Вести из 2009. године
 

Избор нових чланова САНУ

ПРЕДСЕДНИШТВО АКАДЕМИЈЕ

објављује

да ће се седница Скупштине Академије за
избор редовних и дописних чланова, чланова ван радног састава и иностраних чланова
одржати 5. новембра 2009. године.

Предлоге за избор редовних и дописних чланова и чланова ван радног састава могу подносити, поред Академијиних одељења, Огранка и других тела: универзитети, факултети, високе војне школе, научне организације, научна друштва и удружења и њима одговарајуће организације уметника, као и стручна друштва.

Универзитети предлог дају на основу одлуке својих највиших органа у којима су представљени сви њихови факултети, за кандидате из области наука односно уметности које се негују на универзитету.

Факултети предлоге дају на основу одлуке својих највиших органа надлежних за избор редовних професора, за кандидате из области наука и уметности које се негују на тим факултетима.

Високе војне школе на основу одлуке својих највиших органа надлежних за избор редовних професора, за кандидате из области наука које се негују на тој школи.

Научне организације на основу одлуке својих највиших органа надлежних за избор научних саветника, за кандидате из области наука и уметности којима се ове организације баве.

Научна друштва и удружења и њима одговарајуће организације уметника, на основу одлуке својих највиших органа управљања (скупштина), за кандидате из области наука и уметности за које су друштво, удружење и организација основани.

Стручна друштва на основу одлуке свог највишег органа управљања, за кандидате који се баве науком из области рада друштва (скупштина друштва).

Рок за достављање предлога Председништву Академије за избор чланова је

11. мај 2009. године.

Одредбе о начину и поступку предлагања и бирања чланова Академије садржане су у Статуту Академије.
Реферати о кандидатима морају садржати основне биографске, библиографске и друге податке о раду кандидата, систематизован преглед и оцену његових радова и њихових резултата и подробно образложење предлога.

Прилози треба да буду следеће дужине:

Биографија кандидата једна страна, опис доприноса због којих се кандидат предлаже до две стране, списак одабраних радова до две стране и одјек одабраних радова до две стране. За кандидате из егзактних наука пожељни су и сепарати објављених радова, као и пуна библиографија у прилогу.

Реферат којим се образлаже предлог кандидата треба да потпишу три стручњака из области којом се кандидат бави.

За дописног члана Академије може бити изабран држављанин Републике Србије који се истакао значајним научним, односно уметничким резултатима.

За члана ван радног састава може бити изабран истакнут научник или уметник, држављанин Републике Србије, чије је пребивалиште ван територије Републике Србије.

За иностраног члана Академије може бити изабран страни држављанин заслужан за општи напредак науке и уметности и за развој научних и уметничких веза између земље у којој делује и Републике Србије. Избор иностраних чланова Скупштини Академије предлаже Председништво, на предлог Огранка и одељења Академије.

Предлоге слати на адресу: Српска академија наука и уметности, Београд, Кнез Михаилова бр. 35, са назнаком “Предлог за избор”.

 

 

PlanPlus