Детаљи витража из Свечане сале Палате САНУ

Одељења

На основу Статута САНУ одељења Српске академије наука и уметности оснивају се за једну или више сродних наука и уметности. Одељења су основни носиоци научног и уметничког рада САНУ и њених чланова. Српска академија наука и уметности конституисана је од следећих одељења:

Одељење за математику, физику и гео-науке;
Одељење хемијских и биолошких наука;
Одељење техничких наука;
Одељење медицинских наука;
Одељење језика и књижевности;
Одељење друштвених наука;
Одељење историјских наука;
Одељење уметности САНУ.

Број и називи одељења могу се мењати у складу с развојем појединих научних и уметничких области и резултатима који се у тим областима постижу. Одељења САНУ организују рад у области наука и уметности на основу Програма рада САНУ. У одељењима се расправља о основним питањима из области наука и уметности којима се она баве и о раду САНУ уопште и усвајају одговарајући закључци. У оквиру одељења могу се образовати одбори, комисије, групе и друга радна тела.

Одељења САНУ чине сви чланови САНУ који се баве наукама односно уметностима за које је одељење основано. Новоизабрани члан постаје члан оног одељења у којем је одлучивано о његовом избору. Ако се бави одговарајућом науком односно уметношћу, члан САНУ може на свој захтев да учествује без права одлучивања у раду и других одељења уз њихову сагласност.

Оснивање нових одељења те спајање и укидање постојећих обавља Скупштина САНУ на образложен предлог њеног Председништва које га подноси на своју иницијативу, на предлог једног или више одељења или на предлог најмање пет чланова САНУ.

Одељења САНУ раде на својим скуповима и чине га сви чланови одељења и он се сазива, по правилу, једном месечно.

Одељењима руководе секретари одељења и њих, од редовних чланова САНУ, бирају тајним гласањем чланови надлежног одељења.