Пријаве за учешће на научним и стручним скуповима

Numerical Weather and Climate Modeling: Beginnings, Now,and Vision of the Future

(Нумеричко моделирање времена и климе: почеци, садашњост и визија будућности

First announcement