Српска академија наука и уметности (1960 – )

Шездесетих година прошлог века нагласак је стављен на међуакадемијску сарадњу и остваривање већих задатака преко међуакадемијских одбора, затим на организовање научних скупова и улогу координатора научних делатности.

Нова програмска оријентација са наглашеним радним функцијама, прихваћена 1974. године, ставља у центар активности научне пројекте које остварују чланови Академије и други научни радници окупљени око Академијиних одбора. У остваривању пројеката развија се сарадња са другим академијама из тадашње Југославије и иностранства. У новије време Академија се ангажује око општих проблема наше друштвене заједнице (демографски проблеми, јавно здравље, заштита човекове средине, стратегија научног и привредног развоја, просвета, пољопривреда и развој села и сл.).

Издавачка делатност САНУ је веома богата. Издања Председништва Годишњак и Билтен фонда САНУ за истраживања у науци и уметности доносе годишње извештаје о раду Академије, извештаје о резултатима научног и уметничког рада чланова Академије и утрошка средстава за ове намене. Часопис Bulletin излази повремено у следећим секцијама: Classe des sciences mathématiques et naturelles, Classe des sciences sociales, Classe des sciences techniques и Classe des sciences medicales. Годишње Академија изда око 50 публикација.