, grain, garlic, food, blood serum, scalp hair, Serbia, Yugoslavia
 347. Two new rare earth minerals in an unusual mineralization of the Nissi bauxite deposit, Greece / Pantó Gy., Maksimović Z. // 17th General meeting / International Mineralogical Association, Toronto, August 9–14 : Abstracts & programme. Toronto : International Mineralogical Association; 1998. p. A123.
  key words: new mineral, rare earth elements, mineralization, bauxite, Nissi, Greece
 348. Environmental factors, health-related habits, and serum selenium levels in cancer patients and healthy controls / Backović D., Marinković J., Pavlica M., Maksimović Z., Nikolić M. // Biological Trace Element Research. ISSN 0163–4984. 65 (1998) 1–8.
  key words: selenium, environmental factors, cancer patients, healthy control
 349. 1999
 350. Savremena serpentinizacija ultramafita Srbije. – Abstract: Present day serpentinization of ultramafics in Serbia / Maksimović Z., Ršumović M., Miljević N., Đurić S. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 2 (1999) 139–144.
  key words: present-day serpentinization, chemical composition, isotopic composition, hyperalkaline water, free gases, ultramafic rocks, Zlatibor, Serbia
 351. Niklonosni talk iz najstarije, metamorfisane kore raspadanja ultramafita na Radočelu, Srbija. – Abstract: Ni-bearing talc from an old, metamorphosed weathering crust on ultramafics, in the Radočelo Mt., Serbia / Maksimović Z., Popović R., Prelević D., Petrović-Prelević I. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 2 (1999) 55–58.
  key words: nickel-bearing talc, nickel, chemical compostion, X-ray diffraction, unit cell, metamorphosed weathering crust, ultramafic rocks, Radočelo, Serbia
 352. Savremeno površinsko raspadanje ultramafita Srbije. – Abstract: Present day weathering of ultramafic rocks in Serbia / Maksimović Z., Petrović-Prelević I., Poharc-Logar V. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 2 (1999) 1–9.
  key words: present-day weathering, ultramafic rocks, trace elements, chemical composition, thermal analysis, X-ray diffraction, infrared spectra, Maljen, Zlatibor, Goleš, Serbia
 353. Magnesium and calcium in drinking water in relation to cardiovascular mortality in Serbia / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M., Đorđević M. // Magnesium in the Environment and in Organisms. Belgrade : Serbian Academy of Science and Arts, 1999. p. 21–27.
  (Scientific Meetings / SASA; 92. Department of Mathematics, Physics and Geo Sciences; 1. Department of Chemical and Biological Sciences; 1)
  key words: magnesium, calcium, sodium, drinking water, water hardness, cardiovascular mortality, Serbia
 354. Magnesium in some mineral waters from Serbia and their influence on health / Jovanović T., Maksimović Z. // Magnesium in the Environment and in Organisms. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1999. p. 39–47.
  (Scientific Meetings / SASA; 92. Department of Mathematics, Physics and Geo Sciences; 1. Department of Chemical and Biological Sciences; 1)
  key words: magnesium, mineral water, chemical composition, human health, Veluće, “Mivela”, “Skadarlija”, “Karađorđe”, Serbia
 355. Present day weathering and serpentinization of ultramafic rocks in Serbia // Romanian Journal of Mineralogy. ISSN 1220–5621. 79 : Suppl. 1 (1999) 43.
  Свеска носи наслов: Fifth Symposium on Mineralogy : Bucharest 18–20 September 1999.
  key words: present-day weathering, serpentinization, ultramafic rocks, Serbia
 356. 2000
 357. Waters issuing from ultramafic rocks in Serbia and Bosnia and their effects on human health. – Извод: Воде из ултрамафичних стена у Србији и Босни и њихов ефекат на људско здравље / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Banja Luka ; Serbian Sarajevo : The Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, 2000. p. 505–512.
  key words: magnesium-bicarbonate water, hyperalkaline water, magnesium, sodium, calcium, potassium, pH value, water hardness, ultramafic rocks, serpentinization, human health, Zlatibor, Srbija, Bosna
 358. Metamophosed Paleozоic serpentinites with metamophosed weathering crust and reworked Ni-Fe ore in Radočelo Mt., Serbia. – Извод: Метаморфисани палеозојски серпентинити са метаморфисаном кором распадања и преталоженим Ni-Fe рудама на планини Радочело, Србија / Maksimović Z., Pantó Gy., Nagy G., Popović R. // Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Banja Luka ; Serbian Sarajevo : The Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, 2000. p. 313–321.
  key words: serpentinite, metamorphosed weathering crust, nickel-iron ore, chemical composition, X-ray diffraction, electron microprobe, Paleozoic, Radočelo, Serbia
 359. 2001
 360. Hidratisani minerali nikla u karstnoj sredini. – Abstract: Hydrous nickel-containing clay-like minerals in the karstic environment // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 3 (2001) 1–8.
  key words: “new mineral”, nepouite, brindleyite, takovite, karstic environment, Ba, Serbia
 361. Rivesit bogat gvožđem sa Radočela, novi član grupe hidrotalkita. – Abstract: Ironrich reevesite from Radočelo Mt., Serbia, a new member of the hydrotalcite group / Maksimović Z., Panto Đ., Nađ G. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 3 (2001) 49–52.
  key words: redeposited nickel-iron ore, reevesite, new mineral, hydrotalcite, structural formula, electron microprobe, Radočelo, Serbia
 362. Two new rare earth minerals in an unusual mineralization of the Nissi bauxite deposit, Greece / Pantó Gy., Maksimović Z. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 44: 1 (2001) 81–93.
  key words: new mineral, rare earth elements, bastnaesite, karst bauxite, nickel deposit, X-ray diffraction, electron microprobe, Nissi, Lokris, Greece
 363. 2002
 364. Iron-rich reevesite from the Ni-Fe ores of Mt. Radočelo, Serbia, a possible new member of the hydrotalcite subgroup / Maksimović Z., Pantó Gy. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 45 : 4 (2002) 373–383.
  key words: weathering crust, redeposited nickel-iron ore, reevesite, hydrotalcite group, Paleozoic, X-ray diffraction, electron microprobe, Radočelo, Serbia
 365. 2003
 366. An unknown Ni-Al hydrosilicate // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 46: 3 (2003) 313–320.
  key words: karstic nickel deposit, unknown nickel-aluminium hydrosilicate, takovite, halloysite, chemical composition, X-ray diffraction, thermal analysis, infrared spectra
 367. Dijasporski boksiti sa Grebnika (Kosovo i Metohija). – Abstract: Diasporic bauxites of the Grebnik Mt., Kosovo and Metohia / Maksimović Z., Pantó Gy. // Mineralogija : Godišnjak Jugoslovenske asocijacije za mineralogiju. ISSN 0352–728X. 4 : 4 (2003) 1–7.
  key words: diasporic bauxite, nickel-chlorite, nickel, rare earth elements, trace elements, chemical composition, mineral composition, Grebnik, Kosovo and Metohija, Serbia
 368. 2004
 369. Karstic Nickel Deposit in the Village Ba, near Ljig, Western Serbia: Ni-bearing Minerals and their Genesis // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 128 : 42 (2004) 342–361.
  key words: karstic nickel deposit, chromium-nickel smectite, nepouite, takovite, new nickel-aluminium mineral, nickel-goethite, gibbsite, halloysite, nickel-cobalt asbolan, nickel-magnesium calcite, chemical composition, Xray diffraction, thermal analysis, infrared spectra, Ba village, Ljig, Serbia
 370. Rare earth elements and nickel in the Grebnik diasporic bauxite deposit, Metohija (Kosovo) / Maksimović Z., Pantó Gy. // Acta Geologica Hungarica. ISSN 0236–5278. 47: 2–3 (2004) 259–268.
  key words: diasporic bauxite, rare earth elements, nickel, authigenic minerals, nickel-chlorite, chemical composition, mineral composition, Grebnik, Kosovo and Metohija, Serbia
 371. Rare earth elements and authigenic RE minerals in the karst-bauxite deposits // 32nd International Geological Congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : Abstracts. Session 326–28. [s. l.] : [s. n.], 2004. p. 92.
  key words: bauxitization, geochemistry, rare earth elements, authigenic minerals, karstic bauxites, Monenegro, Greece, Hungary, Jamaica
 372. 2005
 373. Rare earth elements in the karstic bauxites of Nikšićka Župa, Montenegro, and their importance / Maksimović Z., Jović V. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 130 : 43 (2005) 1–11.
  key words: karstic bauxites, lantanides, rare earth elements, extraction, chemical composition, mineral composition, X-ray diffraction, electron microprobe, Zagrad, Nikšićka Župa, Montenegro
 374. Waters issuing from ultramafic rocks of Zlatibor Mountain and their effects on health / Maksimović Z., Jovanović T., Ršumović M. // Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences mathématiques et naturelles, Sciences naturelles. ISSN 0352–5740. 130 : 43 (2005) 13–23.
  key words: ultramafic rocks, water, magnesium-bicarbonate water, calcium hydroxide water, isotopic composition, chemical composition, pH value, water hardness, biological role, Zlatibor, Serbia
 375. Лиственити у ултрамафитима Гокчанице и Плане на западним и северозападним падинама Жељина. – Abstract: Listvenites in ultramafics of Gokčanica and Plana on western and southwestern slopes of Željin, Serbia / Максимовић З., Прелевић Д., Петровић-Прелевић И. // 14. Конгрес геолога Србије и Црне Горе, Нови Сад, 18–20. октобар 2005 : Књига апстраката. Београд : Српско геолошко друштво, 2005. Стр. 71–72.
  key words: ultramafic rocks, listvenite, Gokčanica, Plana, Željin, Serbia
 376. Из историје геологије у Србији : [приказ књиге: Видојко Јовић, Из историје геологије у Србији, Јантар група, Београд 2002, 264 стране] / Phlogiston. ISSN 0354–6640. 13 (2005) 187.
  key words: history of geology, book review, Jović Vidojko
 377. 2006
 378. Genesis of karstic bauxites based on the authigenic nickel- and REE-minerals / Maksimović Z., Pantó Gy. // Proceedings of the XVIII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association : September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia. Belgrade : Serbian Geological Society, 2006. p. 330–333.
  kew words: karstic bauxites, authigenic minerals, geochemical barrier, genesis of bauxite, nickel, rare earth elements
 379. Hydrothermal alteration products of ultramafics, including listvenites, on the western slopes of Željin Mountain (Serbia) // Maksimović Z., Prelević D., Petrović-Prelević I. // Proceedings of the XVIII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association : September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia. Belgrade : Serbian Geological Society, 2006. p. 333–335.
  kew words: hydrothermal alteration, peridotite, listvenite, chromiumbearing clayey products, K-metasomatism, Željin, Serbia
 380. Селен у земљишту, трави и серуму у златиборском подручју: геомедицински аспекти. – Abstract: Selenium in soil, grass and human serum in the Zlatibor Mountain (Serbia): geomedical aspects // Максимовић З., Јовић В., Ршумовић М., Јовановић Т. // Tуристичка валоризација планине Таре : зборник. Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Бајина Башта : Спортско-туристички центар Бајина Башта. 2006. Стр. 71–76.
  kew words: selenium, soil, grass, blood serum, geomedicine, Zlatibor Mountain, Serbia
 381. Магнезијум бикарбонатне и калцијум хидроксидне воде из ултрамафитских стена Златибора и њихов утицај на здравље // Максимовић З., Јовановић Т., Ршумовић М. // Tуристичка валоризација планине Таре : зборник. Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Бајина Башта : Спортско-туристички центар, 2006. Стр. 87–94.
  kew words: ultramafic rocks, calcium bicarbonate water, calcium hydroxide water, geomedical aspects, Zlatibor Mountain, Serbia