У овој секцији...

Фондови, задужбине и фондације Српске академије наука и уметности

Фондови, фондације и задужбине који располажу финансијским средствима у САНУ.

Највећи број фондова, задужбина и легата САНУ више не располаже финансијским средствима за реализацију циља ради којег је основан.

Задужбине којима је циљ одредио оснивач

Задужбине којима циљ одређује Академија

Задужбине са девизном главницом, камата динарска орочена

Задужбине са девизном главницом, камата девизна на изводима банке