Кабинет председника САНУ

Извршни одбор САНУ

Извршни орган Скупштине и Председништва Српске академије наука и уметности је Извршни одбор који сачињавају председник Академије, потпредседници, генерални секретар и председници огранака САНУ. Одбор извршава одлуке и закључке Председништва и Скупштине Српске академије и обавља све текуће послове и послове за које га Председништво овласти. Прати и усмерава правилну расподелу финансијских средстава и имовине САНУ, подноси предлоге одлука и закључака Председништву и Скупштини, именује чланове радних тела одељења и одлучује о питањима која су у његовој надлежности, а која су прописана Статутом и општим актима САНУ или одлукама Скупштине и Председништва.

 

Председник

Председник САНУ
Академик ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ
Област рада: астрономија
Председник Српске академије наука и уметности представља и заступа Академију, сазива седнице Скупштине, Председништва и Извршног одбора и председава им. Председник САНУ прати извршавање закључака ових Академијиних органа, а има и друга права и обавезе утврђене Статутом САНУ.

Потпредседници

Потпредседник САНУ за друштвене и хуманистичке науке
Академик МИОДРАГ МАРКОВИЋ
Област рада: историја уметности
Потпредседник САНУ за природне науке
Академик ЗОРАН В. ПОПОВИЋ
Област рада: физика и техника материјала
Потпредседници помажу председнику у обављању његових задатака. Потпредседници, сваки за своју област, усклађују рад одговарајућих одељења, прате програме рада одељења и старају се о њиховом успешном остваривању. Један потпредседник бира се из реда чланова Одељења за математику, физику и гео-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука или Одељења медицинских наука, а други из реда чланова Одељења језика и књижевности, Одељења друштвених наука, Одељења историјских наука или Одељења ликовне и музичке уметности. Један од потпредседника је председник Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности.

Генерални секретар САНУ

Генерални секретар САНУ
НЕБОЈША ЛАЛИЋ
Област рада: ендокринологија
Генерални секретар организује и усклађује спровођењење одлука и закључака Скупштине, Председништва и Извршног одбора САНУ, организује припремање материјала за седнице Скупштине, Председништва и Извршног одбора САНУ. Усклађује рад секретара одељења и председника одбора, комисија и других радних тела, као и управника јединица Академије, а у име Председништва надзире рад јединица Академије. Генерални секретар брине о Академијиним издањима и одговорни je уредник издања Председништва. Има и друга права и обавезе у складу са Статутом САНУ.

Председник огранка САНУ у Новом Саду

Академик СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ
Област рада: математика

Председник огранка САНУ у Нишу

 

Управник послова

Др БОЈАН БУГАРЧИЋ
Управник послова САНУ заступа Академију на основу овлашћења њеног председника, руководи Службом Академије и организује њен рад у складу са општим актима САНУ, закључцима и одлукама Председништва и Извршног одбора. Управник припрема материјал за седнице Скупштине, Председништва и Извршног одбораи брине о извршавању њихових одлука и закључака, али и подноси Скупштини Српске академије годишњи извештај о раду Службе. Управник послова одлучује о правима и обавезама из радног односа запослених у Академији, у складу са законом и њеним општим актима.