Пројекти са земљама
са којима САНУ има потписан споразум о сарадњи

АУСТРИЈА (1)

 • Теорија и пракса временско-фреквенцијске анализе.

БЕЛОРУСИЈА (1)

 • Радијациона својства нискотемпературне плазме и гасних пражњења.

БОСНА  И  ХЕРЦЕГОВИНА (ЕНТИТЕТ РЕПУБЛИКА СРПСКА) (2)

 • Офиолити мракодолског блока на сјеверозападу Босне и Херцеговине;
 • Кинетика реакција на граници фаза гас/чврсто.

БУГАРСКА (18)

 • Развој комбинованих имунотерапијских приступа у лечењу меланома заснованих на побољшаним вакцинама на бази дендритских ћелија и блокади имуноглобулинима-сличних рецептора;
 • Gaia астрометрија и брзо променљиви астрономски објекти;
 • Активни догађаји на сунцу. Каталози протонских догађаја и електронских записа у х, uv и радио домену. Сударни процеси у астрофизичкој и сунчевој плазми;
 • Астрометрија и фотометрија визуелно двојних и вешеструких звезда;
 • Нелинеарна динамика термички и механички оптерећених композитних структура;
 • Оптичка потрага за Галактичким и вангалактичким остацима супернових;
 • Фитохемијско и метаболимичко испитивање биолошки активних једињења из врста Primula и лековитих гљива;
 • Анализа Big Data који се односе на посматрањима земље и неба: примене на животну средину и утицај на науке о животу;
 • Хемотаксономска истраживања и биолошки потенцијал групе Stachys recta (Lamiaceae) са подручја Балканског полуострва;
 • Живети у доба перманентне кризе. Друштвене и културне димензије;
 • Развој софтверских алата и мултимедијалних технологија за дигиталну презентацију, очување и управљање културним наслеђем;
 • Наноструктурни танки филмови за фотокаталитичке и сензорске примене;
 • Свакодневни живот и културни трансфери на Балкану (VI–XVI век);
 • Српско-бугарске културне и књижевне везе у византијском и поствизантијском свету у Југоисточној Европи (XV–XVII век);
 • Српско – бугарски односи и велике силе у 19. и 20. веку;
 • Културни контакти на централном Балкану према изучавању археолошких контекста од касне праисторије до 18. века;
 • Нови високо селективни паладијумски катализатори за хидрогенизацију биљног уља – пут ка производњи здраве хране;
 • Еколошки антикорозивни хибридни премази.

МАЂАРСКА (6)

 • Компаративна изучавања геолошке еволуције динарида и панонске области;
 • Добијање и карактеризација селективних сорбената на бази молекулски обележених полимер;
 • Препознавање образаца, класификација и моделовање хроматографских и спектроскопских података у циљу одређивања биолошке активности и порекла хране;
 • Интеракција неравнотежне плазме на атмосферском притиску са моделним површинама;
 • Етнолошка проучавања Срба у Мађарској и Мађара у Србији;
 • обрада етномузиколошке заоставштине Тихомира Вујичића (1925-1975).

ПОЉСКА (5)

 • Примена кохерентно припремљене средине у квантној оптици и истраживању материјала;
 • Житарице малог зрна – физиолошка, биохемијска и анатомска основа отпорности на сушу;
 • Нискоенергетске ексцитације у магнетним наночестицама;
 • Археологија на границама: материјална култура на границама и у пограничним областима Пољске и Србије у средњем веку;
 • Кључни концепти Српске и Пољске аксиосфере на словенском плану.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (13)

 • Алгебарске и комбинаторне структуре са применама;
 • Микролокална анализа са применама;
 • Једнолисне функције, квазиконформна хармонијска пресликавања и простори тајхмилера;
 • Геодинамика источног обода вардарске зоне;
 • Ендемична флора Балканског полуострва у Србији и Македонији –  распрострањење, разноврсност, екологија и фитогеографски положај;
 • Пресеци сударних процеса лаких атомских и молекулских честица у фузионим гранично-диверторским плазмама;
 • Мултидисциплинарни приступ напредним техникама за специјализоване М2М (man to man) инфраструктуре;
 • Етиопатогенетска истраживања ендемске нефропатије;
 • Неуронаука;
 • Атеро-тромбоза коронарних артерија и стентовање њихових рачви;
 • Истраживање генетике наследних форми колоректалних карцинома;
 • Међусобне Македонско − Српске књижевне везе 19. и 20. века;
 • Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија.

РУМУНИЈА (16)

 • Финслерова геометрија и ПДЕ;
 • Квартарнастратиграфијатерасног система Ђердапа;
 • Упоредна истраживањадоњокредних наслага Resita-MoldovaNouă (јужни Карпати, Румунија) и Кучај зоне (Карпато-балканиди, источна Србија);
 • Истраживање фундаменталних процеса у лабораторији плазме;
 • Ласером произведене плазме: спектроскопска дијагностика и примене у фотонским и био нанотехнологијама;
 • Механизми реакције у геополимерској конверзији неорганског отпада у корисне материје;
 • Магнетска, електрична и оптичка истраживања материјала перовскитне и флуоритне структуре;
 • Физичко-хемијска карактеризација хетерополи једињења;
 • Компаративна студија станишта и мера заштите јесетарских врста риба у Србији и Румунији;
 • Улога гликокоњугата у ћелијској апоптози, опстанку и регенерацији нервног система;
 • Антрополошко-лингвистичка и социолингвистичка истраживања српског и румунског Баната;
 • Идентитет и акултурација Срба у Румунији;
 • Срби у Румунији и румунско-југословенске везе у другој половини 20. века;
 • Банатска енциклопедија;
 • Економске идеје и институције на Балкану у 19. и 20. веку;
 • Нематеријално културно наслеђе у карпатској области и Банату – Румунија и Србија.

СЛОВАЧКА (3)

 • Тријаска и Јурска повезаност између западних карпата (Словачка) и динарида (Србија);
 • Културни и друштвени трансформацијски процеси у Словачкој и Србији а) комуникацијски процеси – етницитет, миграције, друштвена и културна размена;
 • Словачка заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси (2017-2019).

СЛОВЕНИЈА (5)

 • Синтеза нових тетраоксана и њихових химера са 4-аминохинолинима као потенцијалних антималарика;
 • Колективно памћење и национални идентитет;
 • Каротидна болест: Испитивање праве улоге савремене медикаментозне терапије у превенцији и лечењупостоперативних компликацијакаротидне болести;
 • Пластичност централног нервног система (ЦНС) у патолошким стањима и неуродегенеративним болестима;
 • Биостратиграфија и депозиционе средине морских екосистема на граници перм-тријас и у доњем тријасу територије Србије и Словеније.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА (7)

 • Вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним карактеристикама;
 • CNG канали у лејдиговим ћелијама – идентификација, карактеризација и функционална веза са продукцијом тестостерона;
 • Српско-Чешке и Чешко-Српске везе кроз музичку сцену и извођаче;
 • Византолошке студије;
 • Палеословенистика;
 • Културне и књижевне везе између истока и запада;
 • Друштвене трансформације након 1989. године.

ЦРНА ГОРА (1)

 • Неуробиолошке студије на морским организмима.