Служба САНУ

Служба Српске академије наука и уметности обавља стручне, административно-техничке, финансијске, правне, опште и друге послове за потребе САНУ.
Службом руководи управник послова, а Служба у свом саставу има више сектора.

ГРУПА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

Руководилац сектора: ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-182
е-mail: prsluzba@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИШТВА
Сектор организује и спроводи изборну процедуру у САНУ, организује седнице органа САНУ, као и стручне и административно-техничке послове за потребе председника, Извршног одбора и одељења САНУ, протоколарне и друге пратеће послове.

Руководилац сектора: БИЉАНА ШУПУТ
Контакт телефон: 011/2027-129
е-mail: biljana.suput@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор врши послове заступања, нормативне, имовинско-правне, радно-правне, кадровске и остале правне послове, послове писарнице, курирске, дактилографске и друге административне послове.

Руководилац сектора: ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-250
е-mail: jelena.popovic@sanu.ac.rs
pravnasluzba@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Сектор организује и спроводи све послове из делокруга издавачке делатности САНУ везане за припрему, лекторисање, кориговање, превод, штампање, објављивање, смештај и растурање издања САНУ.

Руководилац сектора: СНЕЖАНА БУКАРИЦА
Контакт телефон: 011/2027-131
е-mail: izdavacka@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор обавља финансијске послове САНУ, Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, задужбина и фондација САНУ.То су послови израде нацрта финансијских планова, платног промета, обрачуна и фактурисања услуга, праћење наплате потраживања, обрачуна и исплате личних примања, набавке опреме, ситног инвентара, услуга, осигурање имовине и лица) и рачуноводствени послови САНУ, задужбина и фондација САНУ (књиговодствена евиденција прихода и расхода. Сектор праћење резултата пословања, стања и промене имовине, потраживања и обавеза, стање новчаних и материјалних средстава, израде периодичних обрачуна и завршних рачуна).

Руководилац сектора: ТАМАРА РАДАКОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-224
е-mail: racunovodstvo@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СКУПОВА И ПРЕДАВАЊА И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Сектор организује научне и друге скупове националног и интернационалног карактера, свечане академије, предавања научника и уметника, циклусна предавања, посете делегација САНУ иностраним академијама и другим сродним институцијама, посете страних делегација САНУ, послове организације студијских боравака представника САНУ у иностранству на основу споразума о сарадњи, иностраних научних радника САНУ и друге послове везане за међународну сарадњу.

Руководилац сектора: ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-142
е-mail: jelena.cetkovic@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФОНДА САНУ ЗА ИСТРАЖИВАЊА У НАУЦИ И УМЕТНОСТИ, ФОНДАЦИЈА, ЗАДУЖБИНА И ЛЕГАТА
Сектор обавља послове везане за планирање и реализацију научноистраживачког рада одбора САНУ, прати утрошак средстава Фонда, као и наменских средстава уплаћених од надлежних министарстава или установа за реализацију пројеката САНУ, организује научне скупове, предавања, округле столове, трибине за потребе одбора, одељења и стручних комисија САНУ, као и послове везане за рад фондова, фондација, задужбина и легата САНУ.

Руководилац сектора: ЉИЉАНА ПЕРОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-287
е-mail: fond@sanu.ac.rs

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
Сектор обавља послове везане за инвестиционо одржавање зграда и просторија САНУ, обезбеђивање техничких услова за организовање скупова у САНУ, превоз и одржавање возила, физичко обезбеђење лица и имовине, послове противпожарне заштите, организације коктела приликом одржавања скупова у САНУ и друге пратеће послове.

У оквиру Сектора за техничке послове, физичко обезбеђење и противпожарну заштиту образоване су следеће групе:

  • Група за техничке послове
  • Група за физичко обезбеђење и противпожарну заштиту
  • Клуб САНУ
Руководилац сектора: МИЛАН МАРКОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-228
е-mail: milan.markovic@sanu.ac.rs

ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Група обавља послове у областима информационог система, базе података, интернет сервиса и веб-апликација, дефинише стратегије развоја информационе технологије у складу са пословним потребама, планира и имплементира архитектуре информационих система и рачунарских мрежа, обавља послове оперативног надзора, управљања и администрирања серверском опремом и радним станицама, дефинише, имплементира и администрира поступке заштите информационог система и друге пратећи послове.

Координатор групе, администратор информационог система: ЈАСМИНА МАРКОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-149
е-mail: jasmina.markovic@sanu.ac.rs

ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ШТАМПЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Група умножавање материјале за потребе САНУ, припрема за штампу позивнице и друге материјале, дизајнира штампани материјал, документује делатности САНУ, ажурира сајт САНУ и врши друге пратеће послове.

Координатор групе: БОШКО ЈУГОВИЋ
Контакт телефон: 011/2027-128
е-mail: stamparija@sanu.ac.rs

У оквиру Службе САНУ обављају се и послови везани за рад Огранка САНУ у Новом Саду, Огранка САНУ у Нишу, затим послови везани за рад академијиних јединица: Архива САНУ, Библиотеке САНУ, Галерије ликовне и музичке уметности САНУ, Галерије науке и технике САНУ, Архива у Сремским Карловцима и Аудио-визуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ, као и послови јавних набавки и сарадње са медијима.