У овој секцији...

Фондови, задужбине, легати и фондације САНУ

Највећи број фондова, задужбина и легата САНУ више не располаже финансијским средствима за реализацију циља ради којег је основан.

Задужбине којима је циљ одредио оснивач

Задужбине којима циљ одређује Академија

Задужбине са девизном главницом, камата динарска орочена

Задужбине са девизном главницом, камата девизна на изводима банке

Фондови, фондације и задужбине који располажу финансијским средствима у САНУ 2007.