Институт за српски језик

Институт за српски језик САНУ је централна научна установа у Србији за систематско проучавање српског језика и његове историје, и израду капиталних лексикографских и лингвогеографских дела – речника и атласа.

Основан је 1947. године у оквиру Српске академије наука (доцније Српске академије наука и уметности), на темељима Лексикографског одсека који је 1893. године формирала Српска краљевска академија на иницијативу академика Стојана Новаковића. Први директор Института био је академик Александар Белић, најзначајнији српски и један од водећих светских слависта прве половине XX века. Ту су се научно формирали будући академици Ирена Грицкат, Милка Ивић, Павле Ивић и Митар Пешикан.

Данас се у Институту реализује пет пројеката и један потпројекат, који су усмерени ка свестраним проучавањима српског језика у његовој прошлости и садашњости:

  1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израдаРечника српскохрватског књижевног и народног језика. У периоду од 1959. године до данас објављено је 19 томова Речника САНУ (а–петогласник). Планираним обимом од преко 30 томова Речник ће, на основу грађе коју чини око шест милиона листића, обухватити најмање 500.000 одредница.
  2. Обрада старог српског писаног наслеђа и израдаРечника црквенословенског језика српске редакције. Пројекат је израстао из Старословенистичког одсека формираног 1969. године у којем је ексцерпирана грађа из одабраних средњовековних рукописа (јеванђеља и апостоли) за потребе Речника. На Одсеку су приређена капитална издања Мирослављевог јеванђеља, Матичиног апостола и Шишатовачког апостола, и Огледна свеска Српскословенског речника јеванђеља.
  3. Етимолошка истраживања српског језика и израдаЕтимолошког речника српског језика. Пројекат је настао из Етимолошког одсека, основаног 1983. године ради свеобухватног и систематског проучавања порекла речи српског језика. Од 2003. године до сада објављене су три свеске тезаурусног речника (а‒бј), а у току је израда Приручног етимолошког речника српског језика.
  4. Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. У оквиру пројекта основаног 2002. године истражују се народни говори на целом српском етничком и језичком простору. Монографски се обрађују локални идиоми, утврђују фонолошке, морфолошке и др. изоглосе, прикупља и обрађује ономастичка и лексичка грађа. Сарађује се на међународним лингвистичким атласима, а у току је и израда Српског дијалектолошког атласа.
  5. Опис и стандардизација савременог српског језика. Пројекат је заснован 2006. године ради континуираног и систематског проучавања и описивања савременога српског језика у укупности његових структура и функција на савременим теоријским основама. Резултати пројекта, какви су Синтакса савременога српског језика: проста реченица и Фонологија српског језика, омогућују осавремењавање његове стандардне норме.
  6. Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника. Потпројекат је започет 2011. године као део пројекта Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе, чији је носилац Етнографски институт САНУ. Основни циљеви потпројекта су формирање дигиталне лексикографске базе, припрема за лексикографски и лингвогеографски рад у дигиталном окружењу и израда одредница за Појмовник.

 

При Институту се налази и седиште Одбора за стандардизацију српског језика.

Међународна сарадња одвија се кроз учешће сарадника у реализацији капиталних међународних пројеката (ОЛА, ОКДА, АLE; Linguistic bibliography), билатералне пројекте, студијске боравке и размену са низом сродних установа, као и кроз организовање међународних скупова.

Издавачка делатност:

Часописи:

Српски дијалектолошки зборник (од 1905)

Јужнословенски филолог (од 1913)

Наш језик (од 1932);

Лингвистичке актуелности (од 2000)

Едиције:

Библиотека Јужнословенског филолога (од 1970)

Монографије (од 2004)

Зборник Института за српски језик САНУ (од 2006)

Посебна издања Института чине различите монографске студије и тематски зборници.

На свим пројектима Института ангажована су 64 сарадника, од тога 41 доктор наука.

Директор: др СОФИЈА МИЛОРАДОВИЋ
Адреса: Кнез Михаилова 36, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: isj@isj.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.isj.sanu.ac.rs
Тел: +381 11 2635-590, 181-383
Факс: +381 11 2183-175