Одељењe хемијских и биолошких наука

Одељењe хемијских и биолошких наука покрива две научне области: хемију и биологију.

Научна делатност у области хемијских наука обавља се у различитим областима чисте и примењене хемије и физичке хемије и више интердисциплинарних и мултидисциплинарних научних области, као што су: теоријска хемија, математичка хемија, хемијска теорија графова, кинетика и термодинамика, електрохемија, органска хемија, хемија природних производа, медицинска хемија антитуморских агенаса и антималарика, биоорганска и бионеорганска хемија, органске синтезе, физичка органска хемија, развој синтетичке методологије, физичка хемија материјала, хемија стероида, алкалоида и сесквитерпенских лактона.

У оквиру биолошких наука обављају се истраживања из области биохемије, молекуларне биологије, генетике, физиологије развића, екологије, популационе и еволуционе биологије. Посебно су заступљена истраживања из хумане молекуларне генетике, антропогенетике, генско-ензимске полиморфности организама, генетике популација, екогенетике, конзервационе генетике, генотоксикологије, екофизиологије, заштите животне средине, упоредне морфологије, систематике и филогеније изабраних група животиња и биљака, биогеографије, генетике и оплемењивања гајених биљака, биотехнологије, фитомедицине, отпорности према биотичким и абиотичким стресовима, биологије прехрамбених производа и др. Поред истраживања у оквиру 16 индивидуалних пројеката из области хемије и биологије, посебно комплексне активности се одвијају у оквиру пет академијских одбора, чији се рад координира у оквиру Одељења хемијских и биолошких наука. То су: Академијски одбор за изучавање флоре и вегетације Србије, Академијски одбор за проучавање фауне Србије, Академијски одбор „Човек и животна средина“, Академијски одбор за село и Академијски одбор за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла.

Под надзором Одељења активан је Национални комитет за биоетику Унескове комисије Републике Србије, са седиштем у САНУ.

 

Секретар: академик БОГДАН ШОЛАЈА
Заменик секретара: академик МИЛЕНА СТЕВАНОВИЋ
Тел: (011) 2639-960,
(011) 2027-199
Е-пошта: omfg-hb@sanu.ac.rs