Издања која препоручујемо
 
Насловна страна

Етимолошки речник српског језика

PDFПриказ грађе из Речника

PDFУвод из Треће свеске ЕРСЈ

Етимолошки речник српског језика „престројава се у ходу”, што тај ход, у најмању руку, не убрзава. Амбиција да се начини етимолошки тезаурус не би била лако ни брзо остварива ни кад је реч о језицима са краћом историјом и знатно мањим корпусом. У случају српског језика, недостатак збирне базе дијалекатске лексике и ваљаног историјског речника околност је која никако не олакшава њено остварење. Чињеница да су код Срба досад изостале те и неке друге нужне предрадње ипак не пружа довољан изговор да се одустане од почетне тежње ка свеобухватности захвата и свестраности приступа, тим пре што, с обзиром на савремене тенденције у науци и образовању код нас и у свету, сваком годином постаје све извесније да је у питању посао који се овде и сада ради једном за свагда. Свесни да је што потпунија документованост облика речи и њихових употреба у времену и простору први и најважнији предуслов успешне етимолошке анализе, и даље ширимо круг дијалекатских извора ексцерпираних за ЕРСЈ, а, почев са овом свеском, знатно темељније ексцерпирамо све оне историјске изворе који су остали изван домашаја Даничићева Рјечника из књижевних старина српских и Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika Југославенске академије. При том у већој мери него до сада потврде, како савремене тако и исто-ријске, илуструјемо одабраним примерима, како би речи могле бити што боље сагледане у своме језичком и културном контексту. Критички став према непосредним лексикографским изворима више пута нас је, посебно у случајевима хапаксних облика и значења, приморао на проверу њихових података, што је значило додатни утрошак времена, али се неретко показало оправданим...

Из Увода