Етнографски институт

Етнографски институт САНУ основан је 1947. године и данас представља најзначајнију научноистраживачку установу у Републици Србији која се бави истраживањем културе у најширем (етнолошко-антрополошком) смислу те речи, односно истраживањима културног наслеђа, идентитета и свакодневног живота становништва Републике Србије, као и Срба ван граница матичне државе.

Када је Етнографски институт САНУ основан, као примарни циљ његове делатности постављен је наставак рада на Српском етнографском зборнику (СЕЗб), капиталном серијском издању које је Академија наука публиковала још од 1894. године. Почеци рада Института били су усклађени са структуром самог СЕЗб-а, а истраживања су конципирана под утицајем антропогеографске школе Јована Цвијића, где се фолклор истраживао с изузетном пажњом. Временом се рад у Институту развијао и мењао, напуштајући антропогеографске и фолклористичке теме, а окрећући се етнолошким/антрополошким темама у ужем смислу. Најпре су то била истраживања културних промена руралних области под утицајем модернизације и урбанизације, а затим и истраживања културе националних мањина Србије. Од седамдесетих година прошлог века осећа се све већи утицај савремених етнолошких, културно-антрополошких и социјално-антрополошких теорија. Од тада почиње и значајније истраживање етницитета и идентитета на примеру исељеништва.

Истраживању миграција, идентитета, религиозности, културног наслеђа, савремене руралне и урбане културе и осталих етнолошко-антрополошких тема прилази се из новог угла.

У периоду 2011–2016. године  Етнографски институт САНУ реализује следеће пројекте:

  • Културно наслеђе и идентитет;
  • Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси;
  • Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност;
  • Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе.

Од скромних почетака, када је, поред спољних сарадника, имао само четири стално запослена истраживача, Етнографски институт САНУ се данас развио до установе са 30 истраживача (22 доктора наука) и једним стипендистом.

Најважнију годишњу серијску публикацију представља Гласник Етнографског института САНУ, који излази од 1952. године. Уз то, Етнографски институт САНУ издаје Зборник, Посебна издања и друге публикације научног карактера.

Етнографски институт САНУ је током година успоставио значајну сарадњу са другим установама науке и културе у земљи и иностранству и организовао бројне научне скупове. Научно веће института формирано је 2010. године.

У саставу Етнографског института САНУ налази се и Библиотечко-документациони центар. Поред основног фонда, који садржи монографска издања и периодику, као и аудио-визуелни материјал, у оквиру посебних фондова се чува вредна збирка старе и ретке књиге, збирке географских карата, етнографских цртежа и акварела, народних песама, као и друга различита рукописна грађа, пре свега забележена од стране самих истраживача током вишегодишњих теренских истраживања.

 

Директор: Проф. др ДРАГАНА РАДОЈИЧИЋ
Адреса: Кнез Михаилова 36/IV, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: eisanu@ei.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.etno-institut.co.rs
Тел: +381 11 2636-987, 2636-804
Факс: +381 11 2638-011