Страна из Миланковићевог примерка
Њутнових Principia са Миланковићевом
белешком . /БСАНУ, PB4 74/

Посебне библиотеке

Посебне библиотеке су поклоњене или откупљене библиотечке целине, које су примљене на трајно чување и коришћење у складу са уговорима и са Правилником о раду Библиотеке САНУ.

Библиотека академика МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА (1868–1943) – ПБ 1

Библиотека Михаила Петровића Аласа је педесетих година прошлог века доспела у Библиотеку САНУ. Будући да је реч о збирци нематематичких дела,  извршен je одабир те су књиге за које је процењено да нису за фонд Академијине Библиотеке поверене Народној библиотеци.

Највише је књига забавног садржаја, о рибарству и лову, веома мало из области математике, а има наслова и из других научних области (медицина, механика, војска, политика, филозофија итд.). Међу књигама из заоставштине академика Петровића налази се једна ретка и неколико старих књига. У питању је књига Владимира Качановског о дубровачком песнику Антуну Глеђевићу из ΧVII века, издата у Петрограду 1882. Друга је Усамљени јуноша Милана Видаковића из 1852. године, а трећа носи наслов У Фрушкој Гори 1854. од Милице Стојадиновић Српкиње из 1861. У фонду старе и ретке књиге чува се друга свеска алманаха Шумадинче из 1853. године која је такође из Аласове библиотеке.

Лична библиотека нематематичких дела академика Петровића обилује посветама чији су аутори, између осталих, Милоје Милојевић, Бранислав Петронијевић, Миодраг Ибровац, Богдан Гавриловић, Ксенија Атанасијевић, Мићун Павићевић и други. Збирка броји 595 монографских публикација и комплетно је доступна у електронском каталогу COBISSANU.

Библиотека МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА БАТУТА (1847–1940) – ПБ 2

Комитет за заштиту народног здравља је 1948. године поклонио библиотеку Милана Јовановића Батута Библиотеци САНУ. Највећи број наслова, којих има преко две хиљаде уз 160 наслова периодике, припада области медицинских наука. Библиотека је комплетно пописана и доступна је у електронском каталогу COBISSANU под сигнатуром ПБ 2. Део поклона су чиниле и дипломе и ордење које се данас чувају у Збирци одликовања Архива САНУ.

Библиотека академика СТЕВАНА БОШКОВИЋА (1868–1957) – ПБ 3

Библиотека САНУ је у марту 1958. године ову библиотеку добила на поклон од Географског института Српске академије наука. Садржи 537 наслова монографија и часописа, са близу 1.500 свезака. Највећи број наслова је из области којима се академик Бошковић бавио: геодезија, топографија, картографија. Библиотека је обрађена у лисном каталогу под сигнатуром ПБ 3, а електронска обрада је у току.

Библиотека академика МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА (1879–1958) – ПБ 4

Библиотека и радна соба Милутина Миланковића дошле су у посед Библиотеке САНУ 1954. године, као поклон Миланковићеве супруге, Христине Миланковић. На првом спрату Палате САНУ, у соби 123, чувају се његов радни сто са столицом, кожна гарнитура за седење и сто, као и оригиналне књижне полице рађене у Бечу по његовој идеји. Чува се и Миланковићева биста и неколико уметничких дела. Библиотека Милутина Миланковића броји око 800 књига, пописаних и описаних под сигнатуром ПБ 4. Реч је о вредним и ретким насловима из области климатологије, метеорологије, математике, геофизике и других научних дисциплина, као и мањи број наслова белетристике. Сачињен је штампани каталог наслова, а приводи се крају и обрада у електронском каталогу COBISSANU.

Библиотека књига издатих за време рата – ПБ 5

Реч је о насловима који су објављени за време Другог светског рата. Непознат је датум и начин набавке тих књига. Библиотека садржи укупно 172 наслова и обрађена је у електронском каталогу COBISSANU под сигнатуром ПБ 5.

Библиотека књига Института за село – ПБ 6

Библиотека броји око 4.000 књига које је Академија добила на поклон 1954. године од Института за проучавање села.

Библиотека академика ВОЈИСЛАВА МИШКОВИЋА (1892–1976) – ПБ 7

Академик Војислав Мишковић је 1972. Академијиној библиотеци поклонио своју личну стручну библиотеку са припадајућим храстовим орманом. Збирка броји 397 монографских и 26 периодичних наслова, углавном из астрономије. Књиге су у потпуности обрађене у електронском каталогу COBISSANU под сигнатуром ПБ 7.

Библиотека академика ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА (1922–2008) – ПБ 8

Академик Дејан Медаковић је Библиотеци САНУ полонио 1.880 наслова, који су обрађени у ранијем електронском каталогу SANUBIB, под сигнатуром ПБ 8. Академик Медаковић је највећи и највреднији део своје личне библиотеке завештао Библиотеци Матице српске.

Библиотека академика ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА (1834–1908) – ПБ 9

Академик Валтазар Богишић је своју библиотеку оставио граду Цавтату. Легат у Библиотеци САНУ је настао 1979. године копирањем оригинала дела фонда библиотеке у Цавтату а ту је доспео захваљујући Академијином одбору за фототипска издања. У електронском каталогу SANUBIB описано је 112 наслова, углавном из области народне књижевности разних народа. Овој библиотечкој целини је додељена сигнатура ПБ 9. Сваки наслов је микрофилмован те су и микрофилмови прикључени збирци.

Библиотека академика НИКОЛЕ РАДОЈЧИЋА (1882–1964) и СВЕТОЗАРА РАДОЈЧИЋА (1909–1978) – ПБ 10

Библиотека Светозара Радојчића чини целину са библиотеком Николе Радојчића и откупљена је 1982. године од кћерки Светозара Радојчића. Библиотека има око 10.000 књига, већином из области историје, књижевности, књижевне историје и историје уметности. Посебну вредност библиотеке представља стотинак наслова старих и ретких књига. Доступна је у електронском каталогу SANUBIB под сигнатуром ПБ 10.

Библиотека академика ВИКТОРА НОВАКА (1889–1977) – ПБ 11

Библиотека САНУ откупила је 1983. године библиотеку Виктора Новака од његове кћерке Наде Стевин. Садржи око 10.000 јединица (књиге, ноте, географске карте) из историје словенских народа, историје уметности, монографије о нашим градовима и личностима, националне историје, дипломатије, слободног зидарства, историје Ватикана и Конкордата, палеографије, епиграфике, хералдике. Доступна је у лисном каталогу а у току је обрада у електронском каталогу COBISSANU. Додељена јој је сигнатура ПБ 11. У Библиотеци САНУ се чува и дрвена гарнитура за седење (сто и три столице) из радне собе Виктора Новака.

Библиотека академика МИЛАНА БУДИМИРА (1891–1975) – ПБ 12

Библиотеку је, у име породице Будимир а по жељи академика Милана Будимира, 1982. године поклонила Академији кћи М. Будимира, Радена Плавшић. Фонд ове библиотеке састоји се од око 600 књига и сепарата из области опште и упоредне лингвистике, ономастике, класичне филологије и античке књижевности, словенске филологије, балканологије, византологије и историје религије. Комплетно је доступна у електронском каталогу COBISSANU. Додељена јој је сигнатура ПБ 12.

Библиотека академика АНТОНА БИЛИМОВИЋА (1879–1970) – ПБ 13

Супруга академика Антона Билимовића, Јелена Билимовић, поклонила је 1970. по академиковој жељи његову личну библиотеку САНУ, али је збирка преузета тек 1971. године, када је извршена и тријажа књига. За легат су издвојени радови из математике, радови са посветама, књиге и сепарати из области механике и математике, укупно 1124 монографских публикација и 24 наслова периодике. Овој књижној збирци је додељена сигнатура ПБ 13 и комплетно је доступна у електронском каталогу COBISSANU.

Библиотека академика СТЈЕПАНА КУЉБАКИНА (1873–1941) – ПБ 14

Библиотека САНУ је библиотеку покојног Стјепана Куљбакина добила на поклон од његовог сина Михаила Куљбакова, 1982. године. Садржи 38 књига, углавном из области словенске филологије, посебно старословенског језика и палеографије. Доступна је у електронском каталогу COBISSANU на сигнатури ПБ 14.

Библиотека СИМЕ СИМИЋА (1906–1991) – ПБ 15

Сима Симић, новинар, завештао је своју библиотеку Српској академији наука и уметности 1980. године, а Академија је, по његовој жељи, библиотеку преузела 1986. године. У библиотеци се налази око 10.000 књига, највећим делом из области јужнословенске историје и политике. У електронском каталогу САНУБИБ обрађен је највећи део тог фонда под сигнатуром ПБ 15, а обрада остатка књижне грађе у електронском каталогу COBISSANU је у току.

Библиотека академика МИОДРАГА ИБРОВЦА (1885–1973) – ПБ 16

Дародавци ове библиотеке су сестричине академика Миодрага Ибровца, Гордана и Слобода Богић. Библиотека академика Ибровца броји 750 наслова, од којих је 120 наслова периодике. Реч је углавном о делима из француске и српске књижевности или студијама о књижевности. САНУ је преузела ову библиотеку 1986. године и фонд је обрађен у електронском каталогу SANUBIB са сигнатуром ПБ 16. Библиотеци САНУ је предат само део његове библиотеке. Књиге на француском језику поклоњене су библиотеци Катедре за романистику на Филолошком факултету у Београду.

Библиотека ЉУБИВОЈА СТЕФАНОВИЋА (1923–1983) – ПБ 17

По лепоти, ексклузивности и значају издваја се посебна библиотека Љубивоја Стефановића, основана 1986. године, као легат Оливере и Велимира Стефановића, супруге и сина Љубивоја Стефановића, чији је предани издавачки рад надмашио границе наше земље. Легат обухвата 59 монографских публикација, међу којима највише има луксузно урађених факсимилних издања: Атлантски кодекс Леонарда да Винчија, цртежи Леонарда да Винчија, Трактат о архитектури Франческа ди Ђорђа, Библија Јурија Далматина из 1584. године итд. Библиотека је обрађена у електронском каталогу SANUBIB под сигнатуром ПБ 17.
ДЕТАЉНИЈЕ…

Библиотека академика МИРОСЛАВА ПАНТИЋА (1926–2011) – ПБ 18

Посебна библиотека академика Мирослава Пантића, историчара књижевности и професора универзитета, формирана је 1987. године и обухвата публикације које је академик поклањао Библиотеци САНУ, што су наследници наставили и после његове смрти. Ова библиотечка целина се и даље допуњава новим публикацијама. Фонд библиотеке броји око 5.000 наслова углавном монографске грађе, где најистакнутије место заузимају дела из дубровачке књижевности и студије о њима. Књиге пристигле до 2012. године пописане су и описане у електронском каталогу SANUBIB (2131 наслов), а прилив се редовно обрађује у електронском каталогу COBISSANU. Библиотеци је додељена сигнатура ПБ 18.

Библиотека МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА (1940– ) – ПБ 19

Посебна библиотека Мирољуба Тодоровића установљена је у Библиотеци САНУ 1988. године. Тај фонд непрекидно се обогаћује новом грађом, што дарованом, што купљеном. Грађу највећим делом чине уметничка и књижевна дела која припадају сигнализму, чији је зачетник и предани пропагатор сам Тодоровић. Та тематска библиотека до сада чува око 1.210 наслова. Књиге пристигле до 2012. године пописане су и описане у електронском каталогу SANUBIB, а књиге које пристижу од 2012. године обрађују се у електронском каталогу COBISSANU, на сигнатури ПБ 19.
ДЕТАЉНИЈЕ…

Библиотека Одбора за народне умотворине – ПБ 20

Библиотечка целина је поклон породице Владана и Светлане Недић и континуирано је допуњавана издањима о фолклору и књижевностима словенских народа до 2003. године. Садржи 368 наслова монографских публикација и периодике који су описани у електронском каталогу SANUBIB под сигнатуром ПБ 20.

Библиотека „Српска књига у емиграцији“ – ПБ 21

Ова библиотечка целина настала је 1990. године обједињавањем српских издања штампаних у иностранству која су се налазила у фондовима Библиотеке САНУ, а у циљу израде библиографије српске књижевности у емиграцији. Захваљујући тој активности, САНУ данас располаже најбогатијом и најпотпунијом збирком српске књиге штампане у емиграцији и дијаспори 1941–1991. Броји преко 500 наслова и носи сигнатуру ПБ 21. Обрађена је у лисном каталогу.
ДЕТАЉНИЈЕ…

Библиотека проф. др БРАНИСЛАВА НЕДЕЉКОВИЋА (1907–1989) – ПБ 22

Ова лична библиотека уваженог професора права поклон је др Наде Недељковић из Дубровника Српској академији наука и уметности. Књиге су из Дубровника стигле у Библиотеку САНУ 1989. године. Фонд чини преко 3.000 наслова из разних области. Између осталог, збирка садржи велики број издања САНУ, ЈАЗУ, АНУБиХ и обрађена је у лисном каталогу, са сигнатуром ПБ 22.

Библиотека ЉУБОМИРА НИКИЋА (1925–1990) – ПБ 23

Књижна заоставштина уваженог библиографа и библиофила Љубомира Никића једна је од највреднијих међу фондовима Библиотеке САНУ. Др Зорица Никић-Божиновић даровала је Библиотеци САНУ јуна 1990. године комплетну библиотеку коју је Никић целога живота брижљиво прикупљао и која броји преко 25.000 јединица библиотечке грађе. Чине је дела из области књижевности, лингвистике, историје, историје уметности, права, црквене историје. Осим тога, део поклона чини и богата фототека. Библиотека је делимично обрађена у електронском каталогу SANUBIB, под сигнатуром ПБ 23.

Библиотека РАЈКА ВЕСЕЛИНОВИЋА (1912–1987) – ПБ 24

Библиотека САНУ обогатила је своје фондове значајном историјском грађом из области црквене историје када јој је 1990. године поклоњена лична књижна збирка уваженог историчара Рајка Веселиновића. Фонд од око 1.000 јединица монографске грађе и периодике комплетно је пописан и описан у електронском каталогу SANUBIB под сигнатуром ПБ 24.

Библиотека академика ВАСКА ПОПЕ (1922–1991) – ПБ 25

Збирка представља личну библиотеку академика Васка Попе која је као поклон стигла у Библиотеку САНУ 2002. године, након смрти његове супруге Јованке Сингер Попе. Садржи 3.116 јединица монографске грађе и 223 наслова часописа са 573 појединачна броја. Фонд ове вредне библиотеке, која носи лични печат свог баштиника кроз бројне посвете, чине различита издања дела Васка Попе на српском и на страним језицима, као и дела аутора на француском, енглеском, немачком, румунском и другим језицима. Збирка је комплетно описана и пописана у електронском каталогу SANUBIB на сигнатури ПБ 25.

Библиотека ЉУБОМИРА ДУРКОВИЋА-ЈАКШИЋА (1907–1997) – ПБ 26

Ову вредну књижну збирку, са преко 8.000 публикација др Љубомир Дурковић-Јакшић, историчар и теолог, поклонио је Библиотеци САНУ крајем 1991. године. Њену посебну вредност представља литература објављена широм света која се односи на живот и рад Петра II Петровића Његоша. Осим тога, библиотека садржи многе публикације посвећене југословенско-пољским односима, као и радове из области библиотекарства и полонистике. Збирка је већим делом пописана и описана у електронском каталогу SANUBIB са сигнатуром ПБ 26.

Библиотека академика ДУШАНА НЕДЕЉКОВИЋА (1899–1984) – ПБ 27

Књижна збирка академика Недељковића приспела је у Библиотеку САНУ 1991. године као поклон његове супруге проф. Марије Недељковић. У њој су претежно заступљена дела из филозофије (марксистичка литература), етнологије као и научни радови академика Недељковића. Фонд ПБ 27 од око 1.600 јединица монографске грађе и периодике највећим делом је пописан и описан у електронском каталогу SANUBIB.

Библиотека АНДРИЈЕ СТАНОЈЕВИЋА (1922– ?) – ПБ 28

Ова библиотечка целина представља тестаментарни дар грађевинског инжењера и професора шпанског језика и књижевности Андрије Станојевића Библиотеци САНУ, у коју је приспела 1993. године. Поклоњени фонд чине дела на шпанском и француском језику, пре свега речници, углавном енциклопедијског карактера, затим енциклопедије, дела из историје Шпаније и Француске, историје уметности, као и дела из историје француске, шпанске и хиспаноамеричке књижевности. Грађа из ове библиотеке, коју чини 1.050 монографских јединица и 17 наслова периодичних публикација, на сигнатури ПБ 28, обрађена је у електронском каталогу SANUBIB.

Библиотека академика ГОЈКА НИКОЛИША (1911–1995) – ПБ 29

Књижну заоставштину академика Гојка Николиша, лекара, чине књиге из више научних области – медицине, филозофије, примењених наука, технике, али и књижевности, историје, географије, политичке историје и уметности. Књиге су углавном на српском, енглеском и француском језику. Академик Николиш је библиотеку, са око хиљаду публикација, од чега је 133 периодичних, лично даровао Српској академији наука и уметности 1993. године. Библиотека је пописана у лисном каталогу, а периодика у електронском каталогу SANUBIB. Носи сигнатурну ознаку ПБ 29.

Библиотека дописног члана ДАНИЛА КИША (1935–1989) – ПБ 30

Личну библиотеку Данила Киша поклониле су Библиотеци САНУ његове наследнице Мирјана Миочиновић и Паскал Делпеш. Библиотека је пренета у САНУ 1994. године и смештена је у Сали академика, у орманима који су једнако поклон дародаваца. Тренутно тај фонд броји 1670 наслова, али наследница М. Миочиновић редовно доставља најновија издања Кишових дела, махом преводе. Све књиге су обрађене у електронском каталогу, на сигнатури ПБ 30. Осим књига, у Библиотеци САНУ се чува и радни сто Данила Киша, са његовом писаћом машином и неколико ситних предмета, као и два цртежа Радомира Рељића.

Библиотека академика БРАНКА ЋОПИЋА (1915–1984) – ПБ 31

Супруга Бранка Ћопића, Богданка Илић-Ћопић је 1989. године, изјавом воље, основала Задужбину Бранка Ћопића и сву имовину завештала Српској академији наука и уметности. Након смрти Ћопићеве супруге 1994. године, САНУ је наследила целокупну имовину, укључујући и библиотеку са преко 4.000 књига. Рад на сређивању и обради библиотеке Бранка Ћопића започет је у октобру 1996. године у стану Ћопићевих, у Улици Краља Милана. Библиотека је пренета 2003. године у зграду Академије, у собу на првом спрату, која је данас спомен-соба Бранка Ћопића. Ова спомен-соба уређена је по угледу на Ћопићеву радну собу. Библиотеци је додељена сигнатура РВ 31. Укупно има 2.990 сигнатура са 4.559 свезака. Књиге су разврстане у следеће групе: дела Бранка Ћопића, монографије других аутора, серијске публикације, приручници и разно. Пописана је у лисном каталогу, а највећим делом је обрађена и у електронском каталогу COBISSANU.

Библиотека МАРКА РИСТИЋА (1904–1982) – ПБ 32

Лична библиотека Марка Ристића пренета је у Библиотеку САНУ 1998. године, на основу уговора између Скупштине града Београда, којој је библиотеку поклонила Маркова супруга Шева, и Српске академије наука и уметности. Уговором је библиотека поверена САНУ на чување, старање, обезбеђење, стручну обраду и коришћење. Библиотека је обрађена у електронском каталогу SANUBIB под сигнатуром ПБ 32. Чува се у спомен-соби на првом спрату Палате САНУ, заједно са Ристићевим радним столом и столицом и писаћим столом његовог деде Јована Ристића. Реч је о највећој, у целини, очуваној приватној библиотеци надреализма и стога је тај легат један од највреднијих у Библиотеци САНУ, са преко 10.000 јединица, међу којима су комплетно прво издање Дидроове енциклопедије у 35 томова, бројна француска надреалистичка издања са посветама аутора, библиофилски примерци те ретка издања часописа.

Два тома првог издања Дидроове енциклопедије (из библиотеке Марка Ристића) Архивски број ?

Библиотека академика МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА (1928–2014) – ПБ 33

Библиотечка целина истакнутог песника и есејисте Миодрага Павловића највероватније je формирана 1996. године, од књига које је академик поклонио Библиотеци САНУ да би послужиле као грађа за израду његове библиографије. Садржи 125 наслова, од чега су 114 монографске публикације, а остало је периодика. Фонд чине углавном издања Павловићевих књига на српском и на страним језицима и комплетно је описан у електронском каталогу SANUBIB, под сигнатуром ПБ 33.

Библиотека МИЛАНА ГРОЛА (1876–1952) и ВОЈИСЛАВА ГРОЛА (1911–1987) – ПБ 34

Књиге из ове збирке доспеле су у Библиотеку САНУ као поклон Јелене Грол, удовице Војислава Грола, 1996. године. Вредна књижна заоставштина од 248 наслова садржи публикације из српске и француске књижевности, историје Срба и осталих јужнословенских народа, као и књиге које се баве југословенском идејом и уједињењем. Посебну вредност чине маргиналије, аутографи и посвете аутора Милану Гролу, Мити Ракићу, Љуби Ковачевићу и другима. Библиотека је комплетно описана у електронском каталогу SANUBIB, под сигнатуром ПБ 34.

Библиотека академика МОМЧИЛА М. РИСТИЋА (1929– ) – ПБ 35

Академик Момчило М. Ристић поклонио је део своје личне библиотеке са 1240 наслова Библиотеци САНУ. Књиге су примљене у фонд 1999. године, а до краја 2000. године завршена је њихова обрада у електронском каталогу SANUBIB са сигнатуром ПБ 35. Књиге су углавном из области којом се бави академик М. Ристић, наука о материјалима. Највећи број књига је на страним језицима: руском, немачком, енглеском.

Библиотека дописног члана владике САВЕ ВУКОВИЋА (1930–2001) – ПБ 36

Епископ шумадијски и дописни члан САНУ Сава Вуковић оставио је Академији своју збирку црквених календара са преко 1.300 јединица, која у фонду Библиотеке САНУ носи сигнатуру ПБ 36. Збирка је комплетно описана и пописана у електронском каталогу SANUBIB, где се налази 287 записа, од чега 11 за монографске публикације а 276 за периодичне. Драгоцена лична библиотека владике Саве налази се у Шумадијској епархији.

Библиотека МИЛАНА ДЕДИНЦА (1902–1966) – ПБ 37

Ову збирку поклонила је Библиотеци САНУ госпођа Радмила Бунушевац-Дединац, супруга Милана Дединца, 1999. године. Колекција изузетне вредности доспела је у Библиотеку САНУ 2005. године, након смрти госпође Бунушевац-Дединац, а представља личну библиотеку песника Милана Дединца. Уз легат Марка Ристића, ова посебна библиотека садржи најзначајнију грађу за изучавање надреализма. Посебну вредност библиотеци од 3.015 јединица монографске грађе и 189 наслова часописа дају бројни аутографи, потписи и посвете. Библиотека је комплетно обрађена у електронском каталогу COBISSANU, под сигнатуром ПБ 37.

Библиотека академика ДИНКА ДАВИДОВА (1930–2019) – ПБ 38

Академик Динко Давидов од 2011. године редовно је поклањао књиге из своје личне библиотеке за фонд Библиотеке САНУ, где се те књиге чувају као засебна целина на сигнатури ПБ 38. Реч је углавном о књигама из области историје уметности, уметности уопште, историје, књижевности и опште културе. Многи примерци садрже посвете аутора академику Давидову. Библиотека има 480 наслова и сви су обрађени у електронском каталогу.

Библиотека „ГОЛИ ОТОК“ – ПБ 39

Академик Драгослав Михаиловић поклања од 2015. године наслове за израду библиографије о логору за политичке затворенике на Голом отоку 1949–1956. Тако је формирана ова библиотечка целина, која је обрађена у електронском каталогу COBISSANU на сигнатури ПБ 39.

Библиотека академика БОРИСЛАВА ЈОВАНОВИЋА – ПБ 40

Стручна библиотека академика Борислава Јовановића доспела је 2017. године у Библиотеку САНУ као поклон његове супруге Катарине Јовановић и ћерке Тамаре Јовановић Шљукић.

Ова књижна збирка садржи 291 јединицу монографске грађе и 109 сепарата (укључујући 31 рад академика Борислава Јовановића). Легат обухвата и 70 чланака академика Борислава Јовановића који су аналитички обрађени у електронском каталогу COBISSANU. Такође, збирку чине и 3 наслова часописа са 4 појединачна броја.

Библиотека академика Борислава Јовановића вредна је књижна збирка за све проучаваоце археологије, келтологије и археометалургије, научне гране коју је код нас утемељио академик Јовановић. О његовом научном статусу говоре престижне публикације у којима је своје радове објављивао као и бројне посвете на страницама стручне литературе добијене од колега из целог света. Збирка је комплетно доступна у електронском каталогу COBISSANU.