Вести из 2014. године
 

ЈАВНИ ОГЛАС за доделу Награде САНУ из области физике и сродних наука за 2014. годину

На основу Одлуке САНУ о успостављању Награде САНУ из области физике и сродних наука (астрономије, метеорологије, биофизике и геофизике) за 2014. годину број 80/4 од 19.05.2014. године и одлуке са своје Пете седнице од 30 .05. 2014. године, Извршни одбор САНУ објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за доделу Награде Српске академије наука и уметности из области физике и сродних наука (астрономије, метеорологије, биофизике и геофизике) за 2014. годину


Расписује се Јавни оглас за доделу једне Награде Српске академије наука и уметности из области физике и сродних наука (астрономије, метеорологије, биофизике и геофизике) за 2014. годину (у даљем тексту: Награда).

Донатор средстава за Награду је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Награда се додељује истакнутим научницима, држављанима Републике Србије који живе и раде у Републици Србији, за изузетне резултате и научна достигнућа у научно истраживачком раду који су остварени у току последњих десет година пре године у којој се објављује овај оглас.

Кандидат за Награду може бити један научник или група научника. Група научника ће се сматрати једним кандидатом.
Кандидати за доделу Награде не могу бити чланови САНУ.

Награда се састоји од Повеље и новчаног дела. Награђеном научнику Повељу свечано додељује на Дан Академије (19.новембра) председник САНУ. Новчани део Награде износи 10.000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате). Уколико Награда буде додељена групи научника, по једна Повељa се додељује сваком од научника из групе, а новчани део Награде се дели на онолико једнаких делова колико чланова броји награђена група научника. Средства за доделу новчаног дела Награде обезбеђују се из средстава донације.

Кандидате за доделу Награде могу предложити:
1. Акредитовани факултети и високе војне школе на основу одлуке својих органа надлежних за избор наставника, из области науке која се негује на тим факултетима и високим војним школама;
2. Акредитовани научни институти, на основу одлуке својих највиших органа надлежних за избор у научна звања, из области науке којима се ове организације баве;
3. Три лица у највишем научном звању или највишем наставном звању.

Рок за подношење пријава је 15. септембар 2014. године (да пристигну на писарницу САНУ) а неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Награда не мора бити додељена.

Пријаве треба да садрже списак радова остварених у последњих 10 година, а рађених претежно у Србији. Треба да се истакне који су од њих десет најважнијих радова. Да се нагласи на којим радовима са више аутора је кандидат био носилац истраживања. Најважнији резултати треба да се кратко прикажу.

Сав материјал садржан у Пријави мора да се поднесе двоструко: у електронском облику на CD-у и у папирном облику (у истој коверти), на адресу: Српска академија наука и уметности, улица Кнеза Михаила број 35, 11000 Београд - „За доделу Награде САНУ из области физике и сродних наука (астрономије, метеорологије, биофизике и геофизике) за 2014. годину“ (– доставити заменику управника послова).

Одлуку о избору научника и додели Награде доноси трочлана Комисија коју формира Извршни одбор САНУ. Комисија о својој одлуци обавештава Извршни одбор САНУ и награђеног научника, а додела Награде добитнику (или добитницима) се објављује у средствима јавног информисања.Извршни одбор САНУ
академик Никола Хајдин, председник

 

 

PlanPlus