Радионице

Галерија науке и технике САНУ у оквиру изложби организује и дечје радионице с циљем стварања интересовања за науку код најмлађих посетилаца. Галерија активно учествује у демистификацији науке као строге формализације и обејктивизације сазнања, представивши науку као забавну, вишеструко примењиву и свима доступну. Кроз научне радионице Галерија има намеру да деци приближи различите научне и техничке области и да подстакне радозналост, креативност и критичко мишљење код најмлађе публике. Циљ научних радионица је да омогуће неконвенционалан и инспиративан приступ научним областима, као и да укажу на могућности и начине примене научних сазнања и технолошких достигнућа у свакодневном животу.