Додир природе – заштићене животињске врсте Србије

ОД 13. ДО 29. ЈУНА 2024.

Организатор: Завод за заштиту природе Србије

Изложба кроз интерактивни приступ приказује специфичну улогу Завода за заштиту природе Србије на очувању и истраживању дивљих животињских врста и њихових станишта, пружању подршке у поступку збрињавања заштићених дивљих врста и њиховом враћању у природу.  У амбивалентом односу човека према природи, у којој се људска врста проширивањем подручја свог утицаја „удаљава” од природе, истовремено се све више приближава и улази у простор станишта дивљих врста. На тој међи неопходно је пронаћи могућности за коегзистенцију.

Кроз своју административну улогу Завод за заштиту природе Србије доноси услове и мере поступања у циљу очувањa природних станишта дивљих врста и премошћавању препрека у комуникацији потреба између човека и природе, како би се одржала природна равнотежа екосистема и ограничили фактори који ремете добробит.  Стручни сарадници Завода представљају спону између науке и практичне примене резултата истраживања, употребом конкретних алата које чине законске мере, са циљем да ограниче и ублаже утицај људских трагова и активности на природна станишта дивљих врста.  Теренске активности Завода у циљу научних истраживања, мониторнига, документовања и извештавања, спроводе се, пре свега, за потребе израде Студија заштите које су основ валоризације природних вредности подручја и покретања поступка заштите. Резултати истраживања даље се примењују и објављују кроз научне радове и образовно-издавачку делатност.

Циљ ове поставке је промовисање знања о дивљим животињским врстама наше земље и њиховом значају за екосистем чији смо и сами део. Организатори изложбе истичу  да превазилажење предрасуда и страха од неукротиве дивљине, која је за човека урбане средине понекад далека и претећа, може подстаћи и пробудити потребу за њеним очувањем. Свест шире заједнице o значају очувања угрожених врста подстиче разумевање у спровођењу мера њихове заштите, управљању стаништима и доприноси већој потреби за стварањем зелених коридора који ће осигурати правилно функционисање екосистема.