У овој секцији...

Организација Академије

Основна делатност Академије обавља се у Академији, њеном Огранку у Новом Саду, у одељењима, јединицама и институтима, као и центрима у Крагујевцу и Нишу.

Органи Академије:

Скупштина

Највиши орган управљања Академије је њена Скупштина коју чине сви чланови. Скупштина се састаје најмање једанпут годишње. У делокруг њеног рада и одлучивања спадају најважнији послови: доношење Статута, програма рада и финансијског плана; избор чланова Академије; избор председника, чланова Извршног одбора и Председништва и др.

Председништво

Председништво Академије је извршни орган Скупштине Академије, а чине га председник, два потпредседника, генерални секретар Академије, председник Огранка САНУ у Новом Саду, секретари одељења и по један члан из Огранка и сваког одељења.

Извршни одбор Председништва

Одлуке и закључке Председништва извршава Извршни одбор Председништва, надлежан и за текуће управне послове Академије. Сачињавају га председник, потпредседници, генерални секретар и председник Огранка САНУ у Новом Саду.

Председник Академије

Академију представља и заступа њен председник који председава седницама Скупштине, Председништва и Извршног одбора и стара се о извршењу њихових одлука.

Потпредседници Академије

Један потпредседник за област природних наука бира се из реда чланова одељења за математику, физику и гео-науке, одељења хемијских и биолошких наука, одељења техничких и медицинских наука, а други потпредседник за област друштвених наука и уметности из реда чланова одељења језика и књижевности, одељења историјских, одељења друштвених наука и одељења ликовне и музичке уметности. Потпредседници, сваки за своју област, усклађују рад одговарајућих одељења, прате програме рада и старају се о њиховом успешном остваривању.

Генерални секретар Академије

Генерални секретар се стара о организацији рада Академијиних тела, органа и служби, усклађује извршавање одлука, помаже рад секретара одељења, врши општи надзор над радом јединица и служби Академије и одговара за издавачку делатност Академије, одговорни је уредник издања Председништва и председава Издавачком одбору Академије.

Управник послова

О извршењу закључака Скупштине, Председништва и Извршног одбора стара се управник послова који руководи радом Академијиних јединица и служби, помоћни је наредбодавац за извршење финансијских планова.