Институт техничких наука

Институт техничких наука САНУ (Институт) је основан 15. јула 1947. године решењем Комитета за научне установе, универзитете и високе школе, под именом Машински институт Српске академије наука. Формирање Института дошло је као природна последица створених услова и потреба САНУ за постојањем посебне установе која би се бавила научноистраживачким радом из области машинства, имајући у виду послератни индустријски развој и индустријско-техничко осамостаљивање земље.

Године 1969. Машински институт „Владимир Фармаковски“ прераста у Институт техничких наука САНУ, са циљем ширења учешћа Академије у научним пројектима за потребе привреде и производње у Србији, али и ради омогућавања активног рада чланова Одељења у областима техничких наука.

Институтом су до данас руководили: академик Владимир Фармаковски (1947–1954), дописни члан САНУ Душан Величковић (1954–1963), академик Ненад Зрнић (1963–1980), проф. др Бранислав Билен (1980–2001), проф. др Драган Ускоковић (2001–2011), академик Зоран Ђурић (2011–2021) и академик Антоније Ђорђевић (2021–2022).

Институт обавља научноистраживачку делатност као научни институт, који је основан као установа у складу са прописима о јавним службама, а оснивачка права према Институту има САНУ. Институт се налази на старању Одељења техничких наука САНУ, са циљем ширења учешћа Академије у научним пројектима за потребе привреде и производње у Србији, али и ради омогућавања активног рада чланова одељења САНУ у областима техничких и природних наука.

Институт техничких наука САНУ спроводи истраживања из области техничко-технолошких и природних наука, подстиче развој ових научних области и унапређује истраживања у њима, у сарадњи са сродним научним установама у земљи и иностранству. Институт у сарадњи са привредом или самостално, остварује примену својих достигнућа.

Током прве три деценије, Институт се бавио машинским проблемима и био је тесно повезан са привредним организацијама. Познати су успеси Института у области изградње бродова, железничких возила, електромобила, електрана, мостова идругих објеката. И наредне две деценије истраживања су била углавном концентрисана на техничке науке, да би се почетком 21. века фокус пребацио на рад у области напредних материјала и пружања услуга анализа и експертиза.

У циљу прилагођавања институционалном финансирању, током 2022. г., у Институту су формиране четири истраживачке групе: Група за оптички активне и полупроводничке наноструктурне материјале, Група за мултифункционалну керамику, синтеровање и композитне материјале, Група за биомедицинско инжењерство и нанобиотехнологију и Група за корелацију својстава и функционалних особина кондензоване материје. Формирање ових група је омогућило актуелизацију истраживања и стављање акцента на кључне развојне и растуће технологије (напредни материјали, биотехнологије, нанотехнологије…), као и на проналажење енергетски ефикасних и еко-паметних решења, која су дефинисана као подржавајуће области у Стратегији паметне специјализације у Републици Србији 2020-2027.

У Институту је ангажовано 33 сарадникa, међу којима је 27са научним звањима. Према Scopus-у (јануар 2023) Хиршов индекс Института је 58, а у последњих 15 годинарадови истраживача Институтасу цитирани више од 18000 пута (просечна цитираност 14,6).

Директор: др МИЛОШ ТОМИЋ
Адреса: Кнеза Михаила 35/IV, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: its@itn.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.itn.sanu.ac.rs
Тел: +381 11 2636-994