У овој секцији...

Институт за српски језик

Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких пројеката:

  1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног језика и народних говора. У 2006. години излази 17. том.
  2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке лексикографије.
  3. На пројекту Обрада старих српских споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српског јеванђељског речника обрађује се и представља старо српско писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних јеванђеља у старословенском контексту.
  4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обухвата израду Српског дијалектолошког атласа, наставак сарадње на међународним лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и израду целовитог Српског дијалектолошког речника и Српског ономастичког речника.
  5. На најновијем пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проучава се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања допринела би томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима савремене теорије и праксе језичке стандардизације.

Институт издаје часописе:

Издања се могу набавити непосредно од Института, претплатом, или у књижарама: Иницијал, Београд, Кнез Михаилова 35 и Књижари Александар Белић, Београд, Студентски трг 5.

Контакт информације

Директор: Срето Танасић
Адреса: Кнеза Михаила 36, 11000 Београд
Е-пошта: isj@isj.sanu.ac.rs
Сајт: www.isj-sanu.rs/
Тел: (011) 2180-248
Факс: (011) 2183-175