Скуп посвећен академику Владимиру Ласкареву

Научни скуп поводом обележавања 150-годишњице од рођења академика Владимира Ласкарева биће одржан у понедељак, 3. децембра, у 11 сати, у сали 2 САНУ. Поздравне речи ће том приликом упутити академик Видојко Јовић, председник Организационог одбора скупа, док ће о лику и делу академика Владимира Ласкарева, чувеног геолога и палеонтолога, говорити: Александар Грубић, Алаксандра Маран Стевановић, Мери Ганић, Деса Ђорђевић, Љупко Рундић, Слободан Кнежевић, Млађен Јовановић, Тивадар Гаудењи и Виолета Гајић.

Вла­ди­мир Ла­ска­рев (1868-1954) je за­вр­шио Уни­вер­зи­тет у Оде­си, где је иза­бран за про­фе­со­ра ге­о­ло­ги­је 1904. го­ди­не. Док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју од­бра­нио је 1916. го­ди­не у Ки­је­ву. У Оде­си је остао до 1920. го­ди­не ба­ве­ћи се нео­ге­ном ју­жне Ру­си­је. У Бе­о­град је до­шао 1920, а од 1921. го­ди­не пре­да­вао је спе­ци­јал­не кур­се­ве из ге­о­ло­ги­је на Бе­о­град­ском уни­вер­зи­те­ту. До 1953. го­ди­не пре­да­вао је па­ле­он­то­ло­ги­ју. Глав­на област про­у­ча­ва­ња Ла­ска­ре­ва би­ла је стра­ти­гра­фи­ја нео­ге­на и квар­та­ра. Ис­пи­ти­вао је ле­сне се­ди­мен­те и кон­ге­риј­ске сло­је­ве у око­ли­ни Бе­о­гра­да, ру­ко­во­дио је из­ра­дом де­таљ­не ге­о­ло­шке кар­те око­ли­не Бе­о­гра­да, ба­вио се би­о­стра­ти­гра­фи­јом бес­кич­ме­њ­а­ка Ср­би­је и Ма­ке­до­ни­је, квар­та­ром Вој­во­ди­не, тек­то­ни­ком нео­ге­них на­сла­га у не­ким де­ло­ви­ма Ср­би­је. Увео је тер­ми­не „Па­ра­те­тис”, „шта­јер­ска фа­у­на си­са­ра” за ми­о­цен­ске си­са­ре у Ср­би­ји и „ма­ки­шки сло­је­ви” за квар­тар­не сло­је­ве са Cor­bi­cu­la flu­mi­na­lis.

Био је члан Срп­ске кра­љев­ске ака­де­ми­је (до­пи­сни од 1932, ре­дов­ни од 1947), редовни члан Српске академије наука (1948), те управ­ник но­во­ство­ре­ног Ге­о­ло­шког ин­сти­ту­та Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка (1947).

ПРОГРАМ